Connect with us

การเงิน

คลังเผยไทม์ไลน์ ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 เมื่อไหร่ เงื่อนไขการลงทะเบียนมีอะไรบ้าง

Thaiger

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

คลังเผยไทม์ไลน์ ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 เมื่อไหร่ เงื่อนไขการลงทะเบียนมีอะไรบ้าง | Thaiger

กระทรวงการคลัง แถลงข่าวเตรียมเปิดรับ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 ช่วงกลางปี และเริ่มให้สิทธิรายใหม่ช่วงปลายปี 2565

วันนี้ 1 ก.พ. 2565 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐให้แก่ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะเริ่มดำเนินการโครงการฯ ในปี 2565 โดยครั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนและครอบครัวของผู้ลงทะเบียนด้วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไขดังนี้

1 ) มีสัญชาติไทย

2) มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3) ไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

4) รายได้ของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณรายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมรายได้ของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

5) ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ของผู้ลงทะเบียนต้องมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และหากมีครอบครัว ทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนมีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง (การคำนวณทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนคำนวณได้จากการรวมมูลค่าทรัพย์สินทางการเงินของผู้ลงทะเบียน และสมาชิกในครอบครัวของผู้ลงทะเบียน หารด้วยจำนวนบุคคลทั้งหมดในครอบครัว)

6) อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

6.1) กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
– บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
2.1 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
2.2 ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

6.2) กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

1) ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1.1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1.1.1) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

1.1.2) กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

1.2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

2) ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
2.1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่
2.2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

7) ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
– วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท
– วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

การดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

ช่วงเวลาการเริ่มลงทะเบียนประมาณกลางปี 2565 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มสวัสดิการใหม่ให้แก่ผู้ผ่านสิทธิช่วงปลายปี 2565 ซึ่งจะเป็นการใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินโครงการฯ ต่าง ๆ คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเป็นผู้กำหนด ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

2. ร่างประกาศคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการ (ร่างประกาศฯ)
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการตาม มาตรา 8 (5) แห่งพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 โดยสาระสำคัญคือการให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการจัดประชารัฐสวัสดิการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ

เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 0-2126-5800 ต่อ 2680

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 08-5842-7102 ถึง 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565

ที่มา : สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358
ใครไหวก็จ่ายมา สื่อเผย ค่าฉีกสัญญา “ฮาแลนด์” จากแมนซิตี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา3 นาที ago

ใครไหวก็จ่ายมา สื่อเผย ค่าฉีกสัญญา “ฮาแลนด์” จากแมนซิตี้

เพื่อแฟนการ์ตูนทั่วโลกสนุกไปพร้อมกัน มังงะ Shonen Jump+จะได้แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดในปี 2023 ที่ Manga Plus by SHUEISHA | Thaiger
ข่าว16 นาที ago

เพื่อแฟนการ์ตูนทั่วโลกสนุกไปพร้อมกัน มังงะ Shonen Jump+จะได้แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดในปี 2023 ที่ Manga Plus by SHUEISHA

UrboyTJ เผยค่ารักษาโรคซึมเศร้า 6 แสนบาท แพงจนต้องโพสต์ระบายลงไอจี | Thaiger
ดาราไทย19 นาที ago

UrboyTJ เผยค่ารักษาโรคซึมเศร้า 6 แสนบาท แพงจนต้องโพสต์ระบายลงไอจี

ข่าวปลอม : แอปเป๋าตัง เปิดให้ กู้เงิน 1 หมื่นบาท | Thaiger
ข่าวการเงิน21 นาที ago

ข่าวปลอม : แอปเป๋าตัง เปิดให้ กู้เงิน 1 หมื่นบาท

เต่าดาว 81 ตัว หนุ่มอินเดียหวังลอบขนเข้าไทยก่อนถูกรวบคาสุวรรณภูมิ | Thaiger
ข่าว29 นาที ago

เต่าดาว 81 ตัว หนุ่มอินเดียหวังลอบขนเข้าไทยก่อนถูกรวบคาสุวรรณภูมิ

เริ่มแปลกๆ สื่อแฉ “โรนัลโด้” ไม่กลับไปซ้อมกับแมนยู แต่ไปโผล่สนามซ้อมโปรตุเกส | Thaiger
ข่าวกีฬา31 นาที ago

เริ่มแปลกๆ สื่อแฉ “โรนัลโด้” ไม่กลับไปซ้อมกับแมนยู แต่ไปโผล่สนามซ้อมโปรตุเกส

อายุเป็นเพียงตัวเลข ‘Vera Wang’ ฉลองวันเกิด 73 ปี อวดหุ่นเพรียว ในชุดสีชมพูสุดแซ่บ | Thaiger
ฮอลลีวู้ด35 นาที ago

อายุเป็นเพียงตัวเลข ‘Vera Wang’ ฉลองวันเกิด 73 ปี อวดหุ่นเพรียว ในชุดสีชมพูสุดแซ่บ

‘ประยุทธ์’ ผลักดัน ซีรีย์วายไทย เป็น Soft Power ดึงนักท่องเที่ยว | Thaiger
ข่าว39 นาที ago

‘ประยุทธ์’ ผลักดัน ซีรีย์วายไทย เป็น Soft Power ดึงนักท่องเที่ยว

นี่เหรอแค่คุยขำๆ? หนุ่มสุดคาใจ เพื่อนร่วมงาน แฟน ชวนไปกิน ทุเรียน ที่ห้อง แถมฝ่ายหญิงบอก มารับซิ เดี่ยวอาบน้ำรอ | Thaiger
ข่าว40 นาที ago

นี่เหรอแค่คุยขำๆ? หนุ่มสุดคาใจ เพื่อนร่วมงาน แฟน ชวนไปกิน ทุเรียน ที่ห้อง แถมฝ่ายหญิงบอก มารับซิ เดี่ยวอาบน้ำรอ

ปตท. ไม่ได้เปิดให้ ลงทุนหุ้น ในราคา 1,000 บาท | Thaiger
ข่าวการเงิน50 นาที ago

ปตท. ไม่ได้เปิดให้ ลงทุนหุ้น ในราคา 1,000 บาท

ยอดขาย NFT ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ท่ามกลางตลาดคลิปโตทรุด | Thaiger
เศรษฐกิจ53 นาที ago

ยอดขาย NFT ร่วงต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ท่ามกลางตลาดคลิปโตทรุด

รวบโจรกางเกงในตัวเดียว ประวัติ 9 คดี 9 พื้นที่ ใส่กกน.ตัวเดียวปล้น | Thaiger
ข่าว56 นาที ago

รวบโจรกางเกงในตัวเดียว ประวัติ 9 คดี 9 พื้นที่ ใส่กกน.ตัวเดียวปล้น

ตร. เตือน โพสต์รูปตั๋วเครื่อง อาจถูกมิจฉาชีพดึงข้อมูล | Thaiger
ข่าว59 นาที ago

ตร. เตือน โพสต์รูปตั๋วเครื่อง อาจถูกมิจฉาชีพดึงข้อมูล

‘ใหม่ สุคนธวา’ ฟาดแรง หลังถูกบูลลี่เรื่องฟัน ลั่น “ส่องกระจกดูตัวเองก่อนนะคะ” | Thaiger
บันเทิง1 ชั่วโมง ago

‘ใหม่ สุคนธวา’ ฟาดแรง หลังถูกบูลลี่เรื่องฟัน ลั่น “ส่องกระจกดูตัวเองก่อนนะคะ”

กรมศุลกากร จับมือ ป.ป.ส. จับ ยาเค มูลค่า 15 ล้านบาท | Thaiger
ข่าวอาชญากรรม1 ชั่วโมง ago

กรมศุลกากร จับมือ ป.ป.ส. จับ ยาเค มูลค่า 15 ล้านบาท

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท | Thaiger
การเงิน6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
การเงิน1 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 4 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท | Thaiger
การเงิน5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท | Thaiger
การเงิน4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท

ราคาทองวันนี้ 5 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,050 บาท | Thaiger
การเงิน6 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 5 ก.ค. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,050 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน6 วัน ago

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง 1/7/65 เลขเด็ดก่อนหวยออกวันนี้ อยากรวยต้องจัด | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

เลขธูปปู่ แม่น้ำหนึ่ง 1/7/65 เลขเด็ดก่อนหวยออกวันนี้ อยากรวยต้องจัด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/7/65 โค้งสุดท้ายหวยงวดนี้ มาครบทั้งเลขสอง-สามตัว | Thaiger
เลขเด็ด5 วัน ago

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 1/7/65 โค้งสุดท้ายหวยงวดนี้ มาครบทั้งเลขสอง-สามตัว

โควิดไทยวันนี้ 5 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,917 ราย ดับ 18 ศพ | Thaiger
ข่าว8 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ 5 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,917 ราย ดับ 18 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 4 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,995 ราย ดับ 18 ศพ | Thaiger
ข่าว1 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 4 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 1,995 ราย ดับ 18 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย22 ชั่วโมง ago

หวยลาว 4 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 4 กรกฎาคม 2565

หวยลาว 1 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

หวยลาว 1 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 1 กรกฎาคม 2565

Trending

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.