การเงินข่าวการเงิน

เช็กสิทธิ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ช่วยเหลือลูกจ้าง 2565 กรณีเกิดเรื่องร้ายจากการทำงาน

เช็กสิทธิ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ช่วยเหลือลูกจ้าง 2565 เมื่อเกิดกรณีเรื่องร้ายจากการทำงานทั้งเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย อันเนื่องมาจากการทำงานให้นายจ้าง

อัปเดตสิทธิ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ช่วยเหลือลูกจ้าง 2565 สำนักงานประกันสังคมยืนยัน ลูกจ้างไม่ต้องกังวล หากเกิดเรื่องร้ายจากการทำงาน กองทุนทดแทนพร้อมช่วยเหลือ เช็กสิทธิ และเงินประกันสังคม ค่ารักษาต่าง ๆ ได้แล้วที่นี่

กองทุนทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง คือ กองทุนที่จ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย สูญเสียอวัยวะ หรือสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย เนื่องมาจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โดยไม่คำนึงถึง วัน เวลา และสถานที่ แต่จะมุ่งไปที่สาเหตุที่ทำให้ประสบเรื่องอันตรายหรือเจ็บป่วย โดยนายจ้างจะเป็นผู้จ่ายเงินสมทบรายปีให้กับ สำนักงานประกันสังคม

เช็กสิทธิ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ช่วยเหลือลูกจ้าง ค่ารักษาพยาบาล

สำหรับสิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง จะมีสิทธิค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้ง แต่หากว่ามีเหตุรุนแรง เรื้อรัง ก็สามารถจ่ายเพิ่มได้อีกตามความจำเป็น โดยยึดหลักเกณฑ์เงื่อนไขจนสิ้นสุดการรักษาพยาบาล หากเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ

เช็กสิทธิประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ช่วยเหลือลูกจ้าง ค่าทดแทนรายเดือน

ในส่วนของค่าทดแทนรายเดือน สำหรับประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง จนเป็นเหตุให้มีการหยุดงาน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ทุพพลภาพ ตายหรือสูญหาย จะได้รับค่าทดแทน 70% ของค่าจ้างรายเดือน และไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำรายวันตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในท้องที่ที่ลูกจ้างประจำทำงานอยู่ ซึ่งจะได้รับเงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน 14,000 บาท/เดือน

เช็กประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง ค่าทำศพ

จ่ายค่าทำศพแก่ผู้จัดการศพในอัตรา 50,000 บาท

ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน

เมื่อลูกจ้าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานจากเหตุอันตราย หรือเจ็บป่วย สำหรับลูกจ้างที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง ระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเรื่อง

เช็กระยะเวลาและสถานที่ในการยื่นเรื่อง สำหรับประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือลูกจ้าง นายจ้างหรือผู้รับมอบอำนาจ จะต้องทำการแจ้งแบบการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย (กท.16)สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนา ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้าง

นอกจากนี้ ลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอเงินทดแทนสำนักงานประกันสังคม ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ประสบเหตุ หรือหากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นหลังสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างให้ยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบการเจ็บป่วย

? สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่

เว็บไซต์ www.sso.go.th

โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *