ไลฟ์สไตล์

คำกล่าวรายงานเปิดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด 2567 ถูกหลักการจัดพิธี

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ครบรอบ 36 ปี วันต่อต้านยาเสพติดโลก หลายหน่วยงานทั้ง โรงเรียน บริษัทเอกชน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ มักจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนตระหนักถึงภัยอันตรายจากการใช้สารเสพติด ในบทความนี้จึงจะมาแนะนำ ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน-กิจกรรม พิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติด พร้อมรายละเอียดคำกล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้

คํากล่าวรายงาน พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนประจําปี 2567 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรียน ท่าน (ชื่อ) + (ตำแหน่ง)

ดิฉัน (ชื่อ) ตําแหน่ง (ชื่อตำแหน่ง) ในนามของ (ชื่อองค์กร) ขอขอบคุณ (ประธานในพิธี) + (ชื่อตำแหน่ง) เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการในวันนี้

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่าง ต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกําหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สําคัญและเร่งด่วนในการ บริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก ” ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบําบัดรักษา ผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษ ตามกระบวนการยุติธรรม ” ซึ่งกําหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไป เป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคม

ให้ร่วมดําเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีเด็ก เยาวชน และประชาชน จํานวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทําให้คน กลุ่มนี้ โดยเฉพาะ เด็ก และเยาวชนมีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก องค์การบริหารส่วนตําบล ศรีสมเด็จ ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้จัดทําโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ๒. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

2. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประทีป บุญสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลศรีสมเด็จ ได้กรุณากล่าวให้โอวาท พร้อมกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ชุมชน ประจําปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้ขวัญกําลังใจแก่คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วม ทุกท่าน ขอเรียนเชิญ ครับ/ค่ะ

คำกล่าวรายงานเปิดพิธีวันต่อต้านยาเสพติด

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button