การเงิน

สมัคร ‘สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน’ ไม่มีคนค้ำ กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ เช็กที่นี่

มีเงินกู้สินเชื่อตัวไหนของ ธนาคารออมสิน ที่ไม่ต้องใช้คนค้ำบ้าง? ขอแนะนำ “สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน” สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สามารถนำเงินเพื่ออุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น และยังเปิด วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกิน 500,000 บาท มีรายละเอียดสินเชื่อส่วนบุคคลพร้อมข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้

ลงทะเบียน “สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน” กู้เท่าไหร่-ระยะเวลาชำระเงินกู้

จำนวนเงินให้กู้ของผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม และไม่เกินรายละ 500,000 บาท *ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาที่ธนาคารกำหนด

ส่วนระยะเวลาชำระเงินกู้ มอบให้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 7 ปี,

ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน 5 ปี หากเป็นกรณีใช้บุคคลค้ำประกัน จะมีระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี

สมัคร 'สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน' ไม่มีคนค้ำ กู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ เช็กที่นี่

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน มีรายละเอียด อัตราดอกเบี้ย ทั้งหมด 4 ข้อหลัก แบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยหลายข้อ ส่วนค่าธรรมเนียมสามารถเช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>ค่าธรรมเนียม สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน <<

1. สินเชื่อสวัสดิการหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

1.1 สินเชื่อสวัสดิการสำหรับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.750

(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.000

(3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.750

1.2 สินเชื่อ salary เปย์ (เพื่อบุคลากรภาครัฐ) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.000

1.3 สินเชื่อเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงานรัฐวิสาหกิจ (1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.250 (2) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย MRR

2. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชน

2.1 สินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงสาขา (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)

(1)กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

(1.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MRR + 4.454

(1.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR + 5.454

(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

(2.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MRR + 6.245

(2.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.245

2.2 สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงส่วนกลาง (Clean Loan/บุคคลค้ำประกัน)

(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

(1.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.254

(1.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR + 2.254

(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

(2.1) กรณีหน่วยงานผ่านบัญชีเงินเดือนกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.254

(2.2) กรณีหน่วยงานรวบรวมเงินนำส่งชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย MRR + 4.254

2.3 สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน ข้อตกลงส่วนกลาง (หลักทรัพย์ค้ำประกัน)

(1) กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

(1.1) ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.500

(1.2) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.500

(2) กรณีใช้ที่ดินชุด

(2.1) ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.000

(2.2) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.500

2.4 สินเชื่อ Salary เปย์ (เพื่อพนักงานหน่วยงานเอกชน) อัตราดอกเบี้ย MRR + 4.454

3. สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.245

4. สินเชื่อไทรทอง

4.1 สินเชื่อส่วนบุคคล

(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

(1.1) ลูกค้ารายเดิมสินเชื่อเคหะและสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) อัตราดอกเบี้ย MRR + 3.745

(1.2) ลูกค้ารายใหม่ อัตราดอกเบี้ย MRR + 6.745

(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

(2.1) ลูกค้ารายเดิมสินเชื่อเคหะและสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) อัตราดอกเบี้ย MRR + 4.745

(2.2) ลูกค้ารายใหม่ อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.745

4.2 สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน

(1) เงินกู้ระยะยาว (1.1) กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.500

(1.2) กรณีใช้ที่ดินเปล่า อัตราดอกเบี้ย MRR + 0.500

(2) เงินกู้เบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ย MOR + 1.000

4.3 สินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS)

(1) เงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.000

(2) เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ย MOR + 1.000

4.4 สินเชื่อกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์

(1) กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.750

(2) กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (เฉพาะกลุ่มแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์) MRR + 1.250

(3) กรณี่ใช้หลักทรัพย์ประกันเงินกู้

(3.1) ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.500

(3.2) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.500

4.5 สินเชื่อบุคคลแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

(1) ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR – 2.255

(2 )ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR – 1.255

(3) ตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.500

4.6 กรณีไถ่ถอนจำนองและกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus )อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.500

4.7 สินเชื่อเคหะ Top up อัตราดอกเบี้ย MRR – 0.500

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยกรณีผู้กู้สินเชื่อสวัสดิการสาหรับหน่วยงานเอกชน และสินเชื่อไทรทอง ที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตาม ข้อ 2 และข้อ 4 เฉพาะปีแรกร้อยละ 0.50 ต่อปี ยกเว้น เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี ยกเว้น สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญา

*มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ไม่มีคนค้ำ

อ่านคุณสมบัติผู้กู้ “สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน”

1. เป็นบุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
3. กรณีเป็นลูกค้ารายใหม่ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1 กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3.2 กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมี อายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

4. กรณีเป็นผู้กู้รายเดิมสินเชื่อเคหะ และสินเชื่อไทรทอง (กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

4.1 ไม่เป็นลูกหนี้โครงการบ้านเอื้ออาทร และสินเชื่อเคหะพนักงานออมสิน

4.2 บัญชีสินเชื่อเดิมมีประวัติการ ชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ และไม่มีประวัติปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (TDR)

4.3 มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

5. ไม่สามารถกู้ร่วมได้

6. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

หลักประกัน “สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน”

1. กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan)

2. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้ใช้บุคคลค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน และมีสัดส่วนการค้ำประกันได้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้รวม โดยผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี

2.2 มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

2.3 มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

(1) กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือ

(2) กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือเจ้าของกิจการ ต้องมีรายได้รวมขั้นต่ำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน หรือดำเนินกิจการในปัจจุบันมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

ธนาคารออมสิน สินเชื่อส่วนบุคคล ไม่มีคนค้ำ

อย่างไรก็ตาม หากท่านใดสนใจสมัครลงทะเบียนใช้ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน ไม่ต้องมีคนค้ำ สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ หรือติดต่อได้ที่เคาท์เตอร์ธนาคารออมสินได้ทุกสาขาทั่วประเทศครับ

อ้างอิง : 1

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button