ข่าวภูมิภาค

รพ.ธรรมศาสตร์ เปิดจอง วัคซีนโมเดอร์นา ราคาเข็มละ 1,500 บาท

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพ.ธรรมศาสตร์) ทำการเปิดรับจอง วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) ในราคาเข็มละ 1,500 บาท ฉีดปลายเดือนนี้ และต้นเดือน ก.พ.

วันนี้ (24 ม.ค. 2565) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (รพ.ธรรมศาสตร์) ทำการประกาศถึงการเปิดรับจองวัคซีนโควิด-19 ทางเลือก – วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) โดยตกราคาดำเนินการอยู่ที่ 1,500 บาท/เข็ม (รวมค่าใช้จ่ายทุกอย่าง) โดยจะได้รับภายในวันที่ 26, 27, 28,31 ม.ค. และ 1-4 ก.พ.

ในส่วนของรายละเอียดนั้นมีด้วยกันดังนี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. ท่านจะต้องชำระค่าจองวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเงินจำนวน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับวัคซีนจำนวน 1 เข็ม ทั้งนี้จะไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการวัคซีน เช่น การตรวจรักษาอาการเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพ ค่าใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

2. ท่านสามารถชำระค่าจอง โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)

3. การชำระเงินค่าจองดังกล่าว เป็นความสมัครใจและยินยอมของท่าน

4. ท่านจะสามารถเข้ารับบริการได้ในวันที่ 26-28 มกราคม 2565, 31 มกราคม 2565, 1-4 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport มาในวันฉีดวัคซีนด้วย

5. โรงพยาบาลฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อเพื่อยืนยันการฉีดวัคซีนล่วงหน้า 1 วัน

6. โรงพยาบาลฯ อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง วัน และ เวลานัดหมาย ฉีดวัคซีน ให้กับท่านได้ 1 ครั้ง เท่านั้น โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาลฯ ทราบล่วงหน้าก่อนการโทรศัพท์ยืนยันวัน เวลา นัดหมาย อย่างน้อย 2 วัน โดยแจ้งที่ 02-9269996-7 ในวันและเวลาราชการ 8.00-16.00 น.

7. โรงพยาบาลฯ ของสงวนสิทธิในการจัดสถานที่เพื่อให้บริการแก่ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

8. ท่านสัญญาว่าจะไม่นำวัคซีนทางเลือก ที่ได้จากการจองสิทธิกับโรงพยาบาลฯ ไปจำหน่าย จ่าย หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นในทางการค้าหรือ หากำไร

9. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิไม่ต้องคืนเงินค่าจองในกรณีดังต่อไปนี้

  • ท่านไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย หรือภายในระยะเวลาที่โรงพยาบาลฯ กำหนด
  • ท่านไม่ประสงค์จะรับบริการจากโรงพยาบาลฯ แล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
  • ท่านได้รับวัคซีนจากโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ก่อนวันที่นัดรับการบริการกับโรงพยาบาลฯ

10. ในกรณีที่โรงพยาบาลฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม โรงพยาบาลฯ ยินดีจะคืนเงินค่าจองสิทธิที่ได้รับจากท่านภายใน 30 วัน

11. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

12. ท่านยินยอมให้โรงพยาบาลฯ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองวัคซีน และ/หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นการละเมิดแต่อย่างใด

13. ข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลฯ กับท่าน ทั้งสองฝ่ายจะเก็บไว้เป็นความลับ ห้ามมิให้มีการเปิดเผยแก่ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่ง หากมีผลเสียหายเกิดขึ้นท่านจะต้องชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวทั้งโดยตรงและทางอ้อม

เงื่อนไขบริการ

1. เงื่อนไขในการจองวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ค่าบริการนี้รวมค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่าบริการ

3. การจองจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อท่านโอนชำระเงินค่าจอง และไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกกรณี หากท่านไม่มาฉีดตามวันและเวลาที่กำหนด

 

สอบถามได้ที่ : คลินิกพรีเมี่ยม – โทร. 0 2926 9996-7 (วันและเวลาราชการ)

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

สามารถติดตามข่าวโควิด-19 เพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวโควิด-19

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button