ผู้หญิง

รวม “คําถวายพระพรชัยมงคล” พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รวม “คําถวายพระพรชัยมงคล” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระราชินี’ ที่กำลังจะมีพระชนมพรรษาครบ 45 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 นี้ วันนี้ทีมงาน The Thaiger จึงถือโอกาสรวบรวมตัวอย่าง คำถวายพระพรชัยมงคล มาให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้เลือกนำไปใช้กันในโอกาสวันมหามงคลนี้

คําถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี 3 มิถุนายน 2566

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี 3 มิถุนายน 2566 หลายหน่วยงานในประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ และเชิญชวนให้เหล่าพสกนิกรออกมาร่วมลงนาม ถวายพระพรชัยมงคล โดยทุกท่านสามารถเลือกคำถวายพระพรดังต่อนี้ ไปปรับใช้เพื่อเขียนถวายพระพรกันได้ตามสะดวกเลย

1. ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรี ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยสืบไปชั่วกาลนาน

2. ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเกษมสำราญมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสัมฤทธิ์ดั่ง พระราชหฤทัยปรารถนาด้วยเทอญ

3. ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลอภิบาลให้พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า แก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐติกาล เทอญ

4. ข้าพระพุทธเจ้าปลาบปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ได้เวียนมา บรรจบ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ข้าพระพุทธเจ้าสํานึก ในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อม ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

5. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เทอญ

คําถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

6. ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นดวงแก้ว เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

7. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

8. ข้าพระพุทธเจ้า ขออาราธนาพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ ทรงอุดมด้วยพระพลานามัยปราศจากโรคาพาธ ภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

9. ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

10. ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญ ปราศจากอุปัทวันตรายใด ๆ ทั้งปวง สถิตในมไหสวรรค์สิริราชสมบัติเป็นพระมิ่งขวัญแห่งราชอาณาจักรไทย และปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบเท่ากัลปาวสาน

11. ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานและทรงพระเกษมสำราญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

12. ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

13. เนื่องในมงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

14. ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงเปี่ยมพระพลานุภาพนำพสกนิกรผาสุกสโมสร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

15. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกียรติคุณเกริกไกรขจายขจร ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

คําถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

16. เนื่องในมงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

17. เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

18. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน ถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ปกอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน

19. ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2566 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

20. ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานชัยมงคล ให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน โรคาพาธประลาตร้างห่างไกลมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพ แผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตลอดจิรัฐิติกาล

ทั้งนี้หากใครที่ต้องการร่วมลงนาม เขียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี แต่ยังนึกคำไม่ออก อย่าลืมนำตัวอย่างที่เราหามาให้ ไปลองปรับใช้กันดูได้นะ.

ภาพจาก กรมประชาสัมพันธ์

Chanoknun

SEO Content Writer จบจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเคยฝากผลงานดี ๆ มาแล้ว ผ่านเว็บไซต์ด้านความงามและแฟชั่นชื่อดังของไทย ปัจจุบันชื่นชอบการเขียนข่าวบันเทิง เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ และเลขเด็ด ทั้งยังสนใจในเรื่องของภาพยนตร์ ซีรีส์ เพลงสากล k-pop และไลฟ์สไตล์ เพื่อนำมาบอกเล่าผ่านตัวอักษร ด้วยมุมมองใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button