ผู้ชายผู้หญิงไลฟ์สไตล์

ลูกบุญธรรม รับอย่างไร-สิทธิรับมรดก ไขข้อข้องใจคำนี้กัน

ครอบครัวที่สมบูรณ์ หลายคนอาจหมายถึงบ้านที่มีทั้งพ่อแม่และลูก แต่หลายบ้านที่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถให้กำเนิดเจ้าตัวน้อยได้สักที อาจจะเลือกรับเด็กมาดูแลแทน ลูกบุญธรรม รับอย่างไร มีสิทธิรับมรดกไหม The Thaiger มาสรุปข้อสงสัยให้แล้วตรงนี้

ลูกบุญธรรม บุตรบุญธรรม คืออะไร

ลูกบุญธรรม หรือภาษาพูดจะเรียกกันว่า ลูกนอกไส้ คือบุตรที่บิดามารดาไม่ได้ให้กำเนิดขึ้นมาเอง แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้สืบสันดานที่มีฐานะเป็นทายาทโดยชอบธรรม ซึ่งมีสิทธิรับมรดกของเจ้าของมรดกได้หากมีการรับรองตามกฎหมาย

โดยผู้สืบสันดานที่มีฐานะเป็นทายาทมีด้วยกันทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย บุตรนอกกฎหมายที่บิดารับเอง และบุตรบุญธรรมนั่นเองค่ะ

ลูกบุญธรรม รับอย่างไร

ลูกบุญธรรม ได้มรดกไหม

ตามกฎหมายแล้วลูกบุญธรรมสามารถรับมรดกได้ มีเงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้รับเลี้ยงมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. ผู้รับเลี้ยงต้องมีอายุมากกว่าลูกบุญธรรม 15 ปี
 3. มีการจดทะเบียนรับลูกบุญธรรมตามกฎหมาย
 4. หากผู้รับเลี้ยงมีคู่สมรส จะต้องจดทะเบียนรับเป็นบุตรบุญธรรมทั้ง 2 ฝ่ายเท่านั้น หากรับเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็จะถือว่ามีฐานะเป็นลูกบุญธรรมที่ไม่สมบูรณ์ตามกฎหมาย

หากทำตามเงื่อนไขครบทุกข้อ กฎหมายก็จะถือว่าลูกบุญธรรมมีฐานะเท่าเทียมกับลูกที่ชอบด้วยกฎหมาย และมีสิทธิในการรับมรดกเช่นกัน

ลูกบุญธรรม รับอย่างไร เงื่อนไขและคุณสมบัติ

สำหรับครอบครัวใดที่ต้องการรับเลี้ยงลูกบุญธรรม ผู้ขอรับจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายและสังคมดังนี้

 1. ผู้รับเลี้ยงมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 2. ผู้รับเลี้ยงต้องมีอายุมากกว่าลูกบุญธรรม 15 ปี
 3. ผู้รับเลี้ยงไม่เป็นผู้ต้องคดี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถตามคำสั่งของศาล
 4. ความสัมพันธ์ในครอบครัวผู้รับเลี้ยงมีความสมบูรณ์ อบอุ่น
 5. ผู้รับเลี้ยงมีเวลาเลี้ยงดู เอาใจใส่ และดูแลลูกบุญธรรมอย่างใกล้ชิด
 6. ผู้รับเลี้ยงมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
 7. ผู้รับเลี้ยงมีความพร้อมด้านที่อยู่อาศัย อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี
 8. ผู้รับเลี้ยงมีรายได้ที่แน่นอน มีอาชีพที่มั่นคง รวมถึงมีความพร้อมในการเลี้ยงดูและสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่ลูกบุญธรรมได้
 9. ผู้รับเลี้ยงไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กที่รับเป็นลูกบุญธรรม
 10. ผู้รับเลี้ยงมีเหตุผลในการรับที่เหมาะสม ไม่ได้ทำไปเพราะความเชื่อโชคลาง รวมถึงมีวุฒิภาวะที่เหมาะสมด้วย

ลูกบุญธรรม รับอย่างไร

ขั้นตอนการขอรับบุตรบุญธรรม

ผู้ขอรับเลี้ยงลูกบุญธรรมรวมถึงคู่สมรส (ถ้ามี) จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนการหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. ใบรับรองแพทย์ เพื่อใช้รับรองว่ามีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ (ไม่เกิน 6 เดือน)
 6. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 7. หากผู้ขอรับเลี้ยงมีบุตรที่มีอายุ 15 ขึ้นไป บุตรจะต้องลงนามยินยอมการรับลูกบุญธรรมของบิดามารดาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
 8. หากคู่สมรสไม่ประสงค์รับลูกบุญธรรมด้วย คู่สมรสจะต้องลงนามยินยอมให้ผู้ขอรับเลี้ยงรับลูกบุญธรรมฝ่ายเดียวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย

เด็กที่จะเป็นลูกบุญธรรม จะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน)
 6. หากเด็กมีอายุ 15 ปีขึ้นไป จะต้องลงนามยินยอมเป็นลูกบุญธรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
 7. หากเด็กมีอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้เขียนบันทึกเหตุผลที่ยินยอมเป็นลูกบุญธรรมมาด้วย

นอกจากนี้ยังต้องมีเอกสารของพ่อแม่เด็ก ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือสำเนาทะเบียนการหย่า หรือสำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
 4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 5. โดยพ่อแม่ของเด็กจะต้องมาลงนามแสดงความยินยอมมอบเด็กเป็นลูกบุญธรรมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ แม้จะไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็ตาม

ซึ่งอย่าลืมเตรียมเอกสารของผู้รับรองจำนวน 2 คน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยผู้รับรองจะต้องรู้จักกับผู้ขอรับเลี้ยงเด็กด้วยค่ะ

การขอรับลูกบุญธรรมจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทำเรื่องจดทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอแล้ว เมื่อทำเรื่องขอรับลูกบุญธรรมเรียบร้อย ลูกบุญธรรมก็จะมีฐานะตามกฎหมายและสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับลูกแท้ ๆ แต่พ่อแม่บุญธรรมจะไม่สามารถรับมรดกของลูกบุญธรรมได้ ส่วนพ่อแม่แท้ ๆ จะหมดอำนาจในการปกครองค่ะ

ลูกบุญธรรม รับอย่างไร

อ้างอิงจาก 1 2


? ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The Thaiger

? Google Play Store
? App Store

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button