การเงิน

ออมสินปล่อยกู้ ‘สินเชื่อ 1 แสนบาท’ สร้างงาน สร้างอาชีพ ดอกเบี้ยร้อยละ 18 ต่อปี

ช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้ ผู้ประกอบการหลายคนอาจจะกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาด้านการเงิน แต่ไม่ต้องห่วง เพราะวันนี้ทางธนาคารออมสินออกโครงการ “สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB” เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ ซึ่งจะให้เงินกู้มาเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการประกอบทำธุรกิจ สูงสุดถึง 100,000 บาท แถมยังปลอดชำระเงินต้น 3 เดือน (ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน) และไม่ต้องใช้หลักประกันอีกด้วย

ด้านทีมงานเดอะไทยเกอร์การเงินก็ไม่รอช้า รีบตามล่าหาข้อมูลมาให้เหล่าผู้ประกอบการรายย่อยที่ร้อนเงินกันในทันที หากผู้ประกอบการคนไหนสนใจสามารถเลื่อนลงมาอ่านข้อมูลด้านที่ทางเราสรุปมาให้แล้วได้เลย ขอบอกว่าเป็นสินเชื่อที่น่าสนใจมาก และสมัครไม่ยากด้วยนะ

‘สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ’ ธนาคารออมสิน มิตรแท้ผู้ประกอบการ

คุณสมบุติผู้กู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

1. ผู้เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ จนสามารถเป็นผู้ประกอบอาชีพนั้น ๆ ได้ หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบการได้ เช่น ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น หรือ

2. ผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และผลิตสินค้าอุปโภค บริโภคเพื่อจำหน่าย

3. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับ ระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

4. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

5. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินสินเชื่อ

1. เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารกลุ่มผู้เริ่มประกอบการ

 • ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตร ที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารออมสิน หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน กรณีไม่ผ่านการอบรม ใช้เอกสารที่แสดงหรือรับรองประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้น ๆ เช่น ใบรับรอง ใบจบการศึกษา ภาพถ่ายการทำงานอาชีพนั้น ๆ เป็นต้น
 • ประมาณการรายรับ – รายจ่าย

3. เอกสารกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย

 • บัญชีรายรับ – รายจ่าย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน และ
 • บิลซื้อ – ขาย ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน (ถ้ามี) และ
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ออมสิน
ภาพจาก : GSB Society

รายละเอียดจำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท แยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 • ผู้กู้ตามคุณสมบัติข้อ 1.1 กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท
 • ผู้กู้ตามคุณสมบัติข้อ 1.2 กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

หลักประกันสำหรับผู้ประกอบการ

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนด สามารถค้ำประกันได้เต็มวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท โดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกัน

กู้เงินออมสิน 1 แสนบาท 2566
ภาพจาก : GSB Society

ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้

สำหรับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ของการกู้สินเชื่อโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ By GSB จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

2. วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงินกู้

การชำระคืนเงินกู้สินเชื่อจากโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ โดยธนาคารออมสินนั้น จะชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี้

1. เดือนที่ 1 – 3 ปลอดชำระเงินต้น ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

2. เดือนที่ 4 เป็นต้นไป ชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ออมสิน
ภาพจาก : GSB Society

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้

1. อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 18 ต่อปี (Effective Rate)

2. ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท 250 บาทต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท 500 บาทต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท 1,000 บาทต่อสัญญา

ทั้งนี้ ยกเว้นลูกค้าที่ทำหรือมีประกันอุบัติเหตุผ่านบัตรเดบิตของธนาคาร ได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม

เงินงวดผ่อนชำระโครงการสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

วงเงินกู้
(บาท)
ระยะเวลา 3 ปี ระยะเวลา 5 ปี ระยะเวลา 8 ปี
เดือนที่ 1 – 3 เดือนที่ 4 – 36 เดือนที่ 1 – 3 เดือนที่ 4 – 60 เดือนที่ 1 – 3 เดือนที่ 4 –96
10,000 153 387 153 263
20,000 306 773 306 525
25,000 382 967 382 656
50,000 764 1,933 764 1,312
60,000 917 2,319 917 1,574 917 1,201
70,000 1,070 2,705 1,070 1,836 1,070 1,401
80,000 1,223 3,092 1,223 2,098 1,223 1,601
100,000 1,529 3,865 1,529 2,623 1,529 2,001

หมายเหตุ : เป็นเพียงการประมาณการเงินงวด ทั้งนี้ เงินงวดที่แท้จริง จะถูกคิดและคำนวณจากระบบธนาคาร

สรุปแล้วจากข้อมูลรายละเอียด สินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ของธนาคารออมสิน ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพื่อนพึ่งพิงทางการเงินในยามยากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยสามารถกู้เงินได้วงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาท ปลอดชำระเงินต้น 3 เดือน แถมไม่ต้องใช้หลักประกันด้วย และที่สำคัญคืออัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 18 ต่อปีเท่านั้น

หากเจ้าของธุรกิจคนไหนที่ต้องการเงินหมุนเวียนฉุกเฉินก็สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน หรือจะ >>คลิกที่นี่เพื่อสมัครสินเชื่อ<< ก็ได้เช่นเดียวกัน

กู้เงินออมสิน 1 แสนบาท 2566
ภาพจาก : GSB Society

tangmo

SEO Content Writer ประจำ The Thaiger ทีมภาษาไทย จบการศึกษาทางด้านภาษาโดยเฉพาะ จากมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิต สนใจเรื่องมนุษย์และสังคมเป็นพิเศษ เชี่ยวชาญเรื่องไลฟ์สไตล์ และบันเทิงต่างประเทศ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button