ข่าวการเมือง

ย้อนเส้นทางนายก 8 ปี ประยุทธ์ หลังศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดให้ไปต่อ

สรุป ย้อนเส้นทางการเป็นนายกของประยุทธ์ หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ประยุทธ์อยู่ต่อ เพราะยังดำรงตำแหน่งไม่ครบ 8 ปีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2565 ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยยังไม่ครบวาระทั้งหมด 8 ปี ทำให้ประยุทธ์มีสิทธิที่จะเดินทางในการบริหารและพัฒนาประเทศต่อไปอีกรอบหนึ่ง เพราะเริ่มนับวาระการเป็นนายกของประยุทธ์ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 หรือวันเริ่มประกาศใช้รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2560 แทนประกาศเดิม

ทีมงานเดอะไทยเกอร์จึงขอย้อนเส้นทางการเป็นนายกของประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งแต่นั่งตำแหน่งนายกฯ ในสมัยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำการรัฐประหารในปี 2557 จนกระทั่งวันประกาศหมดตำแหน่งวาระ 8 ปี ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557 ก่อนจะได้รับวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้ประยุทธ์อยู่ต่อในวันนี้ 30 ก.ย. 65

ย้อนเส้นทางการเป็นนายกของประยุทธ์
ภาพจาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รัฐประหารในประเทศไทย 2557

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 กองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งมี พล.อ. ประุยทธ์ จันทร์โอชา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐประหาร เพื่อโค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ นับว่าการรัฐประหารในประเทศไทย ปี 2557 เป็นการรัฐประหารครั้งที่ 13 ของประวัติศาสตร์ไทย

จนกระทั่งวันที่ 24 สิงหาคม 2557 พล.อ. ประยุทธ์ ได้รับการประกาศแต่งตั้งจากราชกิจจานุเบกษาให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ของไทย

การเลือกตั้งทั่วไป 2562

เมื่อปี 2562 ประเทศไทยได้จัด การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 นับว่าเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 28 ของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกอีกครั้ง

เนื่องจากการมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคพลังประชารัฐตั้งแต่การออกแบบระบบของการเลือกตั้งในปีดังกล่าวด้วยสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกคัดเลือกมาจากรัฐบาลประยุทธ์ได้เลือกให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ต่อ

ย้อนเส้นทางการเป็นนายกของประยุทธ์
ภาพจาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

การสิ้นสุดวาระ 8 ปีของประยุทธ์

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติเอกฉันท์ 5 ต่อ 4 เห็นชอบให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยในวันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยดังกล่าวก็ได้ถูกเปิดเผยถ่ายทอดสดให้ชมกันทั่วประเทศ ในวันนี้ 30 ก.ย. 65 ซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคดีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่า การดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชายังไม่สิ้นสุดลง ตามมาตรา 158 วรรคสี่ และมาตรา 170 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

สรุปได้ว่าจากคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา ยังไม่สิ้นสุดวาระตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี เนื่องจากยึดตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ประยุทธ์ จะเริ่มดำรงตำแหน่งวันที่ 6 เม.ย. 60 ดังนั้นคำร้องของฝ่ายค้านในความเป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจึงยังไม่สิ้นสุดลงตามมาตรา 170 วรรคสอง ประกอบ มาตรา 158 วรรคสี่

ทั้งนี้ หากยึดตามคำวินิฉัยดังกล่าว พล.อ. ประยุทธ์ จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ 8 ปี ในวันที่ 5 เม.ย.2568

ย้อนเส้นทางการเป็นนายกของประยุทธ์
ภาพจาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

moo

นักเขียนที่ชื่นชอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ รวมทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ ไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น ทั้งที่อยู่ในกระแสหรือนอกกระแส เพื่อนำมาเขียนเรียบเรียงให้ทุกคนได้อ่าน และทำความรู้จักสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นผ่านงานเขียนของเรา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button