Connect with us

สุขภาพ

ม.มหิดล ยืนยันฉีด วัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากร – นักศึกษา

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ม.มหิดล ยืนยันฉีด วัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากร – นักศึกษา | Thaiger

ม.มหิดล ให้ความเชื่อมั่นในการฉีด วัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกัน COVID-19 แก่บุคลากร – นักศึกษา พร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และให้บริการประชาชน

ทุกชีวิตจำเป็นต้องมีการปรับตัว จึงจะสามารถอยู่รอดในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ได้ เป็นหลักการเดียวกับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับตัวสร้างภูมิต้านทาน

ดังที่มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.มหิดล) กำลังจัดให้มีการฉีด วัคซีนโควิด-19 แก่ บุคลากรและ นักศึกษา เพื่อให้พร้อมรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 และให้บริการประชาชนอยู่ในขณะนี้

ซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นผู้นำทางด้านสุขภาวะ คือ การจัดการให้ “ผู้บริการสาธารณะ” ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร คณาจารย์ หรือนักศึกษา ที่ต้องทำงานกับประชาชน

ทั้งในด้านการบริการวิชาการ หรือบริการสาธารณสุข ไม่ไปเพิ่มความเสี่ยงแก่ผู้รับบริการ หรือครอบครัวผู้รับบริการ และสังคมโดยรวม ตลอดจนให้ผู้บริการสาธารณะสามารถกลับมาทำงานให้ได้เร็วที่สุด เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เดินหน้าต่อไปให้ได้เร็วที่สุด

ด้วยบทบาทของการเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สร้างองค์ความรู้ของการพัฒนาและคุ้มครองเด็กและครอบครัวแก่สังคมไทยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี

โดยมี “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาลสาธิต” เปรียบเสมือน “ห้องทดลอง” สำหรับสร้างสรรค์วิธีการพัฒนาเด็กอายุหนึ่งปีครึ่งขึ้นไปถึงอายุหกปีและถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ

สำหรับการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกสามที่หนักหน่วงนี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การบริหารโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (CSIP) มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้ใช้องค์ความรู้ในการค้นหาวิธีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และโรงเรียนอนุบาลแบบ New Normal เพื่อสนองนโยบายรัฐที่ต้องการให้สถานศึกษาต่างๆ

เดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อจากที่ได้ประกาศให้เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยได้เปิดโอกาสให้แต่ละพื้นที่สามารถตัดสินใจได้ตามสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาด แต่ต้องมีความปลอดภัยสูงสุด

ซึ่งในส่วนของ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาลสาธิต สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

โดยก่อนเปิดเรียนได้จัดให้ครู พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกคนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 จำนวน 100%

ทุกชีวิตจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อพร้อมรับสถานการณ์อยู่เสมอ ด้วยการก้าวไปข้างหน้าบนวิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สำหรับเด็กปฐมวัยนั้น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ได้ให้รายละเอียดว่า ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนใดที่เหมาะสำหรับเด็กปฐมวัย แต่มีแนวโน้มที่จะสามารถใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 บางประเภทที่เริ่มทำการวิจัย และมีรายงานผลว่าสามารถใช้กับเด็กตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป

แต่ยังคงต้องรอผลการพิสูจน์ถึงความปลอดภัย ซึ่งทางสถาบันฯกำลังติดตามข้อมูลการวิจัยดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยในระหว่างนี้เด็กปฐมวัยจำเป็นต้องอาศัยภูมิต้านทานจากพ่อแม่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เท่านั้น

ซึ่งการที่ผู้ปกครองเลือกเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 นับเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบ ทั้งต่อตัวผู้ปกครองเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคมรอบข้างอีกด้วย

ดังนั้น ทางสถาบันฯจึงได้รณรงค์ให้พ่อแม่ทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีเด็กปฐมวัยอยู่ในความดูแล และยังมีความสัมพันธ์ไปมาหาสู่หรืออยู่บ้านเดียวกันกับปู่ย่าตายาย ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทุกยี่ห้อที่รัฐบาลนำมาใช้ ไม่กลัววัคซีน แต่ให้คำนึงถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เร็วที่สุด

ซึ่งจะนำไปสู่ความปลอดภัยของครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม ท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยทางสถาบันฯ ได้จัดให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองทางออนไลน์อยู่เป็นระยะๆ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า แม้จะฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว แต่การจัดบริการภายในห้องเรียน จะต้องยังคงเป็นแบบ New Normal ที่แบ่งกลุ่มเด็กแบบ small bubble จำนวนกลุ่มละไม่เกิน 10 คน ต่อผู้ให้บริการ 2 – 3 คน

และให้แต่ละกลุ่มแยกกันทำกิจกรรมตามมาตรการรักษาระยะห่าง (group distancing) อย่างเข้มงวดตลอดวัน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่พ่อแม่มาส่ง จนถึงช่วงเย็นที่พ่อแม่มารับ

ดังนั้น หากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดขึ้น จะจำกัดอยู่เพียงแค่ภายในกลุ่ม 10 คนเท่านั้น ทั้งนี้ ครอบครัวของเด็กทั้ง 10 คนในกลุ่มจะต้องรู้จักกัน และเข้าใจกันก่อน จึงจะยอมรับความเสี่ยงร่วมกันได้

สำหรับครอบครัวที่ยังรู้สึกไม่สบายใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือครอบครัวที่มีความเสี่ยง หรือเกิดเหตุความเสี่ยงจากคนใดคนหนึ่งภายในกลุ่มนั้น

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ได้กล่าวให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ทางสถาบันฯ จะจัดให้เด็กในกลุ่มเสี่ยงหยุดอยู่บ้านเรียนออนไลน์ทันที 14 วัน โดยจะคืนเงินค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่ครอบครัวต้องจ่าย นอกเหนือจากส่วนที่รัฐสนับสนุนใน“โครงการเรียนฟรี 15 ปี”

โดยคิดคำนวณจากวันทำการ เพื่อสนับสนุนให้ทุกครอบครัวสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการดูแลลูกเองที่บ้านทันทีที่มีความเสี่ยง โดยจะได้รับความเป็นธรรม ทั้งในเรื่องของการชดเชยค่าใช้จ่าย และไม่ถูกทอดทิ้งจากระบบบริการที่ยังคงเดินหน้าต่อไป

ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ ได้ขยายผลผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย และอนุบาล ทั้งของภาครัฐและเอกชน ให้ความสำคัญต่อเรื่องการให้ครอบครัวของเด็กได้รับการชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายโรงเรียนไปแล้ว เพื่อความเป็นธรรม และเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอีกด้วย

นอกจากนี้ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวยังได้ประสานกับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดระบบเฝ้าระวังการแพร่ระบาดภายในกลุ่มเด็กๆ ที่มาอยู่ด้วยกัน

โดยจะทำการสุ่มตรวจแบบกลุ่มเพื่อหาเชื้อไวรัส COVID-19 จากน้ำลาย และเฝ้าระวังทุก 3 สัปดาห์โดยครอบครัวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศต่อไปได้อีกด้วย

และตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดลจะเปิดโอกาสให้ครู และผู้ให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ ได้สมัครเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์ “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระดับ 3

เพื่อรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3” ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบไลฟ์สดในช่วงเช้าของทุกวัน วันละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เปิดเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 เดือนเต็มโดยสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้วันต่อวัน และเลือกเข้าร่วมอภิปรายได้ตามความพร้อม

ติดตามรายละเอียดการจัดอบรมออนไลน์ได้ที่ Facebook: NICFD Mahidol หรือ https://www.facebook.com/NICFDMahidol และข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ที่ www.mahidol.ac.th

 

ม.มหิดล ยืนยันฉีด วัคซีนโควิด-19 แก่บุคลากร - นักศึกษา | ข่าวโดย Thaiger

 

สามารถติดตามข่าวสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวสุขภาพ

 

 

lazada 15-6-64

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ล่าสุด โอนเงินรอบ 2 อังคารหน้า | Thaiger
การเงิน13 hours ago

เช็คสิทธิประกันสังคมมาตรา 39 ล่าสุด โอนเงินรอบ 2 อังคารหน้า

DES เผยยอดการดำเนินคดี ข่าวปลอม ประจำปี 2563-64 | Thaiger
ข่าวการเมือง13 hours ago

DES เผยยอดการดำเนินคดี ข่าวปลอม ประจำปี 2563-64

อ.เฉลิมชัย ฝาก หนุ่ม กรรชัย อย่าจัดรายการเอามันอย่างเดียว! | Thaiger
ข่าวดารา14 hours ago

อ.เฉลิมชัย ฝาก หนุ่ม กรรชัย อย่าจัดรายการเอามันอย่างเดียว!

ตร. เร่งตามล่า คนร้ายล่วงละเมิดทางเพศ นร.หญิง จ.ชัยภูมิ | Thaiger
ข่าว14 hours ago

ตร. เร่งตามล่า คนร้ายล่วงละเมิดทางเพศ นร.หญิง จ.ชัยภูมิ

สรุปสเปค รีวิว Mac mini ชิป M1 กล่องเหลี่ยมพลังแรง ผู้ช่วยชั้นดีของสายตัดต่อ | Thaiger
คอมพิวเตอร์14 hours ago

สรุปสเปค รีวิว Mac mini ชิป M1 กล่องเหลี่ยมพลังแรง ผู้ช่วยชั้นดีของสายตัดต่อ

ผัดไท ป่วยโรคไตระยะ 5 ลูกสาวเตรียมบริจาคไตให้แม่ | Thaiger
ข่าวดารา14 hours ago

ผัดไท ป่วยโรคไตระยะ 5 ลูกสาวเตรียมบริจาคไตให้แม่

หวยฮานอย 17 9 64 ตรวจหวยฮานอย 17 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย14 hours ago

หวยฮานอย 17 9 64 ตรวจหวยฮานอย 17 9 64 หวยฮานอยวันนี้

เช็คสิทธิรู้เลย วันโอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 บางคนได้รวดเดียว 1 หมื่น | Thaiger
การเงิน14 hours ago

เช็คสิทธิรู้เลย วันโอนเงินเยียวยา ม.40 รอบ 2 บางคนได้รวดเดียว 1 หมื่น

IBank ขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด | Thaiger
ข่าว14 hours ago

IBank ขยายวงเงินสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูธุรกิจ ช่วยผู้ประกอบการสู้โควิด

ศบค. เตรียมดีเดย์ 24 ก.ย. ฉีดวัคซีนเข็มสาม ให้ ปชช. ฉีด ซิโนแวค สองเข็ม | Thaiger
ข่าว14 hours ago

ศบค. เตรียมดีเดย์ 24 ก.ย. ฉีดวัคซีนเข็มสาม ให้ ปชช. ฉีด ซิโนแวค สองเข็ม

เทียบสเปค iPhone 12 Series vs iPhone 13 Series ความเหมือนที่แตกต่าง? | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต15 hours ago

เทียบสเปค iPhone 12 Series vs iPhone 13 Series ความเหมือนที่แตกต่าง?

‘Maximillian’ ศิลปินอินดี้ป็อปสัญชาติ Denmark เจ้าของเพลงฮิต Beautiful Scars ปล่อยเพลงใหม่ ‘Letters’ | Thaiger
บันเทิง15 hours ago

‘Maximillian’ ศิลปินอินดี้ป็อปสัญชาติ Denmark เจ้าของเพลงฮิต Beautiful Scars ปล่อยเพลงใหม่ ‘Letters’

กองสลาก ปรับขนาด 2D บาร์โค้ด หวย ตั้งแต่งวด 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป | Thaiger
เศรษฐกิจ15 hours ago

กองสลาก ปรับขนาด 2D บาร์โค้ด หวย ตั้งแต่งวด 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

อีจองแจ-พัคแฮซู นำทัพทีมนักแสดง ‘สควิดเกม เล่นลุ้นตาย’ ส่งคลิปทักทายแฟนไทย ชวนชมซีรีส์พร้อมกันวันนี้ | Thaiger
บันเทิง15 hours ago

อีจองแจ-พัคแฮซู นำทัพทีมนักแสดง ‘สควิดเกม เล่นลุ้นตาย’ ส่งคลิปทักทายแฟนไทย ชวนชมซีรีส์พร้อมกันวันนี้

ออปโป้ชวนเล่น TikTok Duet Challenge กับ ‘เทนนิส-บิวกิ้น-พีพี-กลัฟ-อัพ’ ในกิจกรรม #หลังเบลอแต่เธอชัดเจน | Thaiger
บันเทิง15 hours ago

ออปโป้ชวนเล่น TikTok Duet Challenge กับ ‘เทนนิส-บิวกิ้น-พีพี-กลัฟ-อัพ’ ในกิจกรรม #หลังเบลอแต่เธอชัดเจน

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 17 9 64 ตรวจหวยฮานอย 17 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย14 hours ago

หวยฮานอย 17 9 64 ตรวจหวยฮานอย 17 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 days ago

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 13 9 64 ตรวจหวยฮานอย 13 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

หวยฮานอย 13 9 64 ตรวจหวยฮานอย 13 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 12 9 64 ตรวจหวยฮานอย 12 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

หวยฮานอย 12 9 64 ตรวจหวยฮานอย 12 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 days ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

หวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 days ago

หวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ราคาทองวันนี้ 17/9/64 ราคาลดลง 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,150 | Thaiger
ราคาทองวันนี้21 hours ago

ราคาทองวันนี้ 17/9/64 ราคาลดลง 250 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,150

Trending