Connect with us

ข่าว

‘หมออนุตร’ แนะ ปชช. ฉีด สูตรไขว้ ยังไม่ควร ฉีดเข็มสาม

Nateetorn S.

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

‘หมออนุตร’ แนะ ปชช. ฉีด สูตรไขว้ ยังไม่ควร ฉีดเข็มสาม | Thaiger

หมออนุตร โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแนะนำประชาชนที่ฉีด สูตรไขว้ ยังไม่ควร ฉีดเข็มสาม แนะรอข้อมูลผลวิจัยภูมิต้านทานโควิดเดลต้า

พลอากาศโท นายแพทย์อนุตร จิตตินันทน์ ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความเห็นถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่สาม เผยประชาชนที่ได้รับวัคซีนเข็มสามแบบไขว้ยังไม่ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น พร้อมไม่แนะนำตรวจระดับภูมิคุ้มกันหลังฉีด

โดยข้อความระบุว่า “ไม่ได้เขียนเรื่องวัคซีนมานาน กลัวดราม่า 555……. วันนี้ขอสรุปความเห็นส่วนตัวที่นำมาจากข้อมูลล่าสุดเรื่องการใช้วัคซีนเข็มที่ 3 ซึ่งมีการใช้กระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้วในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยมีการกระตุ้นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและประชาชนทั่วไปที่ได้รับวัคซีนเชื้อตาย และกำลังมีแผนในกลุ่มอื่น ๆ เพิ่มเติม มาให้อ่านกันตามนี้ครับ

1. ควรเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทั่วไปได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเร็วเป็นจุดมุ่งหมายแรก การพิจารณาให้วัคซีนเข็มกระตุ้นจึงควรเป็นไปตามความเหมาะสมของปริมาณวัคซีนที่มีอยู่ โดยถือเป็นจุดมุ่งหมายอันดับรองจากการมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

2. ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายครบ ได้แก่ วัคซีนของบริษัทซิโนแวค 2 เข็มหรือวัคซีนของบริษัทซิโนฟาร์ม 2 เข็ม มีหลักฐานแสดงว่าภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตาลดลงมากจนอาจไม่สามารถป้องกันสายพันธุ์เดลตาได้หลัง 3 เดือน จึงควรพิจารณาให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิดไวรัสเวคเตอร์ ได้แก่ วัคซีนของบริษัทแอสตาเซเนกา หรือวัคซีนชนิดสารพันธุกรรม เอ็มอาร์เอนเอ (mRNA) ได้แก่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์หรือวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นา ซึ่งพบว่าสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตาได้ดี โดยพิจารณาให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังจากได้รับเข็มที่ 2 มานานเกินกว่า 3 เดือน

3. ผู้ที่ได้รับวัคซีนชนิดไวรัสเวคเตอร์หรือวัคซีนชนิด mRNA ครบ ได้แก่ วัคซีนของบริษัทแอสตาเซเนกา 2 เข็ม หรือวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ 2 เข็ม หรือวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นา 2 เข็ม มีหลักฐานแสดงว่าภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตาลดลงหลัง 6 เดือน จึงควรพิจารณาเป็นทางเลือกให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนชนิด mRNA ได้แก่วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์หรือโมเดอร์นา กับกลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซี่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคโควิด-19 ที่รุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิตได้สูง โดยพิจารณาให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังจากได้รับเข็มที่ 2 มานานเกินกว่า 6 เดือน เมื่อมีปริมาณวัคซีนชนิด mRNA เพียงพอ หรือเมื่อมีวัคซีน mRNA ทางเลือก

4. ผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ได้แก่ วัคซีนชนิดเชื้อตายและวัคซีนชนิดไวรัสเวคเตอร์ ยังไม่มีข้อมูลการติดตามภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตาในระยะยาว จึงควรรอผลการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันของวัคซีนสูตรดังกล่าวต่อไวรัสสายพันธุ์เดลตาในระยะยาวก่อนการพิจารณาให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3

5. ความปลอดภัยของการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 เนื่องจากข้อมูลการใช้วัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 3 ในปัจจุบันมีการศึกษาในประชากรจำนวนไม่มากและเป็นการศึกษาระยะสั้น รายงานความปลอดภัยเบื้องต้น ไม่พบความแตกต่างระหว่างอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 กับอาการไม่พึงประสงค์จากการรับวัคซีนเข็มที่ 2 คำแนะนำในการใช้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จึงพิจารณาจากข้อมูลผลดีผลเสียเบื้องต้นเท่านั้น การยอมรับวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 จึงเป็นสิทธิของผู้รับวัคซีน โดยพิจารณาถึงผลดีของการกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลตา กับอาการไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการรับวัคซีนต่างชนิด

6. ในปัจจุบันยังไม่แนะนำให้รับวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 3 เข็ม เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของการรับวัคซีนมากกว่า 3 เข็ม ซึ่งอาจไม่มีประโยชน์เพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น

7. ไม่แนะนำให้ตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันต่อเชื้อก่อโรคโควิด 19 (SARS-CoV-2) เพื่อประเมินประสิทธิผลในการป้องกันโควิด 19 ของวัคซีนที่ได้รับ หรือใช้ในการพิจารณารับวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็มที่ 3 เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าระดับของภูมิคุ้มกันที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของวัคซีน ควรจะใช้การตรวจแบบใด ตรวจเมื่อใดหลังรับวัคซีนครบ และต้องมีระดับเท่าใดจึงจะช่วยทำนายประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลตา รวมทั้งการตรวจดังกล่าว ไม่สามารถประเมินการป้องกันโรคโดยเซลล์ (cellular immunity) ของวัคซีน และอาจสร้างความเข้าใจผิดในการป้องกันตัวจากการติดเชื้ออีกด้วย จึงควรทำในการวิจัยเท่านั้น

8. ควรให้การสนับสนุนการวิจัยและผลิตวัคซีนภายในประเทศอย่างเต็มที่ เพื่อเร่งกระบวนการให้มีการผลิตใช้ในประเทศโดยเร็ว ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับโอกาสและทางเลือกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 เพิ่มขึ้น

'หมออนุตร' แนะ ปชช. ฉีด สูตรไขว้ ยังไม่ควร ฉีดเข็มสาม | ข่าวโดย Thaiger

หิมะลงหนัก เลื่อนเกม แชมเปี้ยนส์ลีก คู่ อตาลันต้า พบ บียาร์เรอัล มาแข่ง พฤหัสฯ 9 ธค. นี้ | Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก6 นาที ago

หิมะลงหนัก เลื่อนเกม แชมเปี้ยนส์ลีก คู่ อตาลันต้า พบ บียาร์เรอัล มาแข่ง พฤหัสฯ 9 ธค. นี้

ประวัติ ‘สมเด็จช่วง’ มรณภาพ สิ้นอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สิริอายุ 96 ปี | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่12 นาที ago

ประวัติ ‘สมเด็จช่วง’ มรณภาพ สิ้นอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ สิริอายุ 96 ปี

CEO บริษัทออกโรงขอโทษ หลัง ไล่พนักงานผ่าน Zoom กว่า 900 ชีวิต | Thaiger
ข่าว21 นาที ago

CEO บริษัทออกโรงขอโทษ หลัง ไล่พนักงานผ่าน Zoom กว่า 900 ชีวิต

เงินประกันรายได้ข้าว ธ.ก.ส. โอนวันนี้ งวดตกค้าง 3-7 รีบเช็ก | Thaiger
สปอนเซอร์41 นาที ago

ข่าวประชาสัมพันธ์ บีเคเอฟซีแห่งประเทศไทย

เงินประกันรายได้ข้าว ธ.ก.ส. โอนวันนี้ งวดตกค้าง 3-7 รีบเช็ก | Thaiger
ข่าวการเงิน24 นาที ago

เงินประกันรายได้ข้าว ธ.ก.ส. โอนวันนี้ งวดตกค้าง 3-7 รีบเช็ก

‘เอ ศุภชัย’ เปย์ของขวัญวันเกิด ‘อั้ม พัชราภา’ รักแบบไม่มีเหตุผล | Thaiger
บันเทิง24 นาที ago

‘เอ ศุภชัย’ เปย์ของขวัญวันเกิด ‘อั้ม พัชราภา’ รักแบบไม่มีเหตุผล

ผลบอล แชมเปี้ยนส์ลีก เซนิตฯ 3-3 เชลซี (คลิปไฮไลท์) | Thaiger
ข่าวกีฬา33 นาที ago

ผลบอล แชมเปี้ยนส์ลีก เซนิตฯ 3-3 เชลซี (คลิปไฮไลท์)

ข่าวประชาสัมพันธ์ บีเคเอฟซีแห่งประเทศไทย | Thaiger
สปอนเซอร์41 นาที ago

ข่าวประชาสัมพันธ์ บีเคเอฟซีแห่งประเทศไทย

กทพ. ยกเว้น ค่าทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ภายในวันที่ 10 ธันวา 64 | Thaiger
ข่าว41 นาที ago

กทพ. ยกเว้น ค่าทางด่วนฟรี 3 เส้นทาง ภายในวันที่ 10 ธันวา 64

ผวา! คลัสเตอร์สถานบันเทิงบึงกาฬ พบผู้ติดเชื้อแล้ว 66 ราย | Thaiger
ข่าว43 นาที ago

ผวา! คลัสเตอร์สถานบันเทิงบึงกาฬ พบผู้ติดเชื้อแล้ว 66 ราย

ถ่ายทอดสด ‘Miss Universe 2021’ รอบพรีลิม 11 ธ.ค. นี้! เวลา 2:30 น. | Thaiger
ข่าวดารา45 นาที ago

ถ่ายทอดสด ‘Miss Universe 2021’ รอบพรีลิม 11 ธ.ค. นี้! เวลา 2:30 น.

รีวิว 4KINGS หนังดี ที่ไม่ได้มีแค่ตีกัน ขึ้นแท่นหนังไทยแห่งปี ! | Thaiger
บันเทิง53 นาที ago

รีวิว 4KINGS หนังดี ที่ไม่ได้มีแค่ตีกัน ขึ้นแท่นหนังไทยแห่งปี !

ผลบอล แชมเปี้ยนส์ลีก บาเยิร์น มิวนิค 3-0 บาร์เซโลน่า (คลิปไฮไลท์) | Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก56 นาที ago

ผลบอล แชมเปี้ยนส์ลีก บาเยิร์น มิวนิค 3-0 บาร์เซโลน่า (คลิปไฮไลท์)

เหยื่อ เจ๊กั้งนายจ้างโหด เผยโดนทารุณสารพัด กรรชัย รับครั้งนี้หดหู่ที่สุด | Thaiger
ข่าว59 นาที ago

เหยื่อ เจ๊กั้งนายจ้างโหด เผยโดนทารุณสารพัด กรรชัย รับครั้งนี้หดหู่ที่สุด

‘ศรีวราห์’ ชี้แจง ภาพ ก้มหัวไหว้ ‘เปรมชัย’ เผยที่บ้านสอนแบบนี้ | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

‘ศรีวราห์’ ชี้แจง ภาพ ก้มหัวไหว้ ‘เปรมชัย’ เผยที่บ้านสอนแบบนี้

เพจดังเฉลย! ‘ยางลบปากกา’ แท้จริงแล้วไม่ใช่เพื่อลบปากกา | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

เพจดังเฉลย! ‘ยางลบปากกา’ แท้จริงแล้วไม่ใช่เพื่อลบปากกา

หวยฮานอย 7 12 64 ตรวจหวยฮานอย 7 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 7 12 64 ตรวจหวยฮานอย 7 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 6 12 64 ตรวจหวยฮานอย 6 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 6 12 64 ตรวจหวยฮานอย 6 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 3 12 64 ตรวจหวยฮานอย 3 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 3 12 64 ตรวจหวยฮานอย 3 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

หวยฮานอย 2 12 64 ตรวจหวยฮานอย 2 ธ.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 8/12/64 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 8 12 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร | Thaiger
ตรวจหวยลาว20 ชั่วโมง ago

หวยลาว 8/12/64 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 8 12 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร

หวยลาว 6 ธ.ค. 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 6 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 วัน ago

หวยลาว 6 ธ.ค. 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 6 12 64

หวยลาว 3 ธ.ค. 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 3 12 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 วัน ago

หวยลาว 3 ธ.ค. 64 ตรวจหวยลาววันนี้ ถ่ายทอดสดหวยลาว 3 12 64

ราคาทองวันนี้ 9 ธ.ค. 64 เปิดตัวลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 9 ธ.ค. 64 เปิดตัวลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 8 ธ.ค. 64 ปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,900 บาท | Thaiger
เศรษฐกิจ18 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 8 ธ.ค. 64 ปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,900 บาท

ราคาทองวันนี้ 8 ธ.ค. 64 เปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,900 บาท | Thaiger
เศรษฐกิจ1 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 8 ธ.ค. 64 เปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,900 บาท

ราคาทองวันนี้ 7 ธ.ค. 64 เปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,100.00 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 7 ธ.ค. 64 เปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 7 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950.00 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 7 ธ.ค. 64 ปิดตัวลดลง 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950.00 บาท

ราคาทองวันนี้ 6 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,100 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 6 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,100 บาท

ราคาทองวันนี้ 6 ธ.ค. 64 ปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,100 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 6 ธ.ค. 64 ปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,100 บาท

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 4 ธ.ค. 64 เปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 29,050 บาท

Trending