การเงินข่าวการเงินเศรษฐกิจ

เช็ก ‘เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ’ กลุ่มเปราะบาง เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เข้าวันไหน

“เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” โอนเงินเข้าบัญชีกลุ่มเปราะบาง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนสูงสุด 1,000 บาท ให้กับผู้สูงอายุทั้งหมด 4 กลุ่ม เช็กรายละเอียด เงื่อนไขการรับสิทธิได้ที่นี่

เปิดไทม์ไลน์ ปฏิทินเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โอนเงินเข้าบัญชีในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ให้กับผู้สูงอายุที่ลงทะเบียน มีอายุตั้งแต่ 60-90 ปี แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอายุ 60-69 ปี, อายุ 70-79 ปี, อายุ 80-89 ปี และอายุ 90 ปีขึ้นไป โดยแต่ละช่วงอายุจะมีรายละเอียดการรับเบี้ยยังชีพดังต่อไปนี้

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เท่าไหร่

  1. อายุ 60 -69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 บาทต่อเดือน
  2. อายุ 70 -79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 700 บาทต่อเดือน
  3. อายุ 80 -89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 800 บาทต่อเดือน
  4. อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาทต่อเดือน

เงื่อนไขการรับสิทธิเบี้ยผู้สูงอายุ

  1. ผู้สูงอายุมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
  2. ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือถ้าเคยลงทะเบียนมาก่อนแต่ย้ายภูมิลำเนาใหม่ จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านใหม่
  3. ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2507)
  4. นอกจากนี้ยังต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและระเบียบกรุงเทพมหานคร

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานเขต

เอกสารลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
4. หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมรับรองสำเนา (ในกรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง)

สอบถามข้อมูล “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ”

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผ่านหน่วยงานภาครัฐตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ตามนี้ครับ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ – ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0 2642 4336-9 หรือกรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B

อ้างอิง : 1

Thaiger deals

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *