การเงินเศรษฐกิจ

JKN ประธาน-บอร์ดบริษัท ลาออกยกทีม 5 คน กังวลความไม่แน่นอนของธุรกิจ

ประธานและบอร์ดบริษัท JKN ยกทีมลาออก 5 คน เหตุความกังวลในการแก้ปัญหาสภาพคล่อง ความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท ล่าสุดตั้งกรรมการใหม่แล้ว

นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกบอลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทจากกรรมการทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อกรรมการที่ลาออกดังต่อไปนี้

1. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

2. นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

3. นายสุรชัย ชมภูไพสร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เนื่องจาก ติดภารกิจส่วนตัว มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

4. นายยุทธพงศ์ มา ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจาก ทิศทางและกลยุทธ์แก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทำธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

5. นายเอกภิสิทธ์ สุทธิกุลพานิช ลาออกจากตําแหน่งกรรมการ เนื่องจากทิศทางและกลยุทธ์การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องและความไม่แน่นอนของการทําธุรกิจในอนาคตของบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่10 พฤศจิกายน 2566เป็นต้นไป

ในการนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานแทนกรรมการที่ลาออกเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการของบริษัทได้ต่อไป

ทั้งนี้ การลาออกของกรรมการจำนวนทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบัดนี้ บริษัทได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. แต่งตั้งนางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายยุทธพงศ์ มา โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

2. แต่งตั้งนายปรีชา บุญยกิดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุรชัย ชมภูไพสร โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

3. แต่งตั้งนายสรรดิลก จันทร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเอกภิสิทธิ์ สุทธิกุลพานิช โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ดังนั้น ภายหลังการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดังกล่าว บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 คน รายละเอียดดังนี้

1. นางสาวรับพร พรหมวงศานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นายปรีชา บุณยกิดา ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายสุนทรสิงห์ วิทยปิยานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. นายสรรดิลก จันทร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5. นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

6. นางพิสมัย ลิขิตอำนวย ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

7. นางสาวพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

8. นางสาวกมลรัตน์ มงคลครุธ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

อนึ่ง ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนที่กรรมการเดิมที่ลาออกดังกล่าว บริษัทยังคงมีจำนวนกรรมการเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ทั้งนี้ หากจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจสรรหากรรมการเพิ่มเติมเพื่อแทนที่กรรมการเดิมที่ลาออก โดยบริษัทจะดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทต่อไป

บอร์ดบริหาร JKN ประกาศลาออก 5 คน

ขอบคุณข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Wilasinee

นักเขียนที่ Thaiger เชี่ยวชาญข่าวบันเทิงและบทความไลฟ์สไตล์ จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงรู้ลึกรู้จริงทั้งเรื่องวิชาการและเทรนด์กระแสโซเชียลที่สำคัญ มีประสบการณ์เขียนบทความออนไลน์กว่า 2 ปี งานอดิเรกชอบติดตามข่าวเศรษฐกิจ การลงทุน ติดต่อได้ที่ wilasinee@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button