การเงินเศรษฐกิจ

ก.พ. อัปเดต เงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 2567 ได้เพิ่มกี่บาท เริ่มฐานใหม่ใช้ 1 พ.ค. 67

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกาศ อัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปี 2567 หลัง ครม. มีมติให้ปรับฐานเงินเดือน 2 รอบ เริ่มใช้ 1 พ.ค. 67 และ 1 พ.ค. 68 ได้เงินเพิ่มกี่บาท เช็กได้ที่นี่

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เพจเฟซบุ๊ก ศธ.360 องศา ได้ประกาศอัตราเงินเดือนใหม่ข้าราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้มีการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและปรับเงินเดือนชดเชยข้าราชการที่บรรจุก่อนหน้า เตรียมเริ่มปรับฐานเงินเดือน 2 รอบ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 และ 1 พฤษภาคม 2568

สำหรับการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ในนวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นั้น ทางสำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดอัตราไว้ดังนี้

อัตราเงินเดือน ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 พ.ค. 67

อัตราเงินเดือน ข้าราชการบรรจุใหม่ 1 พฤษภาคม 2567

อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 34 คุณวุฒิ
(สถานศึกษาในประเทศ) ใช้บังคับตั้งแต่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

1. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษา อบรมไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญา แพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ วิชาชีพเวชกรรม

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 21,610 – 23,780 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 23,780 – 26,160 บาท

2. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 21,610 – 23,780 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 23,780 – 26,160 บาท

3. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 21,000 – 23,100 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 23,100 – 25,410 บาท

4. วุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ในสาขาที่มีกําหนดเวลาศึกษาอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 21,000 – 23,100 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 23,100 – 25,410 บาท

5. ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 19,530 – 21,490 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 21,490 – 23,640 บาท

6. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทางการแพทย์คลินิก ที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตรการแพทย์คลินิก

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 19,530 – 21,490 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 21,490 – 23,640 บาท

7. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 19,530 – 21,490 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 21,490 – 23,640 บาท

8. ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 19,020 – 20,930 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 20,930 – 23,030 บาท

9. ปริญญาวิทยาศาสตรการแพทย์พื้นฐาน หรือปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตเฉพาะสาขาวิชา ที่กําหนดที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาพื้นฐานหลายระดับ ดังนี้

9.1 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือ ปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 19,020 – 20,930 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 20,930 – 23,030 บาท

9.2 ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 18,510 – 20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 20,370 – 22,410 บาท

9.3 ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 17,500 – 19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,250 – 21,180 บาท

10. ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยคลินิก

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 18,510 – 20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 20,370 – 22,410 บาท

เงินเดือน ปริญญาทันตแพทยศาสตรมหาบัณฑิต

11. ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาโทในข้อ 13

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 18,510 – 20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 20,370 – 22,410 บาท

12. ปริญญาโทที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี เฉพาะที่กําหนดในข้อ 19

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 18,510 – 20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 20,370 – 22,410 บาท

13. ปริญญาโททั่วไป หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 17,500 – 19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,250 – 21,180 บาท

14. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 18,020 – 19,830 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,830 – 21,820 บาท

15. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 17,500 – 19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,250 – 21,180 บาท

16. ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 17,500 – 19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,250 – 21,180 บาท

17. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี เฉพาะที่กําหนดในข้อ 19

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 16,610 – 18,280 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 18,280 – 20,110 บาท

18. ประกาศนียบัตรชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป ในข้อ 21

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,800 – 17,380 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 17,380 – 19,120 บาท

19. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กําหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,800 – 17,380 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 17,380 – 19,120 บาท

20. ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตรที่มีหลักสูตร กําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจาก
วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,000 – 16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 16,500 – 18,150 บาท

เงินเดือน ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร

21. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี) ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,000 – 16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 16,500 – 18,150 บาท

22. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกําหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือเทียบเท่า (เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานคีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และนาฏศิลป์) หรือประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 9
(เฉพาะคุณวุฒิตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งของสายงานอนุศาสน์)

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,000 – 16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 16,500 – 18,150 บาท

23. อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 11,840 – 13,030 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 13,030 – 14,340 บาท

24. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 11,500 – 12,650 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 12,650 – 13,920 บาท

25. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นสูง คีตศิลป์ชั้นสูง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นสูง

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 11,500 – 12,650 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 12,650 – 13,920 บาท

26. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) และอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 10,840 – 11,930 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 11,930 – 13,130 บาท

27. ประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 9,620 – 10,590 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 10,590 – 11,650 บาท

28. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 9,400 – 10,340 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 10,340 – 11,380 บาท

29. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นกลาง คีตศิลป์ชั้นกลาง หรือดุริยางคศิลป์ชั้นกลาง

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 9,400 – 10,340 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 10,340 – 11,380 บาท

30. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 8,930 – 9,830 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 9,830 – 10,820 บาท

เงินเดือน ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา

31. ประกาศนียบัตรวิชาผดุงครรภ์อนามัย หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน ต่อจากคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 8,790 – 9,670 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 9,670 – 10,640 บาท

32. ประกาศนียบัตรวิชาชีพของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 8,690 – 9,560 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 9,560 – 10,520 บาท

33. ประกาศนียบัตรทางนาฏศิลป์ชั้นต้น คีตศิลป์ชั้นต้น หรือดุริยางคศิลป์ชั้นต้น

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 8,690 – 9,560 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 9,560 – 10,520 บาท

34. ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรเปรียญธรรมประโยค 6 – 8

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 8,690 – 9,560 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 9,560 – 10,520 บาท

เงินเดือน สำหรับวุฒิจากสถานศึกษาต่างประเทศ

อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 13 คุณวุฒิ
(สถานศึกษาต่างประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา สหราชอาณาจักร ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศญี่ปุ่น และ Asian Institute of Technology) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

1. Higher National Diploma (HND)

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 14,600 – 16,060 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 16,060 – 17,670 บาท

2. ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 14,190 – 15,610 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 15,610 – 17,180 บาท

3. ปริญญาตรีทั่วไป หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกาสาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,000 – 16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 16,500 – 18,150 บาท

4. ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบัน
ที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,000 – 16,500 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 16,500 – 18,150 บาท

5. ปริญญาตรีของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบัน
ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพหรือ Postgraduate Diploma (หลักสูตรปกติ)

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,800 – 17,380 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 17,380 – 19,120 บาท

6. Postgraduate Diploma (หลักสูตรสําหรับนักศึกษาต่างชาติ)

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 15,400 – 16,940 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 16,940 – 18,640 บาท

7. ปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่สถาบันได้รับเฉพาะการรับรองวิทยฐานะสถาบัน โดยไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 16,530 – 18,190 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 18,190 – 20,010 บาท

8. ปริญญาโททั่วไป หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาที่ไม่ต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ และสถาบันได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ไม่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ แต่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสถาบัน หรือ Doctor of Pharmacy จากสถาบัน ที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพของสหรัฐอเมริกา

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 17,500 – 19,250 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,250 – 21,180 บาท

9. ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 18,020 – 19,830 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,830 – 21,820 บาท

10. ปริญญาโทสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือปริญญาโทของสหรัฐอเมริกา
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพ

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 18,510 – 20,370 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 20,370 – 22,410 บาท

11. ปริญญาโทสาขาวิชาที่กําหนดหลักสูตรการศึกษาต่อจากวุฒิปริญญา ดังนี้ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 19,020 – 20,930 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 20,930 – 23,030 บาท

12. ปริญญาเอก

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 21,000 – 23,100 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 23,100 – 25,410 บาท

13. ปริญญาเอกสาขาวิชาที่กําหนดหลักสูตรการศึกษาต่อจากวุฒิปริญญา ดังนี้ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 21,610 – 23,780 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 23,780 – 26,160 บาท

เงินเดือน สำหรับผู้ทำการในเรือ

อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 11 คุณวุฒิ (ประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือ) ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 มีดังนี้

1. นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 19,530 – 21,490 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 21,490 – 23,640 บาท

2. นายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 17,830 – 19,620 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,620 – 21,590 บาท

3. ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 17,830 – 19,620 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,620 – 21,590 บาท

4. ต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 16,200 – 17,820 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 17,820 – 19,610 บาท

5. นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 16,200 – 17,820 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 17,820 – 19,610 บาท

6. นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 9,400 – 10,340 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 10,340 – 11,380 บาท

เงินเดือน นายประจําเรือฝ่ายเดินเรือ

7. นายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 9,160 – 10,080 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 10,080 – 11,090 บาท

8. นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอสส์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 9,160 – 10,080 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 10,080 – 11,090 บาท

ฝ่ายช่างกลเรือ

9. ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 19,530 – 21,490 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 21,490 – 23,640 บาท

10. ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 17,830 – 19,620 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 19,620 – 21,590 บาท

11. รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกําลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ประเภทและระดับตำแหน่ง : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

อัตราเงินเดือน

 • อัตราเงินเดือนเดิม (1 ม.ค. 57) : 16,200 – 17,820 บาท
 • อัตราเงินเดือนใหม่ (1 พ.ค. 67) : 17,820 – 19,610 บาท

เงินเดือน รองต้นกลของเรือกลเดินทะเล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Best Writer

นักเขียนบทความประจำ Thaiger จบการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มีความเชียวชาญด้านวงการเพลงไทย ภาพยนตร์ อนิเมะ ชื่นชมติดตามข่าวสารสังคม กีฬา เทคโนโลยี แตกประเด็น สรุปเรื่องราวมาร้อยเรียงผ่านข้อความสู่สายตาผู้อ่าน ช่องทางติดต่อ best.t@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button