การเงิน

สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ กู้สูงสุด 30,000 บาท เอกสารน้อย ไม่มีคนค้ำ

เก็บเงินออมพร้อมลงทุน กำไรงอกเงยไม่มีติดขัด ชวนทำความรู้จัก “สินเชื่อเพื่อคุณ” ผลิตภัณฑ์ตัวช่วยเรื่องเงินของคุณจากธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ มอบวงเงินกู้ให้สูงสุดถึง 30,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ย 1.25 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน ระยะเวลาฝาก 2 ปี โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนได้แล้ว ผ่านทางออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ 31 พฤษภาคม ถึงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถเช็กรายละเอียดการลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ คุณสมบัติ เอกสาร รวมถึงเงื่อนไขของผู้สมัครสินเชื่อจากทางธนาคารกัน

ลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน ‘สินเชื่อเพื่อคุณ’ กู้สูงสุด 30,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่

สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19
ให้ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด แถมไม่ต้องมีหลักประกัน (Clean Loan) กู้ง่ายผ่อนสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำและอาชีพอิสระ เน้นออมเงินลงทุนระยะยาว

สามารถลงทะเบียนสมัคร “สินเชื่อเพื่อคุณ” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ 31 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNFU/

โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติการสมัครสินเชื่อ จำนวนวงเงินให้กู้ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย เอกสารสำคัญประกอบการสมัครกู้เงิน การชำระและพิจารณาสินเชื่อ ตามนี้

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน กู้ 30000 บาท 2023 2566

คุณสมบัติผู้สมัคร “สินเชื่อเพื่อคุณ” ออมสิน

1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

1.1 ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก อายุไม่เกิน 68 ปีบริบูรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2566

1.2 ผู้มีรายได้ประจำ เป็นลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

2. มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

3. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

4. เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

4.1 ผู้มีอาชีพอิสระ ลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระปิดบัญชีแล้ว

4.2 ผู้มีรายได้ประจำ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือลูกค้าใหม่

5. ลูกค้าต้องมีอีเมลที่ใช้ติดต่อได้จริง เพื่อใช้ประกอบการนำส่งสัญญากู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

อัตราดอกเบี้ย การให้เงินกู้ “สินเชื่อเพื่อคุณ”

สำหรับรายละเอียดการให้กู้ สินเชื่อเพื่อคุณ ผู้มีอาชีพอิสระ และเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก กู้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนผู้มีรายได้ประจำ หากเป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ถ้าเป็นลูกค้าใหม่กู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมระยะเวลาชำระคืนเงินกู้นาน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อคุณ งวดอื่น ๆ

สินเชื่อเพื่อคุณ สินเชื่อจากธนาคารออมสิน มีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

วิธีคำนวณอัตราดอกเบี้ย

สำหรับ ดอกเบี้ยปกติ คิดจากเงินต้นคงเหลือและจำนวนวันในงวดนั้น (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน)/365 มีตัวอย่างดังนี้

งวดที่ 1

 • วันที่เริ่ม 03/04/2023
 • วันครบกำหนดชำระ 02/05/2023
 • จำนวนวัน 29
 • จำนวนเงิน 20,000.00
 • การคำนวณดอกเบี้ย (20,000*15%*29)/365 = 238.35616
 • ดอกเบี้ย 238.35616
 • เงินต้น 731.64
 • ชำระเงินงวด 970.00

งวดที่ 2

 • วันที่เริ่ม 02/05/2023
 • วันครบกำหนดชำระ 31/05/2023
 • จำนวนวัน 29
 • จำนวนเงิน 19,268.36
 • การคำนวณดอกเบี้ย (19,268.36*15%*29)/365 = 229.63662
 • ดอกเบี้ย 229.63662
 • เงินต้น 740.36
 • ชำระเงินงวด 970.00

งวดที่ 3

 • วันที่เริ่ม 31/05/2023
 • วันครบกำหนดชำระ 30/06/2023
 • จำนวนวัน 30
 • จำนวนเงิน 18,527.99
 • การคำนวณดอกเบี้ย (18,527.99*15%*30)/365 = 228.42727
 • ดอกเบี้ย 228.42727
 • เงินต้น 741.57
 • ชำระเงินงวด 970.00

งวดที่ 4

 • วันที่เริ่ม 30/06/2023
 • วันครบกำหนดชำระ 31/07/2023
 • จำนวนวัน 31
 • จำนวนเงิน 17,786.42
 • การคำนวณดอกเบี้ย (17,786.42*15%*31)/365 = 226.59412
 • ดอกเบี้ย 226.59412
 • เงินต้น 743.41
 • ชำระเงินงวด 970.00

งวดที่ 5

 • วันที่เริ่ม 31/07/2023
 • วันครบกำหนดชำระ 31/08/2023
 • จำนวนวัน 31
 • จำนวนเงิน 17,043.01
 • การคำนวณดอกเบี้ย (17,043.01*15%*31)/365 = 217.12328
 • ดอกเบี้ย 217.12328
 • เงินต้น 752.88
 • ชำระเงินงวด 970.00

งวดที่ 6

 • วันที่เริ่ม 31/08/2023
 • วันครบกำหนดชำระ 02/10/2023
 • จำนวนวัน 32
 • จำนวนเงิน 16,290.14
 • การคำนวณดอกเบี้ย (16,290.14*15%*32)/365 = 214.22650
 • ดอกเบี้ย 214.22650
 • เงินต้น 755.77
 • ชำระเงินงวด 970.00

ในส่วนของ ดอกเบี้ยผิดนัดไม่ชำระหนี้ จะถูกคิดสูงสุดตามประกาศธนาคารตั้งแต่เริ่มผิดนัด และอาจมีค่าติดตามทวงถาม (เงินต้นของงวดที่ค้างชำระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัดต่อปี x จำนวนวันผิดนัด)/365 จำนวนวันผิดนัด = นับตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ถึงวันก่อนที่ลูกค้ามาชำระ

*ตัวอย่างดังนี้ กรณีค้างงวดที่ 2 เงินต้นของงวด = 740.36 บาท

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน กู้ 30000 บาท

เอกสารประกอบการกู้สินเชื่อเพื่อคุณ

อย่างที่ทราบกันดีว่าสินเชื่อเพื่อคุณไม่มีหลักประกันการกู้เงิน เพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียมเพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามอาชีพ ดังนี้

ผู้มีอาชีพอิสระ

 • เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ภาพถ่ายปัจจุบันกิจการต้องมีผู้ขอกู้ร่วมอยู่ในภาพ /ภาพ Page ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และ Statement เดือนล่าสุด

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อเพื่อคุณ

ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระ เงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

 1. วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
 2. วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
 3. วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
 4. วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
 5. วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน
 6. วงเงินกู้ 8,000 บาท เงินงวด 390 บาท/เดือน

การพิจารณาให้กู้สินเชื่อเพื่อคุณ ออมสิน

อย่างไรก็ตาม ทางธนาคารออมสิน มีเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

กำหนดการแจ้งผลอนุมัติ

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดส่งเอกสาร

ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

สินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนยื่นขอสินเชื่อแล้ว ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ท่านใดที่สนใจลงทะเบียนสินเชื่อออมสิน อย่าลืมวางแผนยื่นสมัครสินเชื่อผ่านออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนดเพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณเอง.

ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 2566

อ้างอิง : 1

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button