การเงินข่าวเศรษฐกิจ

ห้ามพลาด! สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน วงเงิน 300,000 บาท กู้ได้ถึง 30 กันยา 65 นี้

นักลงทุนห้ามพลาด สินเชื่อ ออมสิน โครงการดี ๆ เพื่อผู้ประกอบการล่าสุด สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน สินเชื่อล่าสุดออมสิน ใช้ลงทุนเพื่อต่อยอด สร้างงาน สร้างรายได้ โครงการปล่อยสินเชื่อจาก ธนาคารออมสิน กู้เงินออมสิน 50,000 – 300,000 บาท กับสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ดอกเบี้ย 3.99% ตลอดปี ยังขอกู้ได้จนถึง 30 ก.ย. นี้ หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อล่าสุด “สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ” ให้กู้วงเงิน 5,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลให้การสนับสนุน โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติวงเงินชดเชยความเสียหายจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ร้อยละ 30 ของวงเงินสินเชื่อโครงการทั้งหมดเพื่อผลักดันความสำเร็จในการช่วยเหลือ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ใช้เสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ

 

 

ย้ำชัด ! สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท กู้ได้ถึง 30 กันยายน 2022

| สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ จากธนาคารออมสิน คืออะไร ?

โครงการดี ๆ จากธนาคารออมสิน ใหกู้ได้สูงสุด 300,000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นในการประกอบอาชีพ หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ซึ่งต้องไม่เป็นการนำไป Refinance สินเชื่อเช่าซื้อ และบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพจากการได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน
ภาพจาก GSB ธนาคารออมสิน

| คุณสมบัติผู้ ลงทะเบียน สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน 3 แสนบาท

ทางธนาคารออมสิน ได้ออกกำหนดคุณสมบัติ ของผู้ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียน ออมสิน สมัครยื่นกู้สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. ผู้สมัครสินเชื่อต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 2. ผู้ลงทะเบียนต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัย และ สถานประกอบการแน่นอน
 3. ผู้สมัครสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 4. เป็นผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้ประกอบการขนาดเล็ก, ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  • ผู้เริ่มประกอบอาชีพ, ผู้ประกอบการรายย่อย ประกอบด้วย ผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย, ตัดผม เป็นต้น และผู้ที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ, เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ
  • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่, รถตู้สาธารณะ, รถรับจ้างขนส่งสินค้า โดยมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆ ตามประเภทของอาชีพ
  • ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยมีทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า สัญญาแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

 

| เอกสารประกอบการขอกู้ สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ มีอะไรบ้าง ?

ในการกู้สินเชื่อสร้างสร้างอาชีพ วงเงิน 300,00 บาท จากธนาคารออมสิน ผู้กู้ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 • บัตรประชาชนผู้ของกู้ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้ สินเชื่อ ออมสิน
  • ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
  • ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง ใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐ/เอกชน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามประเภทของอาชีพ (ฉบับจริง)
  • ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ (ฉบับจริง) และรูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
  • ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ สัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ (ฉบับจริง) / เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารตาม Link นี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำเอกสารในการยื่นขอกู้) /รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
  • ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน ทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ ของสถานประกอบการ และรูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

 

| หลักประกันการกู้เงิน สินเชื่อ ออมสิน 300000 บาท สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน |

 • กรณีวงเงินกู้สินเชื่อออมสินไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)
 • กรณีวงเงินกู้สินเชื่อ ออมสิน เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยบุคคลค้ำประกันจะต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้
สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสิน
ภาพจาก GSB ธนาคารออมสิน

| วงเงินให้กู้ สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ สินเชื่อล่าสุด ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ได้มีการกำหนดวงเงินให้กู้สินเชื่อล่าสุด จากธนาคารออมสิน โดยจะแบ่งเป็นไปตามลักษณะอาชีพ ประกอบด้วย 5 สาขาอาชีพ ได้แก่

 1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย/ตัดผม เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 2. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง เช่น จำหน่ายสินค้า online การดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
 3. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ประกอบด้วย ผู้ขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งสินค้า วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 4. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 5. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

***อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญากู้เงิน***

 

| วิธีการสมัคร สินเชื่อ สร้างงานสร้างอาชีพ และตรวจสอบสินเชื่อ จากธนาคารออมสิน

ผู้ที่สนใจ สามารถยื่นขอสินเชื่อ และตรวจสอบสถานะการกู้ผ่านธนาคารออมสิน โดยจะต้องอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด (First Come First Serve) สามารถลงทะเบียนเข้้าร่วมโครงการได้ที่นี่ ? GSB ธนาคารออมสิน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารออมสิน

เรื่อง : สิทธิโชติ ลังกากาศ
บรรณาธิการ : ทศพล ถิรเจริญสกุล

 


Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button