Connect with us

ข่าวทั่วไทย

ราชกิจจานุเบกษา เผยข้อมูลการถอดถอน “ศิลปินแห่งชาติ” หากทำสิ่งเสื่อมเสีย

Avatar

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โดย

ราชกิจจานุเบกษา เผยข้อมูลการถอดถอน “ศิลปินแห่งชาติ” หากทำสิ่งเสื่อมเสีย | Thaiger
ภาพจาก: The Thaiger

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ศิลปินแห่งชาติต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  • (1) มีสัญชาติไทย
  • (2) มีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • (3) เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในสาขานั้น
  • (4) เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • (5) เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ
  • (6) เป็นผู้ทุ่มเท อุทิศตนเพื่องานศิลปะ และมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
  • (7) ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  • (8) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงกำหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และประโยชน์ตอบแทนของศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 10 ในกรณีที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแล้ว ถ้าเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วน ให้เสนอผลการตรวจสอบ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ เมื่อได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว หากปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติผู้นั้นมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ คณะกรรมการโดยมติด้วยคะแนนเสียงอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ อาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติได้ เมื่อได้ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ใดเป็นศิลปินแห่งชาติตามวรรคสอง ให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ”

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

หมายเหตุ – เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติจึงต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติให้เหมาะสม และกำหนดให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติอาจยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ รวมทั้งให้งดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ที่มา: Ratchakitcha

ประยุทธ์ ประกาศกร้าวตั้งเป้า เปิดประเทศภายใน 120 วัน | Thaiger
ข่าว19 mins ago

ประยุทธ์ ประกาศกร้าวตั้งเป้า เปิดประเทศภายใน 120 วัน

คลังชวนผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มวันนี้ | Thaiger
ข่าว38 mins ago

คลังชวนผู้ประกอบการร้านค้าลงทะเบียน ยิ่งใช้ยิ่งได้ เริ่มวันนี้

Nintendo เปิดตัว Fatal Frame: Maiden of Black Water | Thaiger
เกมส์50 mins ago

Nintendo เปิดตัว Fatal Frame: Maiden of Black Water

มาเรื่อยๆ ล่าสุด เสาไฟรูปช้าง อ.วิเชียรบุรี ส่งเข้าประกวดต้นละแสน | Thaiger
ข่าวอาชญากรรม51 mins ago

มาเรื่อยๆ ล่าสุด เสาไฟรูปช้าง อ.วิเชียรบุรี ส่งเข้าประกวดต้นละแสน

คอหวยฮือฮา เลขท้าย 2 ตัว หวยงวด16/6/64 อยู่ในทะเบียนรถแม่น้ำหนึ่ง | Thaiger
เลขเด็ด1 hour ago

คอหวยฮือฮา เลขท้าย 2 ตัว หวยงวด16/6/64 อยู่ในทะเบียนรถแม่น้ำหนึ่ง

เปิดตัวเป็นทางการ! Shin Megami Tensei V | Thaiger
เกมส์1 hour ago

เปิดตัวเป็นทางการ! Shin Megami Tensei V

รองโฆษกฯ เผย ประกันซิโนฟาร์ม หากตายจ่ายล้านนึง | Thaiger
ข่าว1 hour ago

รองโฆษกฯ เผย ประกันซิโนฟาร์ม หากตายจ่ายล้านนึง

กทม. พบป่วยโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย 404 ราย คาดไม่เกิน 2-3 เดือน ระบาดแทนสายพันธุ์อังกฤษ | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย1 hour ago

กทม. พบป่วยโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย 404 ราย คาดไม่เกิน 2-3 เดือน ระบาดแทนสายพันธุ์อังกฤษ

สรรพสามิต แจงข่าว จนท. จับน้ำส้ม 500 ขวด โต้ ไม่ได้เรียก 1.2 หมื่นเป็นค่าปรับ | Thaiger
ข่าวการเมือง2 hours ago

สรรพสามิต แจงข่าว จนท. จับน้ำส้ม 500 ขวด โต้ ไม่ได้เรียก 1.2 หมื่นเป็นค่าปรับ

‘ผมสะอื้นเลยนะ’ ลุงโทนี่ เศร้าใจนโยบายเพิ่มโรงรับจำนำของประยุทธ์ | Thaiger
ข่าวการเมือง2 hours ago

‘ผมสะอื้นเลยนะ’ ลุงโทนี่ เศร้าใจนโยบายเพิ่มโรงรับจำนำของประยุทธ์

มดดำ ถูกหมอดูทัก! ไปสัญญาอะไรไว้ที่บึงกาฬ ? | Thaiger
ข่าวดารา2 hours ago

มดดำ ถูกหมอดูทัก! ไปสัญญาอะไรไว้ที่บึงกาฬ ?

สมยศ ขอโทษ แฟนบอลชาวไทย หลังทีมไทยร่วง ฟุตบอลโลก | Thaiger
ข่าวกีฬา2 hours ago

สมยศ ขอโทษ แฟนบอลชาวไทย หลังทีมไทยร่วง ฟุตบอลโลก

สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI | Thaiger
ข่าววิทยาศาสตร์2 hours ago

สถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ม.มหิดล ได้รับการรับรองมาตรฐาน BGCI

หวยฮานอย 16 6 64 ตรวจหวยฮานอย 16 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 hours ago

หวยฮานอย 16 6 64 ตรวจหวยฮานอย 16 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ใช้สิทธิอย่างไร รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 21 มิ.ย.นี้ | Thaiger
การเงิน2 hours ago

“ยิ่งใช้ยิ่งได้” มีเงื่อนไขอะไรบ้าง ใช้สิทธิอย่างไร รู้ก่อนลงทะเบียนจริง 21 มิ.ย.นี้

หวยฮานอย 16 6 64 ตรวจหวยฮานอย 16 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 hours ago

หวยฮานอย 16 6 64 ตรวจหวยฮานอย 16 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

หวยฮานอย 14 6 64 ตรวจหวยฮานอย 14 มิ.ย. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 days ago

หวยลาววันนี้ 14 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 14 มิ.ย. 64

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 week ago

หวยลาววันนี้ 10 6 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 10 มิ.ย. 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64 | Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 10 มิ.ย. 64 ผลหวยลาว 10 6 64

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย6 hours ago

ตรวจหวย 16 มิ.ย. 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

ตรวจหวย 1 6 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64 | Thaiger
เลขเด็ด1 day ago

เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขดังมาเต็ม เลขเด็ดงวด16/6/64

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64 | Thaiger
เลขเด็ด3 weeks ago

10 อันดับ เลขท้าย 3 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64

10 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64 | Thaiger
เลขเด็ด2 weeks ago

10 อันดับ เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ เลขเด็ด 1 6 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย4 hours ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มิถุนายน 2564

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย2 weeks ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 มิถุนายน 2564

เงินส่วนต่างข้าว งวด 28 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64 | Thaiger
เศรษฐกิจ4 weeks ago

เงินส่วนต่างข้าว งวด 28 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

เงินส่วนต่างข้าว งวด 29 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64 | Thaiger
เศรษฐกิจ3 weeks ago

เงินส่วนต่างข้าว งวด 29 ตรวจสอบที่นี่ ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

Trending