Connect with us

ข่าวทั่วไทย

ม.มหิดล ระดมสมองผลักดันนโยบายสูงวัยอย่างมีพลัง

Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

ม.มหิดล ระดมสมองผลักดันนโยบายสูงวัยอย่างมีพลัง | Thaiger

ม.มหิดล ระดมสมองผลักดันนโยบายสูงวัยอย่างมีพลัง

38 ปีที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ครองแชมป์คนที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลกนั้น ได้มีการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัจจัยสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวและยั่งยืน เพื่อนำมาปรับใช้กับสังคมไทยตลอดเวลาที่ผ่านมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบาย สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้า “โครงการวิจัยสานพลัง ติดตามและสนับสนุนกระบวนการ นโยบายสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 กล่าวว่า จากที่สถาบันฯได้เป็นผู้วางรากฐานด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศซึ่งที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขมูลฐานของไทยได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาการสาธารณสุขไทยหลายเรื่อง ผ่านการทำงานบริการสาธารณสุขในพื้นที่พร้อมด้วยอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศกว่าล้านคน ที่เห็นชัดใกล้ๆ นี้ก็คือ การควบคุมป้องกันโรคระบาด COVID-19 ในปี พ.ศ.2563 ได้สำเร็จเป็นอย่างดี

ปัจจุบันเมื่อสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้อายุมากกว่า 60 ปี เกือบร้อยละ 20 หรือมากกว่า 12 ล้านคน บทบาทของ อสม. และระบบสาธารณสุขมูลฐานก็ปรับเปลี่ยนไป มีบทบาทเพิ่มเติมเพื่อไปควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแก่ผู้สูงวัย รวมถึงคอยสอดส่องดูแล และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน (Community-based Care) เพื่อการดูแลในระยะยาวที่ยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

จากกรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีประชากรอายุยืนมากที่สุดในโลก พบว่าสังคมญี่ปุ่นต้องพัฒนาระบบการดูแลระยะยาว (Long-Term Care) และการประกันการดูแลระยะยาว (Long-Term Care Insurance) เพื่อรองรับผู้สูงวัยที่มีเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นระบบประกันที่ทำให้คนญี่ปุ่นได้รับการดูแลในวัยเกษียณจากภาษีรัฐบาล ที่ถึงแม้ไม่สามารถนำมาใช้กับประเทศไทยได้ 100% เนื่องจากไทยและญี่ปุ่นมีโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเมืองไทยกำลังดำเนินรอยตามญี่ปุ่นในการเข้าสู่สังคมสูงวัย เราก็สามารถนำระบบเหล่านี้มาปรับให้กับบริบทประเทศไทยที่ไม่ได้รายได้เฉลี่ยของประชากรสูงเท่าญี่ปุ่น โดยเรามุ่งใช้ชุมชนเป็นพื้นฐาน (Community-based Care) เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้ดูแลซึ่งกัน เพื่อก่อให้เกิดสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันผ่านโครงข่ายการสาธารณสุขมูลฐานที่เข้มแข็งในชุมชนซึ่งเป็นจุดเด่นของประเทศไทยที่ญี่ปุ่นไม่มี

อย่างไรก็ตาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ อธิบายว่า ผู้สูงวัยซึ่งมีอายุระหว่าง 60 – 80 ปีนั้น จำนวนมากไม่ได้ต้องการให้มีคนมาดูแล เพราะยังมีกำลังในการทำกิจวัตรประจำวันได้เป็นอย่างดี และสามารถเป็น “ผู้สูงวัยที่มีพลัง” (Active Aging) ได้ โดยพบว่าผู้สูงวัย เป็นวัยที่น่าจะมี “สุขภาวะทางปัญญา” ดีกว่าประชากรในวัยอื่น เนื่องจากมีประสบการณ์ชีวิตที่สูงกว่า และเข้าใจความเป็นจริงในโลกมากกว่า เปรียบเหมือน “ขุมทรัพย์” (asset) ที่จะยังประโยชน์ให้กับสังคมที่ท่านเหล่านั้นอาศัยอยู่ตั้งแต่ในระดับครอบครัวชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศได้ ไม่ใช่ต้องเป็นแต่ภาระของสังคม โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลเช่นปัจจุบัน และคาดว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีประชากรกลุ่มใหญ่ที่เกิดระหว่างปีพ.ศ.2506 – 2526 ซึ่งเป็นช่วงที่มีจำนวนคนเกิดในประเทศไทยมากกว่าล้านคนต่อปีติดต่อกันกว่า 20 ปี (ปัจจุบันเกิดประมาณ 6 แสนคนต่อปี) กำลังจะเปลี่ยนผ่านช่วงชีวิตไปสู่วัยสูงอายุ ซึ่งต่างมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ไปจนถึงดีมาก ถ้ารัฐบาลมีการผลักดันให้มีนโยบายเพื่อสร้างระบบมาช่วยให้ผู้สูงวัยกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ เชื่อว่าท่านเหล่านี้จะนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมสุขภาวะ และมีความเจริญก้าวหน้าไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างแน่นอน

ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีงานทำที่เหมาะสม และทำกิจกรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การมีนโยบายสนับสนุนให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตฟรีได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากจะช่วยทำให้ผู้สูงอายุที่มีสมรรถภาพทางกายที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการทำงานแบกหามอย่างหนักได้แสดงศักยภาพทางปัญญาได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังจะสามารถช่วยป้องกันความเสื่อมต่างๆ ทางร่างกายและจิตใจ เช่น สมองเสื่อม หรือภาวะเหงา ซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

อย่างไรก็ดีพบว่า เมื่อถึงภาวะหนึ่งผู้สูงวัยจำนวนหนึ่งก็จะมีสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมลงมาจนอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งเราคงยังจำเป็นต้องพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวและสร้างระบบการประกันการดูแลระยะยาวให้แก่ผู้สูงวัยไทยให้ได้อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี หรือจะดีที่สุดก็คือให้มีช่วงที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่นช้าและน้อยที่สุด จึงเป็นโจทย์ที่ “โครงการวิจัยสานพลังติดตาม และสนับสนุนกระบวนการนโยบายสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ” สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล นำมาขับเคลื่อนให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมระดมสมอง โดยหวังให้ผู้สูงอายุไทยได้อยู่อย่างมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปอย่างยั่งยืน

โดยโครงการฯ ได้กำหนดให้มีการระดมสมองใน 4 ประเด็น คือ “สูงวัยอย่างมีพลัง ยังประโยชน์ในยุคดิจิทัล” “ขยับอย่างไรให้สุขภาพดีในผู้สูงวัย” “Long-Term Care Insurance นโยบายเพื่อสังคมสูงวัย” และ”จากอย่างสง่า” ซึ่งจะมีการขยายผลเพื่อผลักดันสู่นโยบายในระดับประเทศต่อไป

“คนไทยจะสามารถบรรลุเป้าหมาย Community-based Care ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการเตรียมพร้อมกาย-ใจในระดับบุคคล รวมทั้งการพัฒนานโยบายในระดับชาติ และท้องถิ่นที่จะสร้างวินัยและระบบในการออมให้กับวัยรุ่นหนุ่มสาว และในระยะสั้นควรมีการเตรียมระบบที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้มีอายุย่างเข้าเลข 4 เลข 5 ทุกคนได้พร้อมที่จะทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะทำให้เมื่อดำเนินชีวิตไปเป็นผู้สูงวัยในอีก 10 – 20 ปีข้างหน้าแล้วจะเป็น “ผู้สูงวัยที่มีพลัง พร้อมที่จะยังประโยชน์ให้กับสังคมไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วิชช์ เกษมทรัพย์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์(ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คลัง วาง 2 มาตรการบรรเทาหนี้ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้-ลูกหนี้รายย่อยระยะ 3 | Thaiger
ข่าวการเงิน5 mins ago

คลัง วาง 2 มาตรการบรรเทาหนี้ งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้-ลูกหนี้รายย่อยระยะ 3

รองประธาน Bethesda กล่าวขอโทษกรณี Starfield ลงให้เฉพาะแพลตฟอร์ม | Thaiger
เกมส์13 mins ago

รองประธาน Bethesda กล่าวขอโทษกรณี Starfield ลงให้เฉพาะแพลตฟอร์ม

‘Mabel’ ป็อปสตาร์สาวแซ่บทุกอณู!! เจ้าของรางวัล Brit Award มาเเรงพร้อมซิงเกิลใหม่ ‘Let Them Know’ | Thaiger
บันเทิง18 mins ago

‘Mabel’ ป็อปสตาร์สาวแซ่บทุกอณู!! เจ้าของรางวัล Brit Award มาเเรงพร้อมซิงเกิลใหม่ ‘Let Them Know’

‘Billkin’ ถ่ายทอดบทเพลง ‘หลอกกันทั้งนั้น’ (Fake News) ในเอ็มวี เพลงประกอบซีรีส์ ‘แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2’ | Thaiger
บันเทิง24 mins ago

‘Billkin’ ถ่ายทอดบทเพลง ‘หลอกกันทั้งนั้น’ (Fake News) ในเอ็มวี เพลงประกอบซีรีส์ ‘แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2’

ใหม่-เต๋อ จีบกันกลางคอมเมนต์ แฟนคลับแซวหนักมาก! | Thaiger
บันเทิง36 mins ago

ใหม่-เต๋อ จีบกันกลางคอมเมนต์ แฟนคลับแซวหนักมาก!

ข่าวปลอม! วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ล็อต CTMAV509 หมดอายุ | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย43 mins ago

ข่าวปลอม! วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ล็อต CTMAV509 หมดอายุ

สาว TikTok โพสต์ถามหลังเจอฟันปริศนาในชามก๋วยเตี๋ยว | Thaiger
ข่าว53 mins ago

สาว TikTok โพสต์ถามหลังเจอฟันปริศนาในชามก๋วยเตี๋ยว

หน่อย บุษกร อวดภาพฉีดวัคซีนโควิด จนแฟนคลับเมนต์ห่วง | Thaiger
ข่าวดารา1 hour ago

หน่อย บุษกร อวดภาพฉีดวัคซีนโควิด จนแฟนคลับเมนต์ห่วง

ไทย เบลเยี่ยม ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก 18.00 น. | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่1 hour ago

ไทย เบลเยี่ยม ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล เนชั่นส์ลีก 18.00 น.

ทางการ วิลล่า คว้า แอชลี่ย์ ยัง กลับรังแบบฟรีๆ | Thaiger
ข่าวกีฬา1 hour ago

ทางการ วิลล่า คว้า แอชลี่ย์ ยัง กลับรังแบบฟรีๆ

บอล เชิญยิ้ม ตอบชัด! ปมเที่ยวเลานจ์จนทำ น้าค่อม ติด โควิด | Thaiger
ข่าวดารา1 hour ago

บอล เชิญยิ้ม ตอบชัด! ปมเที่ยวเลานจ์จนทำ น้าค่อม ติด โควิด

‘กระแต’ ห่วงอาการลูกสาว ‘น้องมียา’ ลมพิษขึ้นทั้งตัว แต่ยังยิ้มร่าเริงอยู่ | Thaiger
บันเทิง1 hour ago

‘กระแต’ ห่วงอาการลูกสาว ‘น้องมียา’ ลมพิษขึ้นทั้งตัว แต่ยังยิ้มร่าเริงอยู่

เกาหลีใต้ เตรียม ฉีดวัคซีนผสมยี่ห้อ แก้ปัญหาวัคซีนล่าช้า | Thaiger
ข่าว1 hour ago

เกาหลีใต้ เตรียม ฉีดวัคซีนผสมยี่ห้อ แก้ปัญหาวัคซีนล่าช้า

รพ.จุฬาภรณ์ เผย ข้อมูลการสั่งจอง วัคซีนโควิด-19 Sinopharm | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย1 hour ago

รพ.จุฬาภรณ์ เผย ข้อมูลการสั่งจอง วัคซีนโควิด-19 Sinopharm

เช็กที่นี่ โซนสีจังหวัดโควิดล่าสุด สีแดงเข้ม สีแดง ส้ม เหลือง มีจังหวัดอะไรบ้าง | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย2 hours ago

เช็กที่นี่ โซนสีจังหวัดโควิดล่าสุด สีแดงเข้ม สีแดง ส้ม เหลือง มีจังหวัดอะไรบ้าง

หวยฮานอย 18 6 64 ตรวจหวยฮานอย 18 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 day ago

หวยฮานอย 18 6 64 ตรวจหวยฮานอย 18 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 week ago

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 17 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 day ago

หวยลาววันนี้ 17 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 17 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 17 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย22 hours ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 17 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 17 6 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 week ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64 | Thaiger
เลขเด็ด3 days ago

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64 | Thaiger
เลขเด็ด3 weeks ago

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64

10 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64 | Thaiger
เลขเด็ด3 weeks ago

10 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

Trending