Connect with us

ข่าว

เช็คด่วน! ‘ลดค่าไฟฟ้า’ เราเข้าข่าย มาตรการเยียวยา หรือไม่

ไทยเกอร์นิวส์

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เช็คด่วน! ‘ลดค่าไฟฟ้า’ เราเข้าข่าย มาตรการเยียวยา หรือไม่ | Thaiger

ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง กฟผ., กฟน., กฟภ. ได้ทำการออก มาตรการเยียวยา โดยการ ลดค่าไฟฟ้า ก็มาดูกันว่าบ้าน/ที่พักของเรานั้น เข้าข่ายมาตรการดังกล่าวหรือไม่

จากการลงมติให้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในส่วนของสาธารณูปโภคพื้นฐานนั้น ทาง ครม. ได้มีคำสั่งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องออก มาตรการเยียวยา และช่วยเหลือ ผ่านการ ลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา แก่บ้านพักที่อยู่อาศัย รวมไปถึงกิจการขนาดเล็ก

โดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.), การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีข้อสรุปให้ทำการลดค่าบริการไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้า 23.7 ล้านราย ใช้งบประมาณ 8.2 พันล้านบาท

ซึ่งมาตรการที่ว่านี้ก็พอจะแบ่งได้ตามความรับผิดชอบของหน่วยงานดังต่อไปนี้

มาตรการที่ 1

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564

มาตรการที่ 2

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2564 ดังนี้

(1) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ให้คิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ

(2) กรณีการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มีจำนวนหน่วยมากกว่าเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้

– หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ ไม่เกิน 500 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน)

– หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนที่ได้รับสิทธิ มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 50

– หากการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนได้สิทธิ มากกว่า 1,000 หน่วย ให้คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) บวกด้วยหน่วยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 (เดือนฐาน) ในอัตราร้อยละ 70

มาตรการที่ 3

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก ประเภท 2.1 และ 2.2 (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้รับค่าไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

โฆษก MEA กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ MEA Smart Life Application ได้ดังนี้

– ประเภท 1.1 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดขนาด 5(15) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย มีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน แต่ถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน เดือนถัดไปจะถูกจัดเข้าสู่ประเภท 1.2 และถ้ามีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกัน 3 เดือน เดือนถัดไปจะถูกจัดเข้าสู่ประเภท 1.1 ตามเดิม

– ประเภท 1.2 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งเครื่องวัดตั้งแต่ขนาด 15(45) แอมแปร์ 230 โวลต์ 1 เฟส 2 สาย ขึ้นไป

– ประเภท 1.3 คือผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use)

– ประเภท 2.1 คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก อัตราปกติ ที่ประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์

– ประเภท 2.2 คือผู้ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดเล็ก อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use) ที่ประกอบธุรกิจ หรือธุรกิจรวมกับที่อยู่อาศัย โดยมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ำกว่า 30 กิโลวัตต์

หน่วยการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้า หรือ MEA Smart Life Application ตามรอบการจดหน่วยดังนี้

▪️ หน่วยเดือนธันวาคม 2563 ใช้เป็นฐานในการอ้างอิง จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2564

▪️ หน่วยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2564

▪️ หน่วยเดือนมีนาคม 2564 จดหน่วยในวันใดวันหนึ่งระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2564
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิจะได้รับส่วนลดโดยอัตโนมัติในค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม 2564 โดยสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิส่วนลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละรอบเดือนได้ที่ ใบแจ้งค่าไฟฟ้า, MEA Smart Life Application และ Line: MEA Connect

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 รวมถึงสามารถแจ้งเหตุ หรือตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้ผ่าน MEA Smart Life Application และ Line : MEA Connect ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : การไฟฟ้านครหลวง MEA


#ลดค่าไฟฟ้า #มาตรการเยียวยา ลดค่าไฟฟ้า #มาตรการช่วยเหลือ ลดค่าไฟฟ้า #กฟฝ. #กฟน. #กฟผ. #โควิด-19 #โควิด-19 ประเทศไทยอ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

นำเสนออัปเดตข่าวสารบ้านเมือง ข่าวล่าสุด มั่นใจว่าคุณจะทันทุกสถานการณ์ ไม่ว่า สังคมเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เรื่องร้อนออนไลน์ ดราม่าดารา อัปเดตบันเทิง ซีรีส์ หนัง เพลง ท่องเที่ยว กีฬา ตรวจหวย เลขเด็ด พร้อมเสิรฟ์ทุกเรื่องยาก ๆ ย่อยให้คุณเข้าใจง่าย

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

เผย ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต รายที่ 85 | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย1 ชั่วโมง ago

เผย ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต รายที่ 85

ดูบอลสด สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี เอฟซี (ลิงก์) | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ ชลบุรี เอฟซี (ลิงก์)

วู้ดดี้ เล่าเรื่องลับให้ ลูกเกด ป้าตือ ฟังใน FAKE or NOT | Thaiger
หนัง1 ชั่วโมง ago

วู้ดดี้ เล่าเรื่องลับให้ ลูกเกด ป้าตือ ฟังใน FAKE or NOT

วุ่น! พบ ตำรวจควบคุมฝูงชน ม็อบ28กุมภา ติด โควิด | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

วุ่น! พบ ตำรวจควบคุมฝูงชน ม็อบ28กุมภา ติด โควิด

ได้ดูแน่! โปรโมเตอร์ดังคอนเฟิร์ม Tyson Fury VS Anthony Joshua ยักษ์​ชนยักษ์ | Thaiger
มวยสากล1 ชั่วโมง ago

ได้ดูแน่! โปรโมเตอร์ดังคอนเฟิร์ม Tyson Fury VS Anthony Joshua ยักษ์​ชนยักษ์

หลุด! Apple Pencil รุ่นสาม เปลี่ยนหัวใหม่ และเงางามขึ้น | Thaiger
ข่าวเทคโนโลยี1 ชั่วโมง ago

หลุด! Apple Pencil รุ่นสาม เปลี่ยนหัวใหม่ และเงางามขึ้น

ปมบูลลี่ จีซู: River Where the Moon Rises หยุดการถ่ายทำชั่วคราว | Thaiger
หนัง1 ชั่วโมง ago

ปมบูลลี่ จีซู: River Where the Moon Rises หยุดการถ่ายทำชั่วคราว

ดูบอลสด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ สุโขทัย เอฟซี (ลิงก์) | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ สุโขทัย เอฟซี (ลิงก์)

ลงทะเบียนเราชนะหลังวันที่ 8 เช็คสิทธิ์วันไหน | Thaiger
การเงิน1 ชั่วโมง ago

ลงทะเบียนเราชนะหลังวันที่ 8 เช็คสิทธิ์วันไหน

ฟรีดอมเฮาส์ จัดอันดับ ไทย ปี 2020 อยู่ในกลุ่มประเทศ ‘ไร้เสรีภาพ’ | Thaiger
ข่าว1 ชั่วโมง ago

ฟรีดอมเฮาส์ จัดอันดับ ไทย ปี 2020 อยู่ในกลุ่มประเทศ ‘ไร้เสรีภาพ’

ครัวซองต์การบินไทย ขายวันแรก 1,000 ชิ้น หมดเกลี้ยงภายใน 1 ช.ม. | Thaiger
ข่าวทั่วไทย2 ชั่วโมง ago

ครัวซองต์การบินไทย ขายวันแรก 1,000 ชิ้น หมดเกลี้ยงภายใน 1 ช.ม.

สามีเจ้าของร้าน ‘เจ๊ไข่ ซีฟู้ด’ ยิงตัวตายปริศนา | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่2 ชั่วโมง ago

สามีเจ้าของร้าน ‘เจ๊ไข่ ซีฟู้ด’ ยิงตัวตายปริศนา

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 4 มีค.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 4 มีค.64

เอิ๊ก พรหมพร แซ่บ 108 ขอชี้แจง อย่าดราม่าแม่ ให้ย้อนดูเทปก่อน!! | Thaiger
ข่าวดารา2 ชั่วโมง ago

เอิ๊ก พรหมพร แซ่บ 108 ขอชี้แจง อย่าดราม่าแม่ ให้ย้อนดูเทปก่อน!!

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 4 มีค. 64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 4 มีค. 64

หวยฮานอย 3 3 64 ตรวจหวยฮานอย 3 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย20 ชั่วโมง ago

หวยฮานอย 3 3 64 ตรวจหวยฮานอย 3 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 2 3 64 ตรวจหวยฮานอย 2 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 2 3 64 ตรวจหวยฮานอย 2 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 3 3 64 ตรวจหวยฮานอย 3 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 3 3 64 ตรวจหวยฮานอย 3 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 1 3 64 ตรวจหวยฮานอย 1 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 1 3 64 ตรวจหวยฮานอย 1 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 2 3 64 ตรวจหวยฮานอย 2 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยฮานอย 2 3 64 ตรวจหวยฮานอย 2 มี.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 28 2 64 ตรวจหวยฮานอย 28 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 28 2 64 ตรวจหวยฮานอย 28 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 27 2 64 ตรวจหวยฮานอย 27 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 27 2 64 ตรวจหวยฮานอย 27 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 26 2 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 26 2 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 25 2 64 ตรวจหวยฮานอย 25 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 25 2 64 ตรวจหวยฮานอย 25 ก.พ. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 24 ก.พ. 64 ตรวจหวยฮานอย 24 2 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 24 ก.พ. 64 ตรวจหวยฮานอย 24 2 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 23 ก.พ. 64 ตรวจหวยฮานอย 23 2 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 23 ก.พ. 64 ตรวจหวยฮานอย 23 2 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 22 ก.พ. 64 ตรวจหวยฮานอย 22 2 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 22 ก.พ. 64 ตรวจหวยฮานอย 22 2 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 21 ก.พ. 64 ตรวจหวยฮานอย 21 2 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 สัปดาห์ ago

หวยฮานอย 21 ก.พ. 64 ตรวจหวยฮานอย 21 2 64 หวยฮานอยวันนี้

ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 มี.ค. 64 ผลหวยลาว 1 3 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 1 มี.ค. 64 ผลหวยลาว 1 3 64

ตรวจหวย 1 3 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

ตรวจหวย 1 3 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มีนาคม 2564

Trending