ไลฟ์สไตล์

บทสวดมนต์ข้ามปี 2566 เสริมดวง เพิ่มความเป็นสิริมงคลรับวันปีใหม่

เคาต์ดาวน์ปีใหม่ ตามแบบฉบับชาวพุทธ สวดมนต์ข้ามปีสงบจิตใจ ที่จะช่วยเสริมดวง ให้ท่านพบเจอแต่สิ่งมงคลหลังปีใหม่นี้ มีบทสวดคาถาไหนบ้าง และแจกบทสวดมนต์ข้ามปีของหมอช้าง เช็กพร้อมกันได้ที่นี่

ในช่วงวันปีใหม่นี้ หากใครที่ยังไม่มีแพลนไปฉลองที่ไหน สามารถนำ บทสวดมนต์ข้ามปี 2566 ไปปรับใช้กันได้นะ เพราะว่าปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกนโยบายปีใหม่ปลอดเหล้า พร้อมแนะนำให้หันไปสวดมนต์ข้ามปีแทน งานนี้บอกเลยว่านอกจากจะปลอดภัยแล้ว ยังช่วยให้ชาวไทยพุทธ ได้เสริมดวงชะตาให้ตัวเองอีกด้วย เราเลยไม่รอช้า รีบนำบทสวดมนต์ข้ามปี ที่ถูกต้องตามแบบดั้งเดิมมาฝากทุกคน เป็นยังไงไปอ่านรายละเอียดพร้อมกันได้เลย

บทสวดมนต์ข้ามปี 2566 เสริมดวงช่วงวันปีใหม่

การสวดมนต์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ รอยต่อระหว่างปี 65 ล่วงสู่ปี 66 ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากสำหรับชาวไทยพุทธ โดยหลายครอบครัวได้ทำกันมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นหนึ่งในกิจกรรมครอบครัว ที่สามารถทำได้ง่าย และเชื่อว่าได้บุญเยอะ สำหรับปีนี้ The Thaiger เลยนำบทสวดข้ามปี 2566 มาให้ได้สวดตามกัน โดยแบ่งเป็นบทต่าง ๆ ให้ท่องตามลำดับดังต่อไปนี้

คาถาสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อภิปูชะยามิ

นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3จบ)

คาถาบทชุมนุมเทวดา

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทั้ง ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สะมันตา จักกะวาเฬส อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทั่ง

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสุขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐินตา สันติเก ยัง มุนิวะระจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ ฯ ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกะโล อะยัมภะทันตา ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา ฯ

บทสวดมนต์ข้ามปี 2566

คาถาสวดมนต์ข้ามปีบทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

คาถาสวดมนต์ข้ามปี บทมงคลสูตร

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน
อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา
อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา
เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา

เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ
อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา
เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา
ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง
อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง
อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต
สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห
อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา
กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง
กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ
อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ
เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา
สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

บทรตนสูตร สำหรับสวดมนต์ข้ามปี

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน
สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต
นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะ
มาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณี ตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ
เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหน ติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลา นิ
อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะ นัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วินัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมา นา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัส มิง เต ขณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถามปะทีโป อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

บทสวดมนต์ข้ามปี 2566

คาถาจักรวาล 8 ทิศ

อิมัสมิง มงคลจักรวาฬ ทั้งแปดทิศ
ประสิทธิ จงมาเป็น กำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้น มาป้องกัน
ห้อมล้อมรอบครอบ ทั่วอนัตตา ราชะเสมานาเขตเต สะมันตา
สะตะโยชะนะสะตะสะหัสสานิ พุทธะ ชาละปะริกเขตเต รักขันตุ สุรักขันตุ ฯ

สวดมนต์บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข
นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาให้ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิด

บทกรวดน้ำ

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ

ก่อนที่จะเริ่มทำการสวดมนต์ข้ามปี ผู้สวดควรที่จะตั้งจิตให้มั่น เพื่อให้ตัวเองมีสมาธิ แล้วลำดับบทสวดมนต์ให้ดี จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลานับถอยหลังขึ้นปีใหม่ 2566 ก็สามารถเริ่มสวดมนต์กันได้เลย แต่อย่าลืมทิ้งท้ายด้วยการแผ่เมตตาและกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล เพื่อให้ปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ มีแต่เรื่องดี ๆ เข้ามาในชีวิตนะ

ปล. ใครอยากอ่าน บทสวดมนต์ข้ามปีของหมอช้าง คลิกที่นี่.

Chanoknun

SEO Content Writer จบจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเคยฝากผลงานดี ๆ มาแล้ว ผ่านเว็บไซต์ด้านความงามและแฟชั่นชื่อดังของไทย ปัจจุบันชื่นชอบการเขียนข่าวบันเทิง เศรษฐกิจ การเมือง ประวัติศาสตร์ และเลขเด็ด ทั้งยังสนใจในเรื่องของภาพยนตร์ ซีรีส์ เพลงสากล k-pop และไลฟ์สไตล์ เพื่อนำมาบอกเล่าผ่านตัวอักษร ด้วยมุมมองใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ชวนให้ติดตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *