การเงิน

สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ออมสินใจดี ออกสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ

ใครอยากได้ทุนเริ่มต้น หรือเงินหมุนเวียนให้ธุรกิจ มาทางนี้กันได้เลยจ้า เพราะออมสิน เขาเพิ่งจะเปิดตัวโครงการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เอาใจคนทำงาน ที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงิน ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท ให้การดำเนินธุรกิจราบรื่นขึ้นกว่าที่เคย งานนี้ใครสนใจ ก็ไปดูรายละเอียดพร้อมกันเลย ?

รู้จัก สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ธนาคารออมสิน ทางเลือกของผู้ประกอบการ วงเงินสูงสุด 300,000 บาท

สินเชื่อ ออมสิน 2565

รายละเอียด สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

โครงการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยธนาคารออมสิน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นการประกอบอาชีพ หรือขาดความคล่องทางการเงินเนื่องจากการระบาดของโควิด 19 โดยมีการวางวงเงินของโครงการนี้ไว้ทั้งหมด 5,000 ล้านบาทตลอดโครงการ และจะดำเนินการอนุมัติให้เสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน ปีนี้

สำหรับใครที่สนใจโครงการ แต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่ ก็ลองเช็คลิสต์ข้อจำกัดและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่เราลิสต์มาให้กันได้ ดังนี้

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการยื่นขอสินเชื่อ

หากใครที่มีความสนใจโครงการนี้ จะต้องเป็นผู้ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีสถานที่ประกอบการ และที่อยู่อาศัยที่แน่นอน
 • ไม่เป็นกรรมการ ลูกจ้าง หรือพนักงานของทางธนาคารออมสิน
 • เริ่มประกอบอาชีพ หรือเป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือ เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก หรือ เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนมาแล้ว หรือมีประสบการณ์ใน 3 กลุ่มอาชีพ ดังนี้
  1. อาชีพ “ช่าง” ทุกประเภท เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างเชื่อม ช่างซ่อม ตลอดจนช่างเสริมสวย และนักจัดดอกไม้ โดยจะต้องมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอย่างชัดเจน
  2. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ อันประกอบไปด้วย รถรับจ้างขนส่งสินค้า รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ โดยจะต้องมีใบอนุญาตการขับขี่รถสาธารณะเป็นเอกสารแนบ
  3. ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ได้แก่ ผู้ประกอบการที่มีสถานที่จำหน่าย หรือสถานที่บริการที่ชัดเจน เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค่าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวดแผนไทย ร้านสปา อู่ซ่อมรถ เป็นต้น โดยจะต้องมีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ ทะเบียนพานิชย์ ทะเบียนการค้า และสัญญาแฟรนไชส์

กู้เงิน ออมสิน 2565

จำนวนเงินที่ปล่อยให้กู้

วงเงินการกู้จะปล่อยได้สูงสุด ไม่เกิน 300,000 บาทต่อราย จำแนกรายละเอียดตามอาชีพได้ ดังนี้

 1. ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
  เช่น ช่างปูน ช่างแอร์ ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างเสริมสวย เป็นต้น
 1. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท
  เช่น ผู้จำหน่ายสินค้าออนไลน์ นักจัดดอกไม้ อาชีพดูแลผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
 1. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
  ประกอบไปด้วย ผู้ขับรถรับจ้างขนส่งสินค้า รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ เป็นต้น
 1. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์ วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท
  เช่น ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ ร้านนวด ร้านสปา เป็นต้น

เงินกู้ ออมสิน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการกู้

สำหรับเอกสารที่จะนำไปใช้ เพื่อยื่นประกอบการกู้ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารกำหนด ดังนี้

 1. ผู้ประกอบการวิชาชีพช่าง
 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรจากการอบรบจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 1. ผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่ใช่ช่าง
 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรจากการอบรบจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชน (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 1. ผู้ขับขี่รถสาธารณะ
 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • ใบอนุญาตขับขี่ (ฉบับจริง)
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 1. ผู้ประกอบการร้านค้าแฟรนไชส์
 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • เอกสารที่รับรองจากแฟรนไชส์ เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย หรือหนังสือผ่านสิทธิ
 • เอกสารประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของธุรกิจแฟรนไชส์
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)
 1. ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่มีสถานที่จำหน่ายที่แน่นอน
 • บัตรประชาชนผู้ขอกู้
 • ทะเบียนบ้านผู้ขอกู้
 • บัญชีรับจ่าหรือ statement รายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ทะเบียนการค้าหรือทะเบียนพาณิชย์
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ (ถ้ามี)

โครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ คือ

ดอกเบี้ยและการชำระเงินกู้ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

หากใครที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารระบุ และมีเอกสารครบแล้ว ก็สามารถยื่นขอกู้ได้เลย โดยเมื่อผ่านการอนุมัติ จะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ ร้อยละ 3.99 ต่อไป (Effective Rate) ตลอดอายุสัญญาการกู้เงิน โดยจะมีเงื่อนไขการชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือราว 60 งวด ซึ่งจะรวมกับระยะเวลาปลอดชำระเงินงวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 6 งวดแรก ดังนั้นจะถือว่า จะต้องเริ่มชำระในงวดที่ 7 เป็นต้นไป

นอกจากนี้แล้ว ยังต้องมีหลักประกันการกู้ให้เป็นไปตามที่ธนาคารระบุด้วยนะ ซึ่งหากวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่จำเป็นจะต้องมีหลักประกัน แต่หากวงเงินกู้เกิน 100,000 – 300,000 บาท จะต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ซึ่งผู้ที่จะมาค้ำประกันต้องมีรายได้สูงกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ต้องการกู้ยืม

กู้เงิน ทำยังไง

จบกันไปแล้วนะคะ กับการพาไปรู้จัก สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ของธนาคารออมสิน อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ประกอบการเริ่มต้น และผู้ที่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งหากใครสนใจ และมั่นใจว่าเป็นไปตามเงื่อนไข ก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนที่ gsb.or.th กันได้เลยนะ ?

เรื่อง : ชนกนันท์ สังข์เอียด
บรรณาธิการ : ทศพล ถิรเจริญสกุล

? ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The Thaiger

? Google Play Store
? App Store

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button