Line Newsไลฟ์สไตล์

แคปชั่นเวียนเทียน 2567 แชร์พระธรรมวันวิสาขบูชา ฉบับวัยรุ่น

เตรียมร่วมกิจกรรม เวียนเทียน ต้อนรับวันวิสาขบูชา 22 พฤษภาคม 2567 รวมมาให้แล้ว 70 แคปชั่นโดนใจ วันสำคัญในพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน งานเวียนเทียนในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ผู้คนทั่วประเทศไทยและทั่วโลกพุทธนิยมทำกันเป็นพิเศษ

เมื่อถึงวันสำคัญนี้ หลายคนมักจะไปทำบุญที่วัด เวียนเทียน ฟังธรรม และนั่งสมาธิ เพื่อเสริมสร้างบุญกุศลและความสงบในจิตใจ นอกจากนี้ การแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้บนโซเชียลมีเดียก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่นิยมกัน การใช้แคปชั่นที่เหมาะสมสามารถสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อความพระธรรม ความดีงาม ให้กับเพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ ได้เหมือนกัน

แคปชั่นเวียนเทียนอ้างอิงหลักคำสอนอริยสัจ 4

 1. “ทุกข์และสมุทัยคือสิ่งที่เราต้องระวัง แต่ทางแห่งการดับทุกข์คือหนทางสู่ความสุขนิรันดร์ #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 2. “ทุกข์ไม่ได้หมายความว่าต้องทนทาน แต่คือการเรียนรู้และเติบโต #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 3. “เวียนเทียนคืนนี้ ให้จิตสงบและปล่อยวางทุกข์ #ทางแห่งการดับทุกข์ #อริยสัจ4”
 4. “รู้จักทุกข์ คือก้าวแรกสู่การพบกับความสงบในจิตใจ #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 5. “สมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ เราต้องค้นหามันและแก้ไข #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 6. “การเวียนเทียนครั้งนี้ ขอให้เรารู้แจ้งในความจริงและดับทุกข์ได้ #อริยสัจ4”
 7. “นิโรธคือการสิ้นสุดของทุกข์ ขอให้ทุกคนพบกับความสงบสุข #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 8. “มรรคคือหนทางสู่การดับทุกข์ เวียนเทียนนี้ขอให้ทุกคนเดินตามทางนี้ #อริยสัจ4”
 9. “ทุกข์ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราทน แต่เพื่อให้เราเรียนรู้และแก้ไข #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 10. “สมุทัยคือปัญหา แต่เรามีทางแก้ด้วยมรรค #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 11. “ทุกข์ไม่มีในคนที่รู้จักดับทุกข์และรู้จักมรรค #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 12. “ทางแห่งการดับทุกข์อยู่ในมรรค แสงเทียนคืนนี้ขอให้ทุกคนพบทาง #อริยสัจ4”
 13. “ทุกข์เกิดจากความยึดมั่น ขอให้เราปล่อยวางและพบความสงบ #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 14. “สมุทัยคือเหตุของทุกข์ เรียนรู้เพื่อปล่อยวาง #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 15. “นิโรธคือการปล่อยวางทุกข์ คืนนี้ขอให้ทุกคนพบความสงบสุข #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 16. “มรรคคือทางสว่างสู่การดับทุกข์ เดินตามทางนี้เพื่อความสุขแท้จริง #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 17. “ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทนทาน แต่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปล่อยวาง #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 18. “สมุทัยคือปัญหาที่ต้องแก้ไข มรรคคือทางแก้ที่เราต้องเดินตาม #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 19. “ทุกข์ไม่มีในคนที่รู้จักดับทุกข์และรู้จักมรรค #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 20. “ทางแห่งการดับทุกข์อยู่ในมรรค แสงเทียนคืนนี้ขอให้ทุกคนพบทาง #อริยสัจ4”
 21. “ทุกข์เกิดจากความยึดมั่น ขอให้เราปล่อยวางและพบความสงบ #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 22. “สมุทัยคือเหตุของทุกข์ เรียนรู้เพื่อปล่อยวาง #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 23. “นิโรธคือการปล่อยวางทุกข์ คืนนี้ขอให้ทุกคนพบความสงบสุข #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 24. “มรรคคือทางสว่างสู่การดับทุกข์ เดินตามทางนี้เพื่อความสุขแท้จริง #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 25. “ทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องทนทาน แต่คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้และปล่อยวาง #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 26. “สมุทัยคือปัญหาที่ต้องแก้ไข มรรคคือทางแก้ที่เราต้องเดินตาม #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 27. “ทุกข์ไม่มีในคนที่รู้จักดับทุกข์และรู้จักมรรค #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”
 28. “ทางแห่งการดับทุกข์อยู่ในมรรค แสงเทียนคืนนี้ขอให้ทุกคนพบทาง #อริยสัจ4”
 29. “ทุกข์เกิดจากความยึดมั่น ขอให้เราปล่อยวางและพบความสงบ #เวียนเทียน #อริยสัจ4”
 30. “สมุทัยคือเหตุของทุกข์ เรียนรู้เพื่อปล่อยวาง #อริยสัจ4 #เวียนเทียน”

แคปชั่นเวียนเทียน 2567

แคปชั่นเวียนเทียน หลักความกตัญญู

 1. แสงเทียนส่องนำทางใจ ให้ระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ ผู้มีพระคุณอันล้นพ้น
 2. เวียนเทียนบูชา รำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา
 3. กตัญญู คือเครื่องหมายของคนดี เวียนเทียนวันนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงผู้มีพระคุณ
 4. เวียนเทียนวันพระ แสงเทียนสว่างไสว เปรียบดั่งแสงแห่งความกตัญญูในใจเรา
 5. ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี กราบไหว้บูชาด้วยใจบริสุทธิ์
 6. เวียนเทียนวันนี้ ขออุทิศบุญกุศลให้กับผู้มีพระคุณทุกท่าน
 7. แสงเทียนส่องทางสว่าง กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
 8. เวียนเทียนวันพระใหญ่ ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ
 9. กตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณท่าน เทิดทูนคุณธรรม นำทางชีวิต
 10. แสงเทียนส่องนำทาง กตัญญูส่องนำใจ
 11. รอบกาลเวียนว่าย กตัญญูไม่เสื่อมคลาย
 12. เทียนดวงน้อยส่องสว่าง กตัญญูสร้างทางสว่าง
 13. กตัญญูกตเวที นำชีวีเป็นสุข
 14. เวียนเทียนบูชาคุณ กตัญญูเป็นมงคล
 15. พ่อแม่คือพระอรหันต์ กตัญญูสร้างบุญอันยิ่งใหญ่
 16. กตัญญูคือเครื่องหมายของคนดี
 17. เวียนเทียนทำบุญ ให้ใจเบิกบาน
 18. กตัญญูเป็นแสงสว่างในใจ
 19. เวียนเทียนรอบองค์พระปฏิมา เวียนเทียนรอบกายคุณพ่อคุณแม่
 20. กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ นำพาชีวิตให้เจริญก้าวหน้า

แคปชั่นเวียนเทียนปีนี้

แคปชั่นเวียนเทียน ความไม่ประมาท

 1. แสงเทียนส่องนำทาง สติเตือนใจให้ไม่ประมาทในทุกย่างก้าว
 2. บูชาด้วยความไม่ประมาท ก้าวตามรอยบาทพระศาสดา
 3. อัปปมาทธรรม ค้ำจุนโลก ไม่ประมาทนำสุขมาให้
 4. วันวิสาขบูชา เตือนใจให้มีสติ ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
 5. เวียนเทียนรอบองค์พระปฏิมา ระลึกถึงความไม่ประมาท อันเป็นหนทางสู่ความหลุดพ้น
 6. แสงเทียนสว่างไสว เปรียบดั่งแสงแห่งสติปัญญา นำทางให้พ้นจากความประมาท
 7. ทำความดีด้วยความไม่ประมาท ชีวิตจะพบเจอแต่สิ่งดีงาม
 8. ความไม่ประมาท คือหนทางสู่ความสำเร็จ เวียนเทียนวันนี้เพื่อเตือนสติตน
 9. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เตือนใจให้ไม่ประมาท มุ่งทำแต่ความดี
 10. เวียนเทียนด้วยจิตตั้งมั่น ไม่ประมาทต่อการทำความดี
 11. อัปปมาทะ เป็นหนทางแห่งความเจริญ เวียนเทียนวันนี้เพื่อระลึกถึงคำสอน
 12. ระลึกถึงคำสอน “อัปปมาทธรรม” ดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญา
 13. ความไม่ประมาท นำมาซึ่งความสุข ความสำเร็จในชีวิต
 14. เวียนเทียนวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีสติ ไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
 15. อัปปมาทธรรม ค้ำจุนโลก ไม่ประมาทต่อการทำความดี
 16. เวียนเทียนเป็นพุทธบูชา ระลึกถึงหลัก “อัปปมาทธรรม” ในทุกช่วงเวลา
 17. ความไม่ประมาท เป็นรากฐานของความดีงาม เวียนเทียนวันนี้เพื่อเตือนสติ
 18. เวียนเทียนวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีสติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
 19. อัปปมาทธรรม เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เวียนเทียนวันนี้เพื่อระลึกถึงคำสอนอันประเสริฐ
 20. เวียนเทียนวันนี้ ระลึกถึงหลัก “อัปปมาทธรรม” ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

แคปชั่นเวียนเทียนพระพุทธ

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button