ข่าวสุขภาพ

ราชกิจจา เผยแนวทางปฏิบัติวิชาชีพ พยาบาล – ผดุงครรภ์ ผู้ป่วยไม่ขอยืดวาระสุดท้าย

ราชกิจจา ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติวิชาชีพสำหรับ พยาบาล – ผดุงครรภ์ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ขอยืดวาระสุดท้าย หรือไม่ขอให้ทำการยื้อชีวิตต่อ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจา) เผยแพร่ ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล (พยาบาล) และการผดุงครรภ์ (ผดุงครรภ์) เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต (มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) ความว่า ด้วย สภาการพยาบาล สนับสนุนให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ปฏิบัติงานการพยาบาลแก่บุคคลตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553 อันเป็นการแสดงความเคารพในสิทธิของบุคคลในการตัดสินใจด้วยตนเองถึงความต้องการครั้งสุดท้ายของชีวิต

หนังสือแสดงเจตนาฯ ดังกล่าวนี้ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสื่อสารระหว่างผู้ป่วย ญาติ และผู้ให้การรักษาพยาบาลมีความเข้าใจตรงกันในความต้องการของผู้ป่วยเมื่อไม่มีสติสัมปชัญญะแล้ว

คณะกรรมการสภาการพยาบาลในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จึงมีมติให้ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต (มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) ดังนี้

  1. ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตจากผู้รับการพยาบาล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ แจ้งให้แพทย์ผู้ให้การรักษาทราบและพิจารณาหนังสือแสดงเจตนาฯ ดังกล่าว
    • กรณีแพทย์รับหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ประกอบแผนการรักษาพยาบาล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ บันทึกไว้ในบันทึกทางการพยาบาล โดยต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ มอบให้กับผู้รับการพยาบาล และเก็บสำเนาหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ในเวชระเบียน
    • กรณีแพทย์ไม่รับหนังสือแสดงเจตนาฯ แพทย์จะเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลการคืนหนังสือแสดงเจตนาฯ
  2. ผู้รับบริการขอทำหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ดำเนินการ ดังนี้
    • จัดให้ผู้รับบริการพบแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อให้แพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ และการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน โดยผู้จัดทำไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ
    • บันทึกข้อมูลไว้ในบันทึกทางการพยาบาล โดยต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ มอบให้กับผู้รับบริการ และเก็บสำเนาหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ในเวชระเบียน

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 / รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล

 

แหล่งที่มาของข่าว : คมชัดลึกออนไลน์ (KomChadLuek Online)

สามารถติดตามข่าวทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวทั่วไป

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *