ข่าวข่าวการเมือง

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 รู้ก่อนเลือก เปิดขั้นตอนได้ที่นี่

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ในเขต-นอกเขต-นอกราชอาณาจักร วันที่ 25 มีนาคม-9 เมษายน 2566 มีขั้นตอนอย่างไร เช็กเงื่อนไขที่นี่

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งและผู้ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง แต่ไม่สะดวกไปเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม โดย กกต. กำหนดไว้ว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 25 มีนาคม-9 เมษายน 2566

และเพื่อสนับสนุนให้คนไทยได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามหลักประชาธิปไตยกับแบบ 100% วันนี้ Thaiger ได้รวบรวม วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 สำหรับใครที่ไม่สะดวกไปวันเลือกตั้งหญ่ มีวิธีดังนี้

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง

การยื่นคําขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ โดยเขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)
 • ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
 • สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • คําสั่งของทางราชการ หรือหนังสือ รับรองจากหน่วยงานของรัฐ
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง

การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง สำหรับผู้ที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

 • สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ทํางานหรืออาศัยอยู่ได้
 • ยื่นคําขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียน
  ท้องถิ่น 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
 • กรณีเขตเลือกตั้งใดมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตําแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ ผู้ลงทะเบียนสามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้านได้

ยื่นคําขอลงทะเบียนต่อนายทะเบียนอําเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีถิ่นที่อยู่ เขียนรายละเอียดลงแบบคําร้องขอ พร้อมเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยยื่นคําขอลงทะเบียน ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

 • ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)
 • ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์
 • ยื่นคําขอ ทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปฯ Smart Vote)

สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นคําขอ

 • สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
 • สําเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจําตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้
 • แบบคําร้องขอใช้สิทธิฯ

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกราชอาณาจักร

การอํานวยความสะดวกให้คนไทยที่พํานักอยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะเดินทางไปนอกราชอาณาจักรได้มีโอกาสใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง ส.ส. ได้โดยให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง

กรณีอยู่นอกราชอาณาจักร ยื่นแบบคําร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมเอกสารแสดงตน เพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ 30 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ในวันและเวลาราชการ ณ สถานเอกอัครราชฑูตแห่งเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่ หรือกรณีอยู่ในประเทศไทยแต่จะเดินทาง ไปต่างประเทศในช่วงการเลือกตั้ง ได้ 3 ช่องทาง

 • ยื่นคําขอ ด้วยตนเอง (หรือมอบหมาย ผู้อื่นยื่นแทน)
 • ยื่นคําขอ ทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชฑูต
 • ยื่นคําขอ ทางอินเทอร์เน็ต (หรือทางแอปฯ Smart Vote)

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ออนไลน์ 2566

1. ไปที่หน้าเว็บ election.dopa.go.th หรือแอปฯ Smart Vote เข้าสู่ระบบ บันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือก “รายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง”

2. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ “แล้วเลือกบันทึกข้อมูล” กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว :

 • ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนน ให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน ให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน

3. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่

 • ถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูล “เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล”
 • หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว “เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล”

4. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียน
เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2566

ขอบคุณข้อมูล thaivote.info

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน จบการศึกษา จากคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *