ข่าวข่าวการเมือง

ด่วน โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ. ยุบสภาแล้ว มีผล 20 มี.ค.66

ด่วน โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกา ยุบสภา มีผล 20 มีนาคม 2566 เตรียมเดินหน้าเลือกตั้งใหญ่เต็มสูบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เตรียมกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน

พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2566 ให้ประกาศว่า

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่สี่ อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมือง ให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566”

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป

มาตรา 4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ ใช้บังคับ

มาตรา 5 ให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

พระราชกฤษฎีกายุบสภา
ภาพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
พระราชกฤษฏีกา ยุบสภา
ภาพ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ หลังจากประกาศ พ.ร.ฏ.ยุบสภา แล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายใน 45-60 วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 103 โดยภายใน 5 วัน นับแต่วันมีพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยุบสภา กกต. ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไป และวันสมัครรับเลือกตั้ง ในราชกิจจานุเบกษา ส่วนผู้ประสงค์จะลงสมัครรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองภายใน 30 วัน

สำหรับ รัฐสภาชุดที่ 25 ถือเป็นรัฐบาลผสมที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง 19 พรรค โดย 4 ปีของรัฐสภาชุดนี้ มีการประชุมครบทั้ง 8 สมัย วันสุดท้ายวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ครบวาระ 4 ปีในวันที่ 23 มีนาคม นับจากวันเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562

โดยมีรัฐบาลผสมถึง 19 พรรค มากที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้แก่ พลังประชารัฐ, ประชาธิปัตย์, ภูมิใจไทย, ชาติไทยพัฒนา, รวมพลังประชาชาติไทย, พลังท้องถิ่นไท, เศรษฐกิจใหม่, ชาติพัฒนา, รักษ์ผืนป่าประเทศไทย, พลังชาติไทย, ประชาภิวัฒน์, พลังไทยรักไทย, ครูไทยเพื่อประชาชน, ประชานิยม, ประชาธรรมไทย, พลเมืองไทย, ประชาธิปไตยใหม่, พลังธรรมใหม่ และไทรักธรรม.

 

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *