ข่าว

28 กันยายน ครบรอบ 105 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย เปิดประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ธงไตรรงค์ สยามประเทศ สัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ ประเทศลำดับที่ 54 โลกที่มีวันธงชาติ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 เนื่องจากในสมัยนั้นไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งส่วนใหญ่ธงจะมีสามสี

ธงชาติไทยในสมัยนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 3 ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 6 ของขนาดความกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ และเรียกธงนี้ว่า “ธงไตรรงค์” และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า

  • สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน
  • สีขาว หมายถึง ศาสนา
  • สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

ธงไตรรงค์ หรือ “ธงชาติไทย” ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน และร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มแรกในวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

กำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทย รวมถึงร้องเพลงชาติไทย ในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และวันที่ 28 กันยายน 2565 นับเป็นวันครบรอบ 105 ปี ของการพระราชทานธงชาติไทย สำหรับประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ 54 ของโลก ที่มีวันธงชาติ

28 กันยายน
ภาพ กรมประชาสัมพนัธ์

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”
Back to top button