ข่าวข่าวภูมิภาคเศรษฐกิจ

ตรวจสอบ ‘สิทธิประโยชน์บัตรทอง’ ได้ – ไม่ได้อะไรบ้าง

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คกก. สปสช.) ทำการเปิดเผยในส่วนของ สิทธิประโยชน์บัตรทอง ว่าจะมีการครอบคลุมในส่วนไหนบ้าง

สิทธิประโยชน์บัตรทอง – (28 ธ.ค. 2564) ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (คกก. สปสช.) ทำการเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

โดยร่างประกาศดังกล่าวนั้นได้มีการระบุอย่างชัดเจนถึงสิทธิของบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง ว่าจะมีการครอบคลุมภายในค่าใช้จ่ายบริการในด้านใดบ้าง และในด้านไหนที่บัตรทองจะไม่สามารถครอบคลุม ซึ่งก็มีด้วยกันดังนี้

สิทธิบัตรทองที่ครอบคลุมบริการที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. การตรวจวินิจฉัยโรค

3. การตรวจและรับฝากครรภ์

4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

14. บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

15. บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

16. รักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)

17. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน

บริการสาธารณสุขที่ไม่อยู่ในประเภทและขอบเขตของบริการและไม่สามารถรับค่าใช้จ่ายได้ (หรือก็คือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้)

1. การกระทำใดๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาใดๆ ที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง

4. การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฎตามบัญชีแนบท้าย

5. การบริการทางการแพทย์อื่นตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

กรณีการป้องกันไม่ให้เกิด Extra Billing ประกาศฉบับนี้ได้มีการเพิ่มความชัดเจนในข้อที่ระบุไว้ว่า บุคคลผู้มีสิทธิที่เข้ารับบริการตามประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่กำหนดในประกาศนี้ จะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องจ่ายค่าบริการ ยกเว้นเฉพาะกรณี

1. เป็นการร่วมจ่ายค่าบริการตามประกาศฯ ว่าด้วยการร่วมจ่าย

2. เป็นการบริการที่เป็นข้อยกเว้น ไม่คุ้มครองตามที่กำหนด

3. เป็นการเข้ารับบริการที่ไม่ใช่หน่วยบริการประจำของตน หรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหน่วยบริการที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีการส่งต่อ หรือไม่ใช่กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน

 

แหล่งที่มาของข่าว : สนุกดอตคอม (Sanook.com)

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

Thaiger deals

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *