ข่าว

“ส่วยทางหลวง” ตั้งสอบแล้ว ลุ้นผลรุ่นแพงสุดมีจริงไหม ?

กระทรวงคมนาคม ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สติ๊กเกอร์ส่วยทางหลวง ติดสินบนเจ้าหน้าที่ ส่วยรถบรรทุก รุ่นแพงสุด วงในเรียก ซุปเปอร์เทอร์โบ มีจริงไหม รอลุ้นผลหลังตั้งทีมสอบด่วนแล้ววันนี้

จากกรณีกระแสข่าวการจ่ายเงินของผู้ประกอบการรถบรรทุกเพื่อซื้อสติกเกอร์ที่มีลักษณะพิเศษ จากนายหน้าสําหรับใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงว่ารถบรรทุกที่ติดสติกเกอร์ดังกล่าวมีการจ่ายเงินเพื่อติดสินบนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตลอดเส้นทางของการขนส่งแล้ว ทําให้รถบรรทุกข้างต้นสามารถเดินทางและประกอบ กิจการขนส่งของตนโดยไม่จําเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้น

เนื่องจากด่านชั่งน้ําหนักตามเส้นทาง ต่าง ๆ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม อาจส่งผลให้ประชาชนอาจเกิด ความสงสัยในความโปร่งใสของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ จนอาจกระทบ ถึงภาพลักษณ์โดยรวมได้

กระทรวงคมนาคม มิได้นิ่งนอนใจกับกรณีดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสในการด้าเนินการของกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด

ที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะชน กระทรวงฯ จึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี การติดสินบนเจ้าหน้าทีด้วยการติดสติกเกอร์บนรถบรรทุก

โดยมี “รองปลัดกระทรวงคมนาคม” หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง” เป็นประธาน

กรรมการประกอบด้วย

  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
  • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก
  • ผู้อ่านวยการกองกฎหมาย
  • ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สํานักงานปลัด กระทรวงคมนาคม
  • ผู้อ่านวยการกองตรวจราชการ สํานักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ

ส่วยสติ๊กเกอร์ กระทรวงคมนาคม

กลุ่มบุคคลที่กล่าวมาข้างบนนี้ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงว่า

กรณี ดังกล่าวมีมูลเป็นความจริงหรือไม่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานใด โดยให้รวบรวมข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการตรวจสอบต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ทราบภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งแต่งตั้ง ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้ (31 พฤษภาคม 2556) หากรายงานผล การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวพบว่าหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

กระทรวงฯ จะดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอ้านาจแต่งตั้ง คณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามความจําเป็น และเหมาะสม สามารถเชิญบุคคลหรือผู้แทน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค่า รวมถึงเรียกเอกสาร พยานหลักฐานต่าง ๆ จากบุคคล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตรวจสอบได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม รวมถึงจัดท่าและเผยแพร่ สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับกรณีการตรวจสอบข้อเท็จจริง ครั้ง ต่อไปด้วย

ทั้งนี้ กระทรวงฯ ขอยืนยันว่าจะดําเนินการทุกขั้นตอนและตรวจสอบทุกประเด็นด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อเท็จจริงและเชื่อมั่นในการดาเนินการของกระทรวงฯ ต่อไป
กระทรวงคมนาคม 30 พฤษภาคม 2566

ข่าวกระทรวงคมนาคม
ภาพ @กระทรวงคมนาคม

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button