ข่าว

กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 2565 เช็กรายชื่อ วิธีเข้ารับบรรจุที่นี่

กศจ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผลสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 ที่สอบปี 2565 ภาค ค เพื่อขึ้นบัญชีเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับชาชการครู พร้อมเช็กกำหนดการเและเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันข้ารับตำแหน่งครูผู้ช่วย

อัปเดตความคืบหน้าจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เช็กรายชื่อผลสอบครูผู้ช่วย 2564 ที่สอบเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ภาค ค ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งต้้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 โดยมีเงื่อนไขและรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งต้้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยดังนี้

กำหนดการเรียกตัวผู้สอบครูผู้ช่วยได้

สำหรับการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรงเป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งรายละเอียดแนบท้ายประกาศ และในการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้โดยตรง เป็นรายบุคคลตามลำดับที่ในประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ปรากฎในเอกสารการสมัคร

กำหนดวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน นับแต่วันที่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ต้นทาง ในส่วนของผู้สอบผ่านที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จะต้องแจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นลายลักษณ์อักษรทันที และหากไม่สามารถติดต่อได้เป็นเหตุให้ผู้สอบแข่งขันได้รับความเสียหายจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

อย่างไรก็ตามหากผู้สอบแข่งขันได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว, ขนสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง, ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งตามที่กำหนด หรือไม่อาจมารับการบรรจุและแต่งตั้งตามวันเวลาที่กำหนดได้ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีการบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วยทันที

นอกจากนี้หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หากเป็นผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจะยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งหรือสั่งให้ออกจากราซการแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ตรวจสอบพบ และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

วิธีการกรอกแบบแสดงความจำนง

1. ให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ถูกเรียกตัว ให้มารายงานตัว เพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้ง ฯ กรอกแบบแสดงความจํานง ฯ เลือกสถานศึกษาด้วยลายมือตนเอง

2. ให้ระบุสถานศึกษาที่ประสงค์จะรับบรรจุและแต่งตั้งโดยเรียงลําดับความต้องการ (ลําดับ 1 คือ ต้องการมากที่สุด โดยให้จัดลําดับจนครบทุกสถานศึกษา)

3. ผู้ที่มีลําดับที่ดีกว่าตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะได้รับการพิจารณาก่อน

4. ให้ส่งแบบแสดงความจํานง ฯ ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว เป็นไฟล์PDF ให้สํานักงาน ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านระบบ Google form ดัง QR – Code ที่แนบท้ายแบบแสดงความจํานง ฯ นี้ ภายในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 24.00 น.

5. สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์จะประกาศรายชื่อ สถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ในบัญชีของ กศจ.บุรีรัมย์ภายในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ www.brmpeo.moe.go.th และ Facebook สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2565 สามารถเช็กรายฃื่อและรายละเอียดการเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่นี่ >> Kruwandee.com

หากมีข้อสงสัยในการยื่นแบบแสดงความจํานง ฯ ให้ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ หรือหมายเลข 0 4460 1683 และ 0 4460 1684

อ้างอิง : 1

สนใจลงโฆษณา บทความ Backlink กับ Thaiger ติดต่อคุณโอ๋ orakarn@thethaiger.com

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com
Back to top button