การเงินเศรษฐกิจ

อัตราเงินเดือนข้าราชการครู สูงสุด-ต่ำสุด หลังปรับฐานเงินเดือน ปี 67-68

เปิดอัตราเงินเดือนข้าราชการครู สูงสุด-ต่ำสุด หลังการปรับฐานเงินเดือน ปี 2567-2568 ครูบรรจุใหม่และครูบรรจุอยู่แล้ว ได้เงินสูงสุดเท่าไหร่ในอัตราเงินเดือนล่าสุด

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ได้มีการประกาศกำหนดอัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการใหม่ ตามมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เห็นชอบให้มีการปรับฐานเงินเดือนของข้าราชการ โดยอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ก็ได้รับการปรับขึ้นเช่นกัน

การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการครูนั้น จะมีขึ้น 2 รอบ ได้แก่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 ซึ่งผู้ที่ได้รับการปรับฐานเงินเดือนใหม่นั้น มีทั้งข้าราชการครูบรรจุใหม่ และข้าราชการที่บรรจุก่อนการปรับฐานเงินเดือน ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนข้าราชการครู สูงสุด-ต่ำสุด หลังการปรับฐานเงินเดือน ปี 2567-2568 มีรายละเอียดดังนี้

อัตราเงินเดือนข้าราชการครู สูงสุด-ต่ำสุด 2567-2568

เงินเดือน ข้าราชการครูบรรจุใหม่ หลังปรับฐานเงินเดือน 1 พ.ค. 67

อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตรที่มีหลักสูตร กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,000 – 16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 16,500 – 18,150 บาท

เงินเดือน ข้าราชการครูบรรจุใหม่ หลังปรับฐานเงินเดือน 1 พ.ค. 68

อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 มีดังนี้

ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตรที่มีหลักสูตร กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 พ.ค. 67) : 16,500 – 18,150 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 68) : 18,150 – 19,970 บาท

เงินเดือน ข้าราชการครูปัจจุบัน หลังปรับฐานเงินเดือน 1 พ.ค. 67

เงินเดือน ข้าราชการครูปัจจุบัน หลังปรับฐานเงินเดือน 1 พ.ค. 67

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตรที่มีหลักสูตร กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ

 • 15,000 – 17,200 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 1,500 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 18,510 บาท
 • 17,210 – 19,400 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 1,300 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 20,510 บาท
 • 19,410 – 21,600 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 1,100 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 22,510 บาท
 • 21,610 – 23,800 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 900 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 24,510 บาท
 • 23,810 – 26,000 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 700 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 26,510 บาท
 • 26,010 – 28,200 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 500 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 28,510 บาท
 • 28,210 – 30,400 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 300 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 30,510 บาท
 • 30,410 – 33,100 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 100 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 33,510 บาท

เงินเดือน ข้าราชการครูปัจจุบัน หลังปรับฐานเงินเดือน 1 พ.ค. 68

ช่วงเงินเดือนและจํานวนเงินที่ได้ปรับตามคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2568 มีดังนี้

ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตรที่มีหลักสูตร กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ช่วงเงินเดือนที่ได้รับการปรับ

 • 16,500 – 19,000 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 1,650 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 20,440 บาท
 • 19,010 – 21,600 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 1,430 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 22,820 บาท
 • 21,610 – 24,200 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 1,210 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 25,200 บาท
 • 24,210 – 26,800 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 990 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 27,580 บาท
 • 26,810 – 29,400 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 770 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 29,960 บาท
 • 29,410 – 32,000 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 550 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 32,340 บาท
 • 32,010 – 34,600 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 330 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 34,720 บาท
 • 34,610 – 37,600 บาท ได้รับการปรับเงินเพิ่มขึ้น 110 บาท หลังจากรวมกับเงินเดือนแล้วต้องไม่เกิน 37,610 บาท

ทั้งนี้ สำหรับการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ในรายตำแหน่งหรือฐานเงินเดือนใหม่รวมวิทยฐานะ ต้องรอทางกระทรวงศึกษาธิการจัดทำและประกาศอีกครั้ง ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารโดยใกล้ชิด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : ศธ.360 องศา

Best Writer

นักเขียนบทความประจำ Thaiger จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มีความเชียวชาญด้านวงการเพลงไทย ภาพยนตร์ อนิเมะ ชื่นชมติดตามข่าวสารสังคม กีฬา เทคโนโลยี แตกประเด็น สรุปเรื่องราวมาร้อยเรียงผ่านข้อความสู่สายตาผู้อ่าน ช่องทางติดต่อ best.t@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button