Connect with us

การเงิน

เช็คเราชนะกลุ่มพิเศษ ผลทบทวนสิทธิ์ ได้แล้ว 21 พ.ค. เงินเข้าวันรุ่งขึ้น

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เช็คเราชนะกลุ่มพิเศษ ผลทบทวนสิทธิ์ ได้แล้ว 21 พ.ค. เงินเข้าวันรุ่งขึ้น | Thaiger

กระทรวงการคลังประกาศผล “ทบทวนสิทธิ์” เช็คสิทธิ์ เราชนะ กลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน ได้แล้ว 21 พ.ค. ที่ เราชนะ.com เงินเข้าวันที่ 21 พ.ค. 64

เราชนะ ทบทวนสิทธิ์ – นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าว่า โครงการเราชนะ (โครงการฯ) จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน) ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

รวมช่องทาง เช็คสิทธิ์เราชนะกลุ่มพิเศษ ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์

  • เว็บไซต์ www.เราชนะ .com
  • Call Center ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

เราชนะกลุ่มพิเศษ ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ เงินเข้าวันไหน

ผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรก จำนวน 8,000 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 และจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ที่รัฐบาลสนับสนุนเพิ่มเติมอีก จำนวน 1,000 บาท ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวม 9,000 บาท ทั้งนี้ สามารถใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ที่ผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนประชาชนกลุ่มที่แสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีที่ผลการทบทวนสิทธิ์ในกรณีอื่น ๆ ที่อาจคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง สามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com หรือ Call Center ของธนาคารกรุงไทยฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2111 1122

โฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,954 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 116,258 ล้านบาท และ

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,685 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,897 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์เดิม จำนวน 7,000 บาท แล้ว จำนวน 25.6 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 2273 9020 ต่อ 3533 3566 3579 และ 3595 (เฉพาะวันและเวลาราชการ)

Call Center ธนาคารกรุงไทยฯ โทร. 0 2111 1122 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็คสิทธิ์ เราชนะกลุ่มพิเศษ ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์

1. เข้าเว็บไซต์ เราชนะ.com

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ” เพื่อเช็คสิทธิ์เราชนะ

3. กรอกข้อมูล

  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
  • วันเดือนปีเกิด (ข้อมูลตามบัตรประชาชน)

4. คลิก ตรวจสอบสถานะ

5. หากได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งเตือนว่า “ท่านได้รับสิทธิเราชนะ” พร้อมระบุตารางวันโอนและจำนวนเงินที่โอน

อ่านข้อมูลเกียวกับเราชนะกลุ่มพิเศษ

วิธียืนยันตัวตนเราชนะ บัตรประชาชน

การยืนยันตัวตนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ สามารถยืนยันตัวตนเราชนะที่ธนาคาร ‘กรุงไทย’ โดยใช้เครื่อง EDC ของธนาคาร ดังนี้

1. เสียบบัตรประชาชนเข้าไป

2. กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้จะนำไปใช้จ่ายที่ร้านค้าในการใช้สิทธิเราชนะ

3. ถ่ายรูปหน้าเจ้าของสิทธิ์

ถ่ายรูปบัตรประชาชน

เราชนะกลุ่มพิเศษ ทบทวนสิทธิ์เราชนะ

คปภ สั่งห้าม ‘เอเชียประกันภัย’ รับประกันภัยลูกค้ารายใหม่ชั่วคราว เหตุฐานะการเงินไม่มั่นคง | Thaiger
ข่าว5 ชั่วโมง ago

คปภ สั่งห้าม ‘เอเชียประกันภัย’ รับประกันภัยลูกค้ารายใหม่ชั่วคราว เหตุฐานะการเงินไม่มั่นคง

สรุปข่าวเด่น ประจำวันที่ 23 ก.ย.64 วัคซีนกระตุ้นเข็ม3,แก้ไขปัญหา SMS หลอกลวง,วันหยุด 24 ก.ย.64 | Thaiger
คลิป7 ชั่วโมง ago

สรุปข่าวเด่น ประจำวันที่ 23 ก.ย.64 วัคซีนกระตุ้นเข็ม3,แก้ไขปัญหา SMS หลอกลวง,วันหยุด 24 ก.ย.64

ฮือฮา! เสี่ยระยองควักเงินสดซื้อ กล้วยด่างแดงอินโด ราคา 10 ล้าน | Thaiger
ข่าว7 ชั่วโมง ago

ฮือฮา! เสี่ยระยองควักเงินสดซื้อ กล้วยด่างแดงอินโด ราคา 10 ล้าน

แฟนซีรีส์ Squid Game แห่โทรหาเบอร์ปริศนา จนเจ้าของเบอร์ต้องออกมาพูด! | Thaiger
บันเทิง7 ชั่วโมง ago

แฟนซีรีส์ Squid Game แห่โทรหาเบอร์ปริศนา จนเจ้าของเบอร์ต้องออกมาพูด!

มินนี่ (G)I-DLE โผล่เซอไพรซ์ร่วมงาน F.HERO และ UrboyTJ ในซิงเกิล ‘MONEY HONEY’ | Thaiger
บันเทิง8 ชั่วโมง ago

มินนี่ (G)I-DLE โผล่เซอไพรซ์ร่วมงาน F.HERO และ UrboyTJ ในซิงเกิล ‘MONEY HONEY’

ENHYPEN ทำลายสถิติตัวเอง ด้วยยอดพรีออเดอร์อัลบั้มใหม่กว่า 6 แสน! | Thaiger
บันเทิง8 ชั่วโมง ago

ENHYPEN ทำลายสถิติตัวเอง ด้วยยอดพรีออเดอร์อัลบั้มใหม่กว่า 6 แสน!

ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว8 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64

หวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว9 ชั่วโมง ago

หวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64

เปิดตัว สเปคเดือด รีวิว realme GT Neo2 ชิปเซ็ต SD 870 อัปเกรดระบายความร้อน | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต10 ชั่วโมง ago

เปิดตัว สเปคเดือด รีวิว realme GT Neo2 ชิปเซ็ต SD 870 อัปเกรดระบายความร้อน

อนุทิน-สาธิต ซื้อรถพยาบาล 2 คัน ให้ สาธารณสุข ใช้ประโยชน์ | Thaiger
ข่าว10 ชั่วโมง ago

อนุทิน-สาธิต ซื้อรถพยาบาล 2 คัน ให้ สาธารณสุข ใช้ประโยชน์

หญิงฆ่าตัวตายหลังสูญ เงินประกันสังคม ม.40 ไปกับพนันออนไลน์ | Thaiger
ข่าว10 ชั่วโมง ago

หญิงฆ่าตัวตายหลังสูญ เงินประกันสังคม ม.40 ไปกับพนันออนไลน์

เปิดเลขเด็ดหวยปฏิทินจีนงวด 1/10/64 ให้โชคมาแล้ว 3 ตัวตรง! | Thaiger
เลขเด็ด10 ชั่วโมง ago

เปิดเลขเด็ดหวยปฏิทินจีนงวด 1/10/64 ให้โชคมาแล้ว 3 ตัวตรง!

รองโฆษกแจง ยังไม่ชัวร์ แอคโป๊ Onlyfans แต่งชุดตำรวจ แค่คอสเพลย์หรือตำรวจจริง | Thaiger
ข่าว10 ชั่วโมง ago

รองโฆษกแจง ยังไม่ชัวร์ แอคโป๊ Onlyfans แต่งชุดตำรวจ แค่คอสเพลย์หรือตำรวจจริง

ปอท. เรียก หลานธนาธร 17 ปี เข้ารับทราบ ม.112 | Thaiger
ข่าว10 ชั่วโมง ago

ปอท. เรียก หลานธนาธร 17 ปี เข้ารับทราบ ม.112

24 ก.ย. ถ่ายทอดสด ไทย พบ โรมาเนีย วอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์โลก 2021 | Thaiger
วอลเลย์บอล11 ชั่วโมง ago

24 ก.ย. ถ่ายทอดสด ไทย พบ โรมาเนีย วอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์โลก 2021

หวยฮานอย 23 9 64 ตรวจหวยฮานอย 23 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 23 9 64 ตรวจหวยฮานอย 23 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 วัน ago

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

หวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว9 ชั่วโมง ago

หวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว8 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 23 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 23 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

ราคาทองวันนี้ 23/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,550 | Thaiger
ราคาทองวันนี้18 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 23/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,550

ราคาทองวันนี้ 22/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 22/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

ราคาทองวันนี้ 17/9/64 ราคาลดลง 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,150 | Thaiger
ราคาทองวันนี้7 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 17/9/64 ราคาลดลง 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,150

21 ก.ย. เช็คม. 40 โอนเงินเยียวยารอบแรก 16 จว.สีแดงเข้ม รับเต็ม 5000 บาท | Thaiger
การเงิน3 วัน ago

21 ก.ย. เช็คม. 40 โอนเงินเยียวยารอบแรก 16 จว.สีแดงเข้ม รับเต็ม 5000 บาท

สถิติหวยออกวันศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดงวดนี้16/7/64 | Thaiger
เลขเด็ด2 วัน ago

สถิติหวยออกวันศุกร์ย้อนหลัง 10 ปี เลขเด็ดงวดนี้16/7/64

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เคาะวันโอนเงิน บางคนได้งวดเดียว 1 หมื่น | Thaiger
การเงิน3 วัน ago

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เคาะวันโอนเงิน บางคนได้งวดเดียว 1 หมื่น

Trending