Connect with us

ข่าว

ด่วน! ศาล รธน. เคาะ รัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ได้ แต่ผ่าน ประชามติ ก่อน

Nateetorn S.

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ด่วน! ศาล รธน. เคาะ รัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ได้ แต่ผ่าน ประชามติ ก่อน | Thaiger

ศาล รธน. ข้างมากอนุญาตให้ รัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ได้ แต่ต้องผ่านการทำประชามติก่อน หลังวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวตั้งแต่ 9.30

แก้รัฐธรรมนูญ – ศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมปรึกษาคดี ประธานรัฐสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) (เรื่องพิจารณาที่ 4/2564)

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจําปี ครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 พิจารณาญัตติด่วนกรณีที่นายไพบูลย์ นิติตะวัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา

ผู้เสนอให้รัฐสภาพิจารณามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ และอํานาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ผลการลงมติที่ประชุมรัฐสภา เสียงข้างมากเห็นด้วยให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของรัฐสภาตามญัตติ ดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ประธานรัฐสภา (ผู้ร้อง) ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญรับคําร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัย

ผลการพิจารณา คดีนี้เป็นคดีที่ไม่มีผู้ถูกร้อง จึงไม่มีการออกนั่งอ่านคําวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 76 วรรคสาม ที่ให้ถือว่าวันที่ศาลลงมติ ซึ่งเป็นวันที่ปรากฏในคําวินิจฉัยเป็นวันอ่าน ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอํานาจจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญได้ลงประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่หรือไม่ และเมื่อจัดทําร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จแล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรือไม่ กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกครั้งหนึ่ง

2. นายณฐพร โตประยูร ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 (เรื่องพิจารณาที่ 2/2564) ข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องใช้สิทธิยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 มาตรา 50 (1) มาตรา 51 และมาตรา 213 โดยกล่าวอ้างว่าการที่นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ และคณะ ผู้ถูกร้องที่ 1 เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช … และนายวิรัช รัตนเศรษฐ และคณะ ผู้ถูกร้องที่ 2 เสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .. ต่อประธานรัฐสภา

และนําเข้าสู่วาระการประชุมที่ประชุมร่วมกัน ของรัฐสภาโดยที่ประชุมลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช … ทั้งสองฉบับในวาระที่หนึ่ง เป็นการกระทําที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 44 มาตรา 255 และมาตรา 256 ประกอบมาตรา 5 และร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ..

ทั้งสองฉบับเป็นการทําลายหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรัฐสภาและหลักการ ตรวจสอบโดยประชาชนซึ่งขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 มาตรา 44 มาตรา 255 มาตรา 256 ประกอบ มาตรา 5 เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 วรรคหนึ่ง และเป็นการกระทําที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และขอให้มีคําสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทําผลการพิจารณา

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้องและเอกสารประกอบคําร้องแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริง ตามคําร้องปรากฏว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอและยังห่างไกลเกินเหตุ ที่จะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๔๙ วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เมื่อมีคําสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว คําขออื่นย่อมเป็นอันตกไป

3 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้ร้อง ยื่นคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 (เรื่องพิจารณาที่ 3/2564)

ข้อเท็จจริงตามคําร้อง คําร้องขอยื่นบัญชีรายชื่อ และเอกสารประกอบเป็นกรณีที่ผู้ร้อง กล่าวอ้างว่าการที่สมาชิกรัฐสภา จํานวน 576 คน ลงมติให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามญัตติที่ 1 ผู้ถูกร้องที่ 1 และสมาชิกรัฐสภา จํานวน 647 คน ลงมติให้มีการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามญัตติที่ 2 ผู้ถูกร้องที่ 2 ลงมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) ทั้งสองฉบับในวาระที่หนึ่ง เป็นการกระทําที่เป็นการใช้สิทธิ หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 วรรคหนึ่ง เป็นอันใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และขอให้มีคําสั่งให้ประธานรัฐสภา

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคําร้อง คําร้องขอยื่นบัญชีรายชื่อ และเอกสารประกอบ แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคําร้องปรากฏว่าการกระทําของผู้ถูกร้องทั้งสองยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนเพียงพอและ ยังห่างไกลเกินเหตุที่จะเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 วรรคหนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณา วินิจฉัย เมื่อมีคําสั่งไม่รับคําร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว คําขออื่นย่อมเป็นอันตกไป

เช็คที่นี่ มาตรการช่วยค่าไฟ ค่าน้ำประปา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ต.ค. นี้ | Thaiger
การเงิน1 ชั่วโมง ago

เช็คที่นี่ มาตรการช่วยค่าไฟ ค่าน้ำประปา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ต.ค. นี้

สรุปข่าวเด่น ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64 น้องไข่เน่าโดนจับ ขึ้นราคายาสูบ นรกบนดินวัดท่าพุ | Thaiger
คลิป2 ชั่วโมง ago

สรุปข่าวเด่น ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64 น้องไข่เน่าโดนจับ ขึ้นราคายาสูบ นรกบนดินวัดท่าพุ

ครม. ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 – ทัวร์เที่ยวไทย เริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค.65 | Thaiger
ข่าวการเงิน4 ชั่วโมง ago

ครม. ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 – ทัวร์เที่ยวไทย เริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค.65

เทศกาลไหว้พระจันทร์ 21 ก.ย. รู้จัก ประวัติ วันไหว้พระจันทร์ พร้อมบอกฤกษ์ดี สำหรับการไหว้ปีนี้ | Thaiger
ข่าว4 ชั่วโมง ago

เทศกาลไหว้พระจันทร์ 21 ก.ย. รู้จัก ประวัติ วันไหว้พระจันทร์ พร้อมบอกฤกษ์ดี สำหรับการไหว้ปีนี้

เหยื่อศูนย์บำบัดยาวัดดังเปิดใจ สภาพเหมือน นรกบนดิน กินข้าวบูดใส่ขันล้างก้น | Thaiger
ข่าว4 ชั่วโมง ago

เหยื่อศูนย์บำบัดยาวัดดังเปิดใจ สภาพเหมือน นรกบนดิน กินข้าวบูดใส่ขันล้างก้น

ที่แรก เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง 1/10/64 คราวนี้มาเป็นแนวทางรัฐบาลไทย | Thaiger
เลขเด็ด4 ชั่วโมง ago

ที่แรก เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง 1/10/64 คราวนี้มาเป็นแนวทางรัฐบาลไทย

ด่วน! ครม. เห็นชอบ ‘พ.ร.ก.โรคติดต่อ’ ไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลัง 30 ก.ย. นี้ | Thaiger
ข่าว4 ชั่วโมง ago

ด่วน! ครม. เห็นชอบ ‘พ.ร.ก.โรคติดต่อ’ ไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลัง 30 ก.ย. นี้

สเปคโหด รีวิว realme GT Master Edition ดีไซน์ระดับตำนาน กล้องเจ๋งเกินตัว! | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต4 ชั่วโมง ago

สเปคโหด รีวิว realme GT Master Edition ดีไซน์ระดับตำนาน กล้องเจ๋งเกินตัว!

มิว นิษฐา โดนเซอไพรซ์วันเกิดจากคุณสามีและเพื่อนๆ น่ารักสุดๆ | Thaiger
บันเทิง4 ชั่วโมง ago

มิว นิษฐา โดนเซอไพรซ์วันเกิดจากคุณสามีและเพื่อนๆ น่ารักสุดๆ

รีวิวให้ครบ motorola edge 20 FUSION กล้องชัดระดับเรือธง | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต4 ชั่วโมง ago

รีวิวให้ครบ motorola edge 20 FUSION กล้องชัดระดับเรือธง

ครม. เห็นชอบ พ.ร.ก. โรคติดต่อ – เพิ่มหมวด “จัดการฉุกเฉิน” | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย4 ชั่วโมง ago

ครม. เห็นชอบ พ.ร.ก. โรคติดต่อ – เพิ่มหมวด “จัดการฉุกเฉิน”

จตุรงค์ บ้าพลัง อวดหุ่นหลังฟิตกล้าม จากตลกหน้าซาลาเปา เป็นตลกหุ่นดีที่สุดในประเทศไทย | Thaiger
บันเทิง4 ชั่วโมง ago

จตุรงค์ บ้าพลัง อวดหุ่นหลังฟิตกล้าม จากตลกหน้าซาลาเปา เป็นตลกหุ่นดีที่สุดในประเทศไทย

พรุ่งนี้ ประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เงินเข้าบัญชี จังหวัดไหนได้บ้าง เช็คเลย | Thaiger
ข่าวการเงิน4 ชั่วโมง ago

พรุ่งนี้ ประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เงินเข้าบัญชี จังหวัดไหนได้บ้าง เช็คเลย

อย. อนุมัติฉีดโมเดอร์นา ให้เด็กอายุ 12-17 ปี ฉีดแบบเดียวกันกับผู้ใหญ่ | Thaiger
ข่าว4 ชั่วโมง ago

อย. อนุมัติฉีดโมเดอร์นา ให้เด็กอายุ 12-17 ปี ฉีดแบบเดียวกันกับผู้ใหญ่

ทัวร์ลง! #แบนเต๋าทีวีพูล ปม แม็ก เดอะสตาร์ แฉพิธีกรดังล้อ LGBT | Thaiger
ข่าวดารา4 ชั่วโมง ago

ทัวร์ลง! #แบนเต๋าทีวีพูล ปม แม็ก เดอะสตาร์ แฉพิธีกรดังล้อ LGBT

หวยฮานอย 21 9 64 ตรวจหวยฮานอย 21 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 วัน ago

หวยฮานอย 21 9 64 ตรวจหวยฮานอย 21 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว1 วัน ago

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 วัน ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว1 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย5 วัน ago

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 วัน ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย6 วัน ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย5 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้12 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

Trending