ข่าวข่าวภูมิภาค

‘ธ.ก.ส.’ รับสมัครพนักงาน พัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 630 อัตรา เริ่ม 17 ต.ค.65

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ในสายงาน พัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 630 อัตรา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ 17 – 21 ตุลาคม 2565

ใครที่กำลังหางาน หรืออยากร่วมงานกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้องไม่พลาดเพราะล่าสุด ธ.ก.ส.ได้เปิดรับสมัครพนักงานงานใหม่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ระกับ 4 มากกว่า 630 คนมทั่วประเทศ เงินเดือน 15,000 บาท เช็กเงื่อนไข รายละเอียด และคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (การขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้า วิเคราะห์วงเงินกู้ ตรวจสอบและจัดทำหลักประกันเงินกู้ การจำนอง การไถ่ถอนจำนอง และนิติกรรมอื่นๆ)

ปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการหนี้ ตามวิธีปฏิบัติของธนาคาร (ตรวจสอบการใช้เงินกู้ ติดตาม เร่งรัดการชำระหนี้ จัดทำสัญญาการรับใช้หนี้ รวบรวม และจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้)

ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาลูกค้า และนโยบายรัฐตามที่ได้รับ มอบหมาย ติดตาม กำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานของสถาบันเกษตรกรและช่วยแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ข้อทุจริตของสถาบันเกษตรกร

รายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุง พัฒนา ให้มีประสิทธิภาพ

ธ.ก.ส. สมัครงาน 2565

ประมาณการจำนวนที่ธนาคารต้องการ

จำนวนความต้องการประมาณ 630 อัตรา โดยแบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย

 • ภาคเหนือ จำนวน 106 อัตรา (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร)
 • ภาคอีสาน จำนวน 329 อัตรา (ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ)
 • ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน 150 อัตรา (กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี อ่างทอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง จันทบุรี ตราด ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
 • ภาคใต้ จำนวน 45 อัตรา (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ สงขลา นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล)

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เพศชาย/หญิง
 2. มีสัญชาติไทย
 3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 4. เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
 5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือ ได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ หรือโรคอย่างอื่นที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 7. ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
 9. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกิน 5 ปี
 10. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
 11. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 12. ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน
 13. ปัจจุบันไม่ดำรงตำแหน่งพนักงาน ธ.ก.ส. ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป

ธ.ก.ส. สมัครงาน 2565

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2565)
 2. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565) ในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่อง ศึกษาศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์เกษตร คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สถิติ พัฒนาชุมชนและสังคม การบริหารการคลัง นโยบายสาธารณะ เศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป สหกรณ์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ โดยธนาคารจะพิจารณาวุฒิการศึกษาเทียบเคียงตาม การรับรองคุณวุฒิของสำนักงาน ก.พ. (http://e-accreditation.ocsc.go.th) และให้ยึดถือคำวินิจฉัยของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 3. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถยนต์ ซึ่งยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่สอบสัมภาษณ์) ต้องนำมายื่นในวันที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หากเกินวันที่ธนาคารกำหนด จะถือว่า เป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อทุกขั้นตอน

ธ.ก.ส. สมัครงาน 2565

การสมัครและการชำระเงิน

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com (ระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัคร “พนักงานพัฒนาธุรกิจ” ระบุประเภท “บุคคลภายนอก”) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2565

ผู้ที่เลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ต้องชำระเงินค่าสมัครเข้ารับการสรรหาคัดเลือกทั้งสิ้น จํานวน 450 บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการเสริม SMS 50 บาท โดยต้องตรวจสอบคุณสมบัติ การบันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ของตนเองให้ถูกต้องก่อนชำระเงิน

สามารถชำระเงินตาม QR Code ที่ระบบกำหนดในใบชำระเงินผ่านทางระบบ แอปพลิเคชันได้ทุกธนาคาร ตามระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 17 – 25 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น. เท่านั้น ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสอบ ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารถือว่าเป็นผู้สมัคร เข้ารับการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 เพื่อปฏิบัติงานประจำสาขา และสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2565

สามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ภายหลังจากการชำระเงิน ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระเงิน ค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำาหนดเท่านั้น

*** กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6 ***

ธ.ก.ส. สมัครงาน 2565

การสอบคัดเลือก
กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสอบ ดังนี้

 • การสอบข้อเขียน กำหนดสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565
  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (Aptitude Test) (100 คะแนน)
  • วิชาความละเอียดแม่นยำ (50 คะแนน)
  • วิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน)
 • สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน) (50 คะแนน)
 • ทดสอบบุคลิกภาพ (เฉพาะผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียน)

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก

1. ธนาคารกำหนดประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เรียงลำดับ ตามเลขประจำตัวสอบ

2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผลคะแนนรวม การสอบข้อเขียน 250 คะแนน โดยให้น้ำหนักคะแนนเทียบเท่า 150 คะแนน รวมกับคะแนนสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวมคะแนนรวมทั้งหมด 200 คะแนน กรณีมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้คะแนนรวมเท่ากันให้พิจารณาจัดลำดับ

อัตราเงินเดือน
กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาคัดเลือกได้รับเงินเดือนตามอัตราเงินเดือนขั้นต้นของพนักงานระดับ 4 คือเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ธนาคารขอเตือนผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้าง และหรือกระทำการใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และห้ามใช้วิธีการที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถ ของตนเองในการสอบ เพราะจะถือว่าผู้นั้นทุจริต ซึ่งจะมีผลให้ถูกปรับตกและจะถูกดไเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

สนใจลงโฆษณา บทความ Backlink กับ Thaiger ติดต่อคุณโอ๋ orakarn@thethaiger.com

Thaiger deals

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน จบการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ