การเงินเศรษฐกิจ

รวม สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน 2566 วงเงินสูงสุด 110% สานฝันเรื่องบ้าน

รวม 3 สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน 2566 สานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด วงเงินกู้สูงสุด 110% เช็กเงื่อนไข และรายละเอียดได้ที่นี่

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน 2566 ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ รากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ​​งบ้านที่เดียวครบ รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน 110% ผ่อนสบายนาน 40 ปี มีทั้งหมด 3 สินเชื่อบ้าน ให้เลือกดังนี้

แนะนำ 3 สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน เงื่อนไขสบาย ผ่อนนาน 40 ปี

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

สินเชื่อบ้านใหม่ และบ้านมือสอง ช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน จึงช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบาย ๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่องบ้านที่เดียวครบ

วงเงินให้กู้

ให้กู้กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาชำระเงินกู้ตามกรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. มีอาชีพและรายได้แน่นอน 4.การกู้ร่วมกับบุคคลอื่น มีเงื่อนไขดังนี้

4.1 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือ พี่น้อง ร่วมบิดามารดาเดียวกัน ไม่จำเป็นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมใน หลักประกันทุกคนก็ได้

4.2 กู้ร่วมกับบุคคลอื่นที่นอกเหนือจาก (4.1) ต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมในหลักประกันทุกคน

หลักประกันขอสินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน

1. ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้และตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆ ตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

2. สิทธิการเช่าที่ดินและ / หรืออาคารตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด

3. หลักทรัพย์ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

สมัครบริการสินเชื่อได้ที่นี่ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ และกู้เพิ่มเติม

สินเชื่อเคหะ รีไฟแนนซ์ และกู้เพิ่มเติมจาก ธนาคารออมสิน รีไฟแนนซ์บ้าน ลดภาระการผ่อน ประหยัดค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น สินเชื่อเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน พร้อมอาคารจากสถาบันการเงิน (Re-Finance) และกู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค (Re-Plus) ได้วงเงินกู้รวมสูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์

วงเงินให้กู้

กรณีไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น รวมถึงกู้เพิ่มเติมกับธนาคารเพื่อการอุปโภคบริโภค และกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนองสัญญากู้เพื่อที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่เกิน 30 ปี
 • กรณีสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค ไม่เกิน 40 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอ สินเชื่อเคหะ รีไฟแนนซ์ ธนาคารออมสิน

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2. เป็นลูกค้าที่มีสัญญากู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงินอื่น

3. มีประวัติการชำระหนี้ดี ปัจจุบันไม่มีหนี้ค้างชาระ

4. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

สมัครบริการสินเชื่อได้ที่นี่ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ สินเชื่อบ้าน สำหรับแพทย์ อัยการ ตุลาการ นักบิน วิศวกร อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชี

วงเงินให้กู้

ให้กู้กรณีเพื่อจัดหาที่อยู่อาศัยรวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 110 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า สำหรับกรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อและ/หรือเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ให้กู้ได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อเฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งบ้าน หรือสิ่งจำเป็นอื่นในการเข้าอยู่อาศัย ไม่เกิน 40 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาชำระเงินกู้ตามกรณีกู้เพื่อจัดหาที่อยู่อาศัย
 • กรณีกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ และ/หรือกรณีที่มีการกู้เพิ่มเติมเพื่อเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ไม่เกิน 30 ปี

คุณสมบัติ สินเชื่อเคหะ สำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ธนาคารออมสิน

1. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. ผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้

 • กลุ่มวิชาชีพแพทย์ ที่ประกอบวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชกร โดยขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา
 • กลุ่มข้าราชการอัยการ และข้าราชการตุลาการ
 • กลุ่มวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพนักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือนักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย) กับสายการบินพานิชย์ โดยได้รับใบอนุญาตนักบินพานิชย์จากกรมการขนส่งทางอากาศ กระทรวงคมนาคม
 • กลุ่มวิชาชีพวิศวกร ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร
 • อาจารย์มหาวิทยาลัย ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • กลุ่มวิชาชีพผู้สอบบัญชี ที่ประกอบวิชาชีพผู้สอบบัญชี โดยได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี หรือสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

4. มีอาชีพและรายได้แน่นอน

5. ต้องไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สมัครบริการ สินเชื่อเคหะ ได้ที่นี่ ธนาคารออมสิน

สามารถสอบถามข้อมูล สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1115 หรือเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน

สินเชื่อเคหะ ธนาคารออมสิน

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button