ไลฟ์สไตล์

เงินเดือนพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหาร โรงแรม ในห้าง ได้เงินกี่บาท

ตำแหน่งงานพนักงานเสิร์ฟ มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 9,000 บาทขึ้นไป ยังไม่รวมค่าตอบแทนในส่วนอื่น ๆ อาทิ เซอร์วิสชาร์จ ทิป ซึ่งจะได้รับแตกต่างกันไปตามความเห็นชอบของแต่ละองค์กร ทั้งนี้ ฐานรายได้ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติของพนักงาน รวมถึงขอบเขตงานที่ได้รับมอบหมายด้วย

พนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารทั่วไป

การทำงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารทั่วไป อัตราเงินเดือนจะอยู่ที่ 11,000 – 13,000 บาท โดยยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและทิป ซึ่งสัดส่วนของเซอร์วิสชาร์จที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการข้อกำหนดของแต่ละองค์กร หน้าที่ส่วนใหญ่จะต้องรับผิดชอบงานเสิร์ฟในส่วนหน้าร้าน คอยให้บริการลูกค้า มอบความช่วยเหลือระหว่างมื้ออาหาร ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การกล่าวคำทักทายลูกค้า เมื่อมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ กล่าวขอบคุณหลังสิ้นสุดการใช้บริการ พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับเมนูอาหาร ในบางร้านอาหารอาจต้องคอยช่วยเหลือระหว่างขั้นตอนการสั่งอาหารและเครื่องดื่มร่วมด้วย จากนั้นก็คอยเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่มให้ถูกต้องตรงตามออเดอร์ อีกทั้งต้องพูดคุยสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับอาหารและการบริการที่ได้รับ เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เงินเดือนพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหารทั่วไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายและเพศหญิง
 • อายุ 18 – 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 – ปริญญาตรี
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ เพื่อนแท้ร้านอาหาร สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ อัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้จะเริ่มต้นที่ 11,000 บาท และสำหรับผู้มีประสบการณ์อัตราเงินเดือนจะอยู่ที่ 12,000 – 13,000 บาท

สวัสดิการที่ได้รับ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานเสิร์ฟในโรงแรม

ตำแหน่งงานพนักงานเสิร์ฟในโรงแรม อัตราเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 9,000 บาท โดยยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและทิป สัดส่วนของเซอร์วิสชาร์จที่พนักงานเสิร์ฟในโรงแรมจะได้รับนั้นจะไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนที่ร้านอาหารเรียกเก็บจากลูกค้า สำหรับหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ คือ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้ใช้บริการห้องอาหารของโรงแรม รวมถึงมีหน้าที่ในการให้บริการในงานจัดเลี้ยงของโรงแรม ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดโต๊ะ จัดเก้าอี้ อีกทั้งอาจต้องช่วยเหลืองานครัวในบางกรณีด้วย

เงินเดือนพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหารในโรงแรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายและเพศหญิง
 • อายุ 22 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. – ปริญญาตรี
 • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีบุคลิกภาพดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobpub ได้ระบุอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของตำแหน่งนี้อยู่ที่ 9,000 บาทขึ้นไป

สวัสดิการที่ได้รับ

 • อาหารสำหรับพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า

พนักงานเสิร์ฟประจำร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า อัตราเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 10,000 – 23,000 บาท โดยยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและทิป อย่างไรก็ดี เซอร์วิสชาร์จที่พนักงานจะได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละองค์กร สำหรับอัตราเงินเดือนนับว่าเป็นช่วงเงินเดือนที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างฐานเงินเดือนกับเพดานเงินเดือน ด้วยเหตุที่ขอบเขตของงาน รวมถึงทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในแต่ละร้านอาหารมีความแตกต่างกัน อาทิ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อย่างไรก็ตาม ลักษณะงานจะสัมพันธ์กับอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ได้แก่ การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการลูกค้า การแนะนำอาหารเมนูต่าง ๆ และโปรโมชั่นของร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท ตลอดจนการรับออเดอร์ และต้องเรียนรู้เมนูของร้าน และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างราบรื่น รวมถึงต้องคอยควบคุมดูแลพื้นที่ภายในร้าน ตรวจเช็กข้าวของต่าง ๆ ภายในร้านให้สะอาดและเรียบร้อยอยู่เสมอ

เงินเดือนพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหารในห้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายและเพศหญิง
 • อายุ 20 – 40 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว
 • มีทักษะการบริหาร จัดการอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษาะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • มีทัศนคติที่ดีในการบริหารและการทำงาน
 • มีความละเอียดรอบคอบ

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเว็บไซต์ jobthai ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 10,000 – 23,000 บาท

สวัสดิการที่ได้รับ

 • ค่าอาหาร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • วันลาพักร้อนประจำปี
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ
 • สวัสดิการเงินกู้ยามฉุกเฉิน

พนักงานเสิร์ฟในบาร์

การทำงานในตำแหน่งพนักงานเสิร์ฟในบาร์ อัตราเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 9,500 บาทขึ้นไป โดยยังไม่รวมเซอร์วิสชาร์จและทิป ซึ่งสัดส่วนของเซอร์วิสชาร์จที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับการข้อกำหนดของแต่ละองค์กร พนักงาานเสิร์ฟในบาร์มีหน้าที่ในการต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ คอยให้บริการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม แนะนำรายการอาหาร-เครื่องดื่ม และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของร้าน ดูแลความสะอาดของร้าน ทั้งการเช็ดโต๊ะและเก็บโต๊ะ รวมถึงจัดเตรียมพื้นที่ จัดเก็บอุปกรณ์ก่อนร้านเปิดและหลังร้านปิด

เงินเดือนพนักงานเสิร์ฟ ร้านอาหารในบาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายและเพศหญิง
 • อายุ 20 – 35 ปี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • บุคลิกภาพคล่องแคล่ว
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีใจรักงานบริการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

อัตราเงินเดือน

อ้างอิงทางเพจเฟซบุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ หางาน + งานหาคน ได้ระบุอัตราเงินเดือนในตำแหน่งนี้ไว้ว่า 9,500 – 12,000 บาท โดยยังไม่รวมค่าตอบแทนในส่วนอื่น ๆ

สวัสดิการที่ได้รับ

 • ค่าอาหาร
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ

เงินเดือนพนักงานเสิร์ฟ

ด้วยความหลากหลายขององค์กร ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันภายใต้การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารทั่วไป ร้านอาหารหรือห้องอาหารในโรงแรม ร้านในอาหารตามห้างสรรพสินค้า รวมถึงร้านอาหารกึ่งบาร์ จึงเป็นเหตุให้เงินเดือนของพนักงานมีความหลากหลายและแตกต่างกันแม้ว่าจะเป็นงานในตำแหน่งเดียวกัน หรือในประเภทองค์กรที่คล้ายกันก็ตาม อันเป็นผลมาจากขอบเขตของงาน ลักษณะงาน และทักษะความสามารถที่ของพนักงานนั่นเอง

Danita S.

นักเขียนบทความไลฟ์สไตล์ บันเทิง ประจำ Thaiger ติดตามทุกกระแส K-Pop และเท่าทันทุกเรื่องราวความบันเทิง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ช่องทางติดต่อ bell@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button