ข่าวข่าวการเมือง

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 10 ส.ค. ถกสองกฎหมายลูก ลุ้น สูตรหาร 100-500

ชมการ ถ่ายทอดสดประชุมสภา 10 ส.ค. ถือเป็นครั้งที่ 13 จับตามองถกกฎหมายลูกเลือกตั้ง สูตรหาร 100 หรือ สูตรหาร 500

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 10 ส.ค. หรือ ครั้งที่ 13 จับตาสภาถกกฎหมายลูกเลือกตั้ง สูตรหาร 100 หรือ สูตรหาร 500 ลุ้น ส.ส. เข้าร่วมประชุมครบวาระหรือไม่

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)
เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเสร็จ
-ร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ….
-ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
เรื่องด่วน จำนวน 7 เรื่อง คือ
-ร่างพระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
-ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 43)
-ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….
(เพิ่มมาตรา 25 วรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 29 เพิ่มมาตรา 29/1 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 34 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 47 และมาตรา 48)
-ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 159 วรรคหนึ่ง และมาตรา 170 วรรคสอง)
-ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
-ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พุทธศักราช ….
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 272)
-ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ….
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 120)

Nateetorn S.

ผู้สื่อข่าวต่างประเทศจบจากวารสารศาสตร์ ธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์ชั้นนำของประเทศ เจาะหลายประเด็นทั้งนอกและในประเทศ ตั้งแต่การเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจ และอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีสนใจในมวยปล้ำ รถสูตรหนึ่ง และเก็บรถของเล่นเป็นงานอดิเรก