Connect with us

ข่าวทั่วไทย

สอบ กพ 65 e-Exam วันไหน เช็กกำหนดการ พร้อมเงื่อนไขที่ผู้สมัครต้องรู้

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

สอบ กพ 65 e-Exam วันไหน เช็กกำหนดการ พร้อมเงื่อนไขที่ผู้สมัครต้องรู้ | Thaiger

สอบ กพ 65 e-Exam ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สอบวันไหน เช็กกำหนดการ เวลา และสถานที่สอบ พร้อมเงื่อนไขการเข้าสอบที่นี่

ประกาศเรื่อง กำหนดการสอบ กพ 2565 เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป แบบ e-Exam (ระบบอิเล็กทรอนิกส์) ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม นี้ เช็กรายละเอียดเงื่อนไขผู้เข้าสอบ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง พร้อมอัปเดตสถานที่สอบแต่ละศูนย์

สอบ ก.พ. 65 e-Exam เงื่อนไข

เปิดกำหนดการ สอบ กพ 65 e-Exam วันไหน เช็กเลยที่นี่

สำหรับการสอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam ประจำปี 2565 เริ่มต้นสอบวันแรกเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม และวันสอบอื่น ๆ ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดวิชา และสถานที่สอบดังนี้

สอบ ก.พ. 65 วิชาอะไรบ้าง เริ่มสอบเวลาใด

การสอบ ก.พ. เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปีนี้ ประกอบด้วยวิชา วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาความรู้และลักษณะ และการเป็นข้าราชการที่ดี โดยจะเริ่มทำการสอบตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.30 น.

กำนดการตารางสอบ ก.พ. 65 e-Exam เริ่มสอบวันไหน เช็กสถานที่สอบ

การสอบ กพ 65 e-Exam รอบนี้ จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 10 วัน โดยในแต่ละวันจะเริ่มต้นสอบเวลาเดียวกันคือ ตั้งแต่ 13.30 น. – 16.30 น. ผู้สมัครสามารถเช็กสถานที่สอบ พร้อมรหัสประจำตัวสอบได้ที่นี่ >> คลิก

  • วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 (วันแรก)
  • วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565
  • วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565
  • วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565
  • วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
  • วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565
  • วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565
  • วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565
  • วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565
  • วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เงื่อนไขการเข้าสอบ ก.พ. 65 แบบ e-Exam ที่ควรรู้

ก่อนเริ่มเข้าสอบในวันแรก เสาร์ที่ 2 ก.ค. นี้ ผู้เข้าสอบต้องเช็กรายละเอียดเงื่อนไขการสอบให้เรียบร้อย ว่าต้องปฏิบัติ หรือเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ตามประกาศของสำนักงาน ก.พ. ดังนี้

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 นั้น 

สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 

ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565  ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะใช้วิธีสอบด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักสูตรและวิธีการสอบที่กำหนดไว้ในข้อ ๖ ของประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ข้างต้น ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ  และผู้สอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด 

2. ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

2.1 ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเข้าสอบ  หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด 

2.2 ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน 

2.3 ต้องลงทะเบียนเข้าสอบโดยนำบัตรประจำตัวสอบซึ่งพิมพ์จากเว็บไซต์  https://job3.ocsc.go.th ที่มีการอัปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย โดยต้องเป็นรูปถ่ายที่ใช้ในการสมัครงาน ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ 4  ของข้อ 3.2 ของประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ข้างต้น ไปแสดงควบคู่กับ บัตรแสดงตน

ประกอบด้วย บัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ ที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือเดินทาง (passport) ฉบับจริง

เพื่อแสดงตนในการลงทะเบียน เข้าสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อแสดงตนในการลงทะเบียนเข้าสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัว ทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (passport) ดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรอง รายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน

หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบ และบัตรแสดงตนข้างต้น  ไปแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าสอบ ทั้งนี้ หากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับ การตรวจให้คะแนน 

กรณีที่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ  จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเข้าสอบ และหากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้อง ยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน กรณีที่รูปถ่ายไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 2.3 เจ้าหน้าที่อาจไม่อนุญาตให้ลงทะเบียน เข้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบเองและจะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการอัปโหลด (upload)  รูปถ่ายไว้แล้วไม่ได้ 

2.4 ต้องนำบัตรบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย  ลายมือชื่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัว ทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือหนังสือเดินทาง  (passport) ฉบับจริง ตามข้อ ๒.๓ เข้าห้องสอบ เพื่อแสดงตนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้องสอบ 

สอบ ก.พ. 65 e-Exam สอบกี่โมง

2.5 อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะ ดินสอ ยางลบ ปากกา ซึ่งจะต้อง จัดเตรียมไปเอง และบัตรหมายเลขที่นั่งสอบที่เจ้าหน้าที่แจกให้ เท่านั้น 

2.6 ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้ คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า  หรืออุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ 2.4 และข้อ 2.5 เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด

หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบ  จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต และจะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดการเสียหายหรือสูญหาย สำนักงาน ก.พ.  จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

2.7 ต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามที่กำหนดไว้ในท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง 

2.8 ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ  โดยจะเรียกผู้สอบลงทะเบียนเข้าสอบไม่น้อยกว่า 30 นาทีก่อนเริ่มเวลาสอบ และผู้สอบที่ลงทะเบียนเข้าสอบแล้ว แต่ไปถึงห้องสอบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว 30 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

สอบ ก.พ. 65 e-Exam การสอบ

2.9 หลังจากลงมือทำตอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ผู้สอบออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมด เวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะต้องถูกยุติการสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าศูนย์สอบ 

2.10 ต้องนั่งสอบตามหมายเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันและเวลาสอบ  ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดหมายเลขที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ ผิดวันและเวลาที่กำหนด 

หากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้งจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และจะถูกตัดสิทธิในการเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ 

2.11 ต้องใช้กระดาษทดตามที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ และห้ามนำกระดาษทด ออกจากห้องสอบเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน 

2.12 ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบและคำตอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฝืนจะถือว่ากระทำ การทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย 

2.13 ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ 

2.14 ต้องหยุดทำตอบทันที เมื่อหมดเวลาทำตอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ สั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว 

สอบ ก.พ. 65 e-Exam ผู้สมัคร

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบข้างต้นนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต  หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการสอบ  หรือทำลายทรัพย์สินของทางราชการ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น  และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาสอบแล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป อาจจะพิจารณาสั่งงดการตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. 2551 ต่อไป 

อนึ่ง การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565  ของสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาร สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

รวมถึงคำแนะนำของทางราชการ ที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนั้น ขอให้ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประจำปี 2565 ติดตาม ตรวจสอบ และปฏิบัติตามมาตรการการเข้าสถานที่สอบ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบกำหนด

นอกจากการสอบ กพ 65 แบบ e-Exam ที่กำลังจะมาถึง ก็จะมีการเปิดรับสมัครสอบก.พ.65 รอบ Paper&Pencil ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถสมัครสอบผ่านลิงก์นี้ได้เลย >> คลิก

อ้างอิง : สำนักงาน ก.พ.

สอบ กพ 65 e-Exam วันไหน เช็กกำหนดการ พร้อมเงื่อนไขที่ผู้สมัครต้องรู้ | ข่าวโดย Thaiger

 

ตารางคะแนนไทยลีก 2022 2023 ล่าสุด | Thaiger
ไทยลีก5 ชั่วโมง ago

ตารางคะแนนไทยลีก 2022 2023 ล่าสุด

ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2565 มีความหมายอย่างไร | Thaiger
ไลฟ์สไตล์5 ชั่วโมง ago

ดอกมะลิ วันแม่แห่งชาติ 2565 มีความหมายอย่างไร

แมนยูเปิดตัวชุดสาม สีเขียวโดดเด่น เตรียมใส่ลงบู๊เบรนท์ฟอร์ดเสาร์นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา6 ชั่วโมง ago

แมนยูเปิดตัวชุดสาม สีเขียวโดดเด่น เตรียมใส่ลงบู๊เบรนท์ฟอร์ดเสาร์นี้

ดูดวงรายวัน 13 สิงหาคม 2565 ดูดวงวันนี้ ตามวันเกิด 13/8/65 | Thaiger
ดูดวง6 ชั่วโมง ago

ดูดวงรายวัน 13 สิงหาคม 2565 ดูดวงวันนี้ ตามวันเกิด 13/8/65

หวยลาว 12/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว7 ชั่วโมง ago

หวยลาว 12/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 12 สิงหาคม 65

ดูบอลสด ทรู แบงค็อก พบ ขอนแก่น (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา11 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ทรู แบงค็อก พบ ขอนแก่น (ลิงก์ดูบอล)

ตารางแข่งขัน เจลีก ญี่ปุ่น 2022/23 สัปดาห์ที่25 แข่ง 13-14 ส.ค. นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา12 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขัน เจลีก ญี่ปุ่น 2022/23 สัปดาห์ที่25 แข่ง 13-14 ส.ค. นี้

รวม 9 เพลงวันแม่ 2565 แนะนำเพลงเปิดวันแม่ เนื้อหาซึ้งคิดถึงแม่ | Thaiger
ผู้หญิง12 ชั่วโมง ago

รวม 9 เพลงวันแม่ 2565 แนะนำเพลงเปิดวันแม่ เนื้อหาซึ้งคิดถึงแม่

ตารางแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา 2022/23 สัปดาห์แรก แข่งสัปดาห์นี้ 13-15 ส.ค. | Thaiger
ข่าวกีฬา13 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขัน กัลโช่ เซเรีย อา 2022/23 สัปดาห์แรก แข่งสัปดาห์นี้ 13-15 ส.ค.

ตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 แข่งวันที่ 13-15 สค. นี้ | Thaiger
ข่าวกีฬา14 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขันพรีเมียร์ลีก 2022/23 สัปดาห์ที่ 2 แข่งวันที่ 13-15 สค. นี้

สารทจีน เช็งเม้ง ต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกัน? | Thaiger
ไลฟ์สไตล์14 ชั่วโมง ago

สารทจีน เช็งเม้ง ต่างกันอย่างไร ทั้งที่ไหว้บรรพบุรุษเหมือนกัน?

80 คำอวยพรวันแม่ 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ สุดซึ้ง | Thaiger
ไลฟ์สไตล์14 ชั่วโมง ago

80 คำอวยพรวันแม่ 2565 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สั้น ๆ สุดซึ้ง

วันสารทจีน กับ วันตรุษจีน ต่างกันอย่างไร ลูกหลานชาวจีนต้องรู้ไว้ | Thaiger
ไลฟ์สไตล์14 ชั่วโมง ago

วันสารทจีน กับ วันตรุษจีน ต่างกันอย่างไร ลูกหลานชาวจีนต้องรู้ไว้

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา15 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

ฝันว่าเผากงเต๊ก เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน15 ชั่วโมง ago

ฝันว่าเผากงเต๊ก เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง | Thaiger
บันเทิง3 วัน ago

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน4 วัน ago

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 10 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 10 8 65

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร | Thaiger
ทำนายฝัน3 วัน ago

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 8 65 เก็งด่วน ก่อนหวยออกอังคารหน้า | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 16 8 65 เก็งด่วน ก่อนหวยออกอังคารหน้า

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา | Thaiger
ข่าว5 วัน ago

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 10 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา4 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา15 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา6 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 8 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 8 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 6 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา7 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 6 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ

Trending