ข่าวข่าวในพระราชสำนัก

หมายกำหนดการ ‘กำหนดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา’ และ ‘พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี’

ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุด เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เผยแพร่หมายกำหนดการ โปรดเกล้าฯ ให้กำหนดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2566 วันที่ 2 มิถุนายน 2566 และวันที่ 3 มิถุนายน 2566

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ หมายกำหนดการ “พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา และพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2566” มีใจความว่า

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดดังนี้

ตั้งเปรียญ

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เวลา 17 นาฬิกา เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงประเคนพัดศตั้งพระภิกษุและสามเณรเปรียญ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบปกติขาว

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ออกประดิษฐานบนพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พร้อมด้วยเทียนพระมหามงคล เทียนเท่าพระองค์ ธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษา และเครื่องนมัสการไว้พร้อม

เวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ และทรงจุดเทียนที่แท่นมณฑลบูชาเทวดานพเคราะห์ โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกจากพระอุโบสถไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตศาสดาราม ไปเทียบที่หน้าพระทวารเทเวศรรักษา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนพระมหามงคลเทียนเท่าพระองค์และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปนพเคราะห์องค์อภิบาล องค์แทรกพระชนมพรรษาแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ประดิษฐานบนพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ 46 รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์แล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตศาสดาราม ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

วิสาขบูชา

เวลา 18 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้ แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

ครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ถ้วนสามรอบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับทรงลงพระนามและลงนามถวายพระพรไว้ที่ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา ถึงเวลา 12 นาฬิกา

เวลา 12 นาฬิกา ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 21 นัด

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี

ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด

สำนักพระราชวัง
วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2566

ราชกิจจานุเบกษา 1 มิ.ย. 66 วิสาขบูชา 2566 ราชกิจจานุเบกษา 1 มิ.ย. 66 วิสาขบูชา 2566 2023

ราชกิจจานุเบกษา 1 มิ.ย. 66 วิสาขบูชา

อ้างอิง : 1 2

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button