ข่าว

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชย์ 8 ราย -ประพฤติชั่วร้ายแรง

วันที่ 11 พ.ย. 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 8 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 8 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

1. พันเอกหญิง พิชญา เกียรติศรีธนกร

สังกัดกองทัพบกออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ฐานเป็นผู้รับใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันละเว้นไม่ทำบัญชียาที่ซื้อและขายตามที่กฎหมายกำหนด และฐานเป็นเภสัชกรละเว้นไม่ควบคุมการทำบัญชียาตามที่กฎหมายกำหนด คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์มงกุฎไทย และจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2. พันเอก จะเด็จ เถื่อนทอง

สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ และเหรียญจักรมาลา

3. พันโท บุญชู สารชน

สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดต่อเสรีภาพ ความผิดเกี่ยวกับเพศ และกระทำชำเราคดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือกตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

4. นาวาอากาศตรี คณัชญ์ปพศ พีร์นิธิกร

สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2560 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

5. พันตรี กำพล เรื่องศรีจันทร์

สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เนื่องจากกระทำผิดฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการเป็นอันมาก และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 6 ประเภทที่ 6 เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

6. เรืออากาศเอก ชัชวัสส์ ติดชม สังกัดกองทัพอากาศ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

7. ร้อยตรี ธนภัทร สร้อยเพ็ช

สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค. 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญท่องช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

8. ร้อยตรี พิเชษฐ์ หยดย้อย

สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. 2565 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2 เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 8 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 4 พ.ย. พ.ศ. 2565 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

Thaiger

The Thaiger is Thailand's largest online portal for news, videos and information.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button