Connect with us

ข่าว

ไขคำตอบ ทำไมบางคนใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 แต่ไม่ติดเชื้อ

Pachara Nakju

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ไขคำตอบ ทำไมบางคนใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 แต่ไม่ติดเชื้อ | Thaiger
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา (Cr. Anton / Unsplash )

โควิด ติดง่ายไหม ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี ไขคำตอบ ทำไมบางคนใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด แต่กลับไม่ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นสายพนันธุ์ใดก็ตาม

เฟซบุ๊กแฟนเพจ Center for Medical Genomics ของ ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการไขข้อสงสัยที่ว่า ทำไมบางคนแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นเวลานาน แต่กลับไม่ติดเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใด

โดยข้อมูลที่มีการลงเผยแพร่ไว้ทางแฟนเพจเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ระบุเนื้อหา ดังนี้ “ทำไมบางคนไม่ว่าจะเป็น “เด็ก คนหนุ่มสาว หรือผู้สูงวัย” แม้จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 นานเท่าใดก็ไม่ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใด (resistant) ? ทำไมบางคนเมื่อติดเชื้อโควิด-19 กลับมีอาการรุนแรง และบางรายถึงขั้นเสียชีวิตทั้งที่อายุน้อยกว่า 50 ปีและไม่มีโรคประจำตัว (life-threatening) ?

ไขคำตอบ ทำไมบางคนใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 แต่ไม่ติดเชื้อ | ข่าวโดย Thaiger

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ ร่วมมือกับ “นักวิจัยนานาชาติ” ถอดรหัสพันธุกรรมผู้ติดเชื้อทั้งจีโนม (โครโมโซม 23 คู่ อันประกอบด้วย 25,000 ยีนจาก 3,000 ล้านเบส) เพื่อไขปัญหาดังกล่าว ร่วมไปกับการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของไวรัสโคโรนา 2019 (30,000 เบส)

จากงานวิจัยในอดีตจนถึงปัจจุบันบ่งชี้ว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสแทบทุกประเภทรวมทั้งไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ (asymtomatic) หรือมีอาการไม่รุนแรง (mild) เป็นเพียงส่วนน้อยที่มีอาการรุนแรงและบางรายถึงขั้นเสียชีวิต (life-threatening)

เมื่อไวรัสรุกรานเข้าไปในร่างกายของผู้ติดเชื้อส่วน “จีโนมของไวรัส” จะไปกระตุ้นให้เซลล์ผู้ติดเชื้อ เช่นเซลล์ปอดให้สร้างสารโปรตีนขึ้นมาต่อต้านในทันทีอย่างไม่จำเพาะ (ต่อต้านไวรัสทุกสายพันธุ์) ซึ่งเรียกกันว่า “อินเตอร์เฟียรอน (Interferon: IFN)” โดยมีฤทธิ์ขัดขวางการเพิ่มจำนวนของไวรัส อินเตอร์เฟียรอนจะเป็นสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาก่อนแอนติบอดีเพื่อจัดการกับไวรัสทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสส่วนใหญ่มักไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง

งานวิจัยล่าสุดพบว่ากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็นโรคโควิด-19 ขั้นรุนแรง พบว่าในร่างกายกลับมีการสร้าง “แอนติบอดีต่อร่างกายตนเอง (Auto-antibodies)” เข้าทำลาย “อินเตอร์เฟียรอน” และปริมาณของ Auto-antibodies จะถูกสร้างเพิ่มขึ้นตามอายุและจะพบมากในผู้มีอายุมากกว่า 70 ปีขึ้นไป โดยพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

ส่วนอีกประมาณ 3.5 เปอร์เซ็นต์พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อที่มียีนกลายพันธุ์มาแต่กำเนิด (inborn errors) ทำให้ร่างกายสร้างอินเตอร์เฟียรอนเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคนปกติ หรือไม่สร้างเลย ซึ่งในทั้งสองกรณีส่งผลให้ร่างกายผู้ติดเชื้อผลิตอินเตอร์เฟียรอนลดลง ทำให้ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีอะไรมายับยั้งก่อให้เกิดอาการติดเชื้อที่รุนแรง (ภาพ 3-4) ในอนาคตหากมีงานวิจัยออกมายืนยันเป็นจำนวนมาก อาจมีการให้อินเตอร์เฟียรอนแก่ผู้ที่มีภาวะ “อินเตอร์เฟียรอนบกพร่อง” ก็เป็นได้

ขณะนี้ทีมวิจัยจีโนมผู้ติดเชื้อทั่วโลกกำลังประเมินว่าการฉีดวัคซีนรวมเข็มกระตุ้นที่ช่วยให้ผู้ติดเชื้อไม่ป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจะสามารถชดเชย (compensate) การกลายพันธุ์ตั้งแต่เกิดของผู้ติดเชื้อที่ส่งผลให้เกิดความบกพร่องทางภูมิคุ้มกัน (primary immunodeficiency) และการสร้าง Auto-antibodies ต่อต้านอินเตอร์เฟียรอนในผู้สูงวัยอันส่งผลให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างรุนแรงได้หรือไม่

นอกจาก 20 + 3.5 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่เป็นโรคโควิด-19 ขั้นรุนแรงที่เราทราบสาเหตุแล้ว (ภาพ 5) นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามหาสาเหตุอีก 80 เปอร์เซ็นต์ที่ทำให้ผู้ติดเชื้อต้องมีอาการเจ็บป่วยจากโรคโควิด-19 ที่รุนแรง

ยิ่งไปกว่านั้นเรายังพบว่ามีคนจำนวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็น “เด็ก คนหนุ่มสาว หรือผู้สูงวัย” สามารถต้านทานต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Resistant to COVID-19 infection) แม้จะอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อที่มีอาการไอจามอย่างรุนแรงและอยู่ร่วมกันเป็นระยะเวลานาน ทั้งที่ไม่ได้ฉีดหรือฉีดวัคซีนก็ตาม จึงทำให้เกิดมีโครงการ “COVID Human Genetic Effort” ขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติที่ร่วมด้วยช่วยกันถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกยีน (25,000 ยีน) หรือทั้งจีโนม (3 พันล้านเบส) เน้นในสองกลุ่มหลักคือ กลุ่มแรกเป็นผู้ที่สามารถต้านทานต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อรุนแรง ว่ามีการกลายพันธุ์ของยีนใดเข้ามาเกี่ยวข้อง

โดยตรวจสอบเปรียบเทียบในประชากรแต่ละเชื้อชาติว่ามีการกลายพันธุ์ “ที่ยีนเดียวกัน” และ “บนตำแหน่งเดียวกันของยีนดังกล่าว” หรือไม่อย่างไร เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาในการสร้างยาใหม่หรือใช้คัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจะติดเชื้อรุนแรงให้ได้รับยาหรือเวชภัณฑ์ต้านไวรัสอย่างรวดเร็วทันต่อการรักษาที่จะให้ประสิทธิภาพสูงสุด

สรุปได้ว่า “Auto-antibodies” เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่สองที่ทำให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตรองลงมาจาก “อายุ” แต่สูงกว่าอันดับสามและสี่คือ “เพศ” และ “การกลายพันธุ์แต่กำเนิด (inborn error)” ที่ส่งผลให้เกิดภูมิคุ้มกันบกพร่อง (primary immunodeficiency)

โครงการ “COVID Human Genetic Effort” มีศูนย์ถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนม (Genome sequencing center) มากกว่า 50 แห่ง และโรงพยาบาลหลายร้อยแห่งทั่วโลกเข้าร่วม นำโดย ศ.ฌอง-โลรองต์ คาสโนว่า (Prof. Jean-Laurent Casanova) จากมหาวิทยาลัยร็อคกี้เฟลเลอร์ และ ศ.เฮเลน ซู (Prof. Helen Su) จากสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา)

มีผู้เข้าร่วมในโครงการมาจากหลายประเทศ หลายเชื้อชาติ อาทิ เอเชีย ยุโรป ลาตินอเมริกา และตะวันออกกลาง รวมทั้งศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี จากประเทศไทย

ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ ร่วมมือกับโครงการ “COVID Human Genetic Effort” ในการเฟ้นหาตำแหน่งสำคัญบนจีโนมของประชากรไทยและประชากรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงรวมทั้งยีนกลายพันธุ์ในผู้ติดเชื้อที่สามารถต้านทานต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่าจะมีข่าวดีมารายงานให้ทราบเร็วๆ นี้

การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของศูนย์จีโนมทางการแพทย์ฯ ได้พัฒนามาใช้เทคโนโลยี long-read human genome sequencing เพื่อให้สามารถตรวจจับรูปแบบการกลายพันธุ์บนจีโนมมนุษย์ได้ดีขึ้น

ที่มา : Facebook Center for Medical Genomics

ไขคำตอบ ทำไมบางคนใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 แต่ไม่ติดเชื้อ | ข่าวโดย Thaiger

 

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358
image
2 ก.ค. ตารางการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย ไทย พบ บราซิล VNL 2022 | Thaiger
ข่าวกีฬา11 นาที ago

2 ก.ค. ตารางการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง เนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์สุดท้าย ไทย พบ บราซิล VNL 2022

ดูดวงรายวัน วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ทำนาย 4 วันเกิด การเงินดี ชีวิตรุ่ง | Thaiger
ดูดวง5 ชั่วโมง ago

ดูดวงรายวัน วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ทำนาย 4 วันเกิด การเงินดี ชีวิตรุ่ง

แฟนหงส์เฮ ซาลาห์ ตกลงต่อสัญญายาวกับสโมสร | Thaiger
โมฮาเหม็ด ซาลาห์6 ชั่วโมง ago

แฟนหงส์เฮ ซาลาห์ ตกลงต่อสัญญายาวกับสโมสร

รวม ที่เที่ยวร้อยเอ็ด 2565 เดินสตรีทอาร์ต เล่นน้ำตกถ้ำโสดา เที่ยวกู่กาสิงห์ | Thaiger
ท่องเที่ยว11 ชั่วโมง ago

รวม ที่เที่ยวร้อยเอ็ด 2565 เดินสตรีทอาร์ต เล่นน้ำตกถ้ำโสดา เที่ยวกู่กาสิงห์

หวยลาว 1 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 1 กรกฎาคม 2565 | Thaiger
ตรวจหวย11 ชั่วโมง ago

หวยลาว 1 7 65 ตรวจหวยลาววันนี้ 1 กรกฎาคม 2565

เตรียมนิ้วให้พร้อม ‘แจ็คสัน หวัง’ ร่วมแจมคอนฯ 2022 K-Pop Masterz in Bangkok กดบัตร 2 ก.ค. นี้ | Thaiger
บันเทิง12 ชั่วโมง ago

เตรียมนิ้วให้พร้อม ‘แจ็คสัน หวัง’ ร่วมแจมคอนฯ 2022 K-Pop Masterz in Bangkok กดบัตร 2 ก.ค. นี้

แคปชั่นตีวงเลี้ยวกว้างไปหน่อย คำคมแคปชั่นฮา ๆ มาทำงานช้า เพราะตีวงเลี้ยวกว้างไปหน่อย | Thaiger
ไลฟ์สไตล์12 ชั่วโมง ago

แคปชั่นตีวงเลี้ยวกว้างไปหน่อย คำคมแคปชั่นฮา ๆ มาทำงานช้า เพราะตีวงเลี้ยวกว้างไปหน่อย

ฤกษ์แต่งงานกรกฎาคม 2565 มองหาฤกษ์มงคล ก่อนควงคู่เข้าประตูวิวาห์ | Thaiger
ไลฟ์สไตล์12 ชั่วโมง ago

ฤกษ์แต่งงานกรกฎาคม 2565 มองหาฤกษ์มงคล ก่อนควงคู่เข้าประตูวิวาห์

‘มาร์ค ต้วน’ ปล่อยเพลงใหม่ imysm เผยฉากหลัง MV แฟนมีตที่ไทย | Thaiger
บันเทิงเกาหลี12 ชั่วโมง ago

‘มาร์ค ต้วน’ ปล่อยเพลงใหม่ imysm เผยฉากหลัง MV แฟนมีตที่ไทย

กางปฏิทิน ดนตรีในสวน สัปดาห์นี้ วันที่ 2 – 3 ก.ค. จัดที่ไหน เช็กเลยที่นี่ | Thaiger
ท่องเที่ยว12 ชั่วโมง ago

กางปฏิทิน ดนตรีในสวน สัปดาห์นี้ วันที่ 2 – 3 ก.ค. จัดที่ไหน เช็กเลยที่นี่

‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ ชุดบิกินี่สีม่วง หุ่นแซ่บเป๊ะ เผยผิวเนียนละเอียดสุด | Thaiger
บันเทิง12 ชั่วโมง ago

‘เบียร์ เดอะวอยซ์’ ชุดบิกินี่สีม่วง หุ่นแซ่บเป๊ะ เผยผิวเนียนละเอียดสุด

เวียร์ ศุกลวัฒน์ เตรียมแต่งงานแฟนสาว วิกกี้ ลั่นระฆังวิวาห์ 17 กรกฎาคมนี้ | Thaiger
ดาราไทย12 ชั่วโมง ago

เวียร์ ศุกลวัฒน์ เตรียมแต่งงานแฟนสาว วิกกี้ ลั่นระฆังวิวาห์ 17 กรกฎาคมนี้

มาอีกหนึ่ง แมนฯ ซิตี้ ประกาศเซ็นฟรี “ออร์เตก้า” รับบทโกลสำรอง | Thaiger
ข่าวกีฬา13 ชั่วโมง ago

มาอีกหนึ่ง แมนฯ ซิตี้ ประกาศเซ็นฟรี “ออร์เตก้า” รับบทโกลสำรอง

Raine Cloud ปล่อยซิงเกิลแรก “เมืองนี้ทำให้คนเหงา (THISCITY)” พร้อมน้ำตาซึม ด้วยท่อนฮุกจุก ๆ | Thaiger
เพลงไทย13 ชั่วโมง ago

Raine Cloud ปล่อยซิงเกิลแรก “เมืองนี้ทำให้คนเหงา (THISCITY)” พร้อมน้ำตาซึม ด้วยท่อนฮุกจุก ๆ

หญิง ‘เต้นกลางร้านชาบู’ กล่าวขอโทษ หลังโดนวิจารณ์หนัก | Thaiger
ข่าว13 ชั่วโมง ago

หญิง ‘เต้นกลางร้านชาบู’ กล่าวขอโทษ หลังโดนวิจารณ์หนัก

ราคาทองวันนี้ 27 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท | Thaiger
การเงิน5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 27 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 50 บาท รูปพรรณขายออก 31,250 บาท

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท | Thaiger
การเงิน3 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ทองลง 150 บาท รูปพรรณขายออก 30,750 บาท

ราคาทองวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท | Thaiger
การเงิน4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 28 มิ.ย. 65 ทองลง 250 บาท รูปพรรณขายออก 31,000 บาท

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท | Thaiger
การเงิน2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ทองเพิ่ม 100 บาท รูปพรรณขายออก 30,900 บาท

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท | Thaiger
การเงิน20 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 1 ก.ค. 65 ทองลง 50 บาท รูปพรรณขายออก 30,800 บาท

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน3 วัน ago

เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 65 โอนเข้าบัตรคนจนวันไหน พร้อมเช็กเงื่อนไขรับสิทธิที่นี่

หวยลาววันนี้ 27 มิถุนายน 65 ตรวจหวยลาว 27 6 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว4 วัน ago

หวยลาววันนี้ 27 มิถุนายน 65 ตรวจหวยลาว 27 6 65

ตร.พบศพสาวถูกทิ้งกลางป่าญี่ปุ่น ชาวเน็ตอ้างเป็นศพ ดารา AV | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

ตร.พบศพสาวถูกทิ้งกลางป่าญี่ปุ่น ชาวเน็ตอ้างเป็นศพ ดารา AV

เลขเด็ด ไอ้ไข่ให้โชค 1 7 65 มารับด่วนจี๋ เลขท้าย 2 ตัว ก่อนหวยออกศุกร์หน้า | Thaiger
เลขเด็ด7 วัน ago

เลขเด็ด ไอ้ไข่ให้โชค 1 7 65 มารับด่วนจี๋ เลขท้าย 2 ตัว ก่อนหวยออกศุกร์หน้า

เศร้า! พบผู้เสียชีวิต ไฟไหม้สำเพ็ง 1 ศพ | Thaiger
ข่าว6 วัน ago

เศร้า! พบผู้เสียชีวิต ไฟไหม้สำเพ็ง 1 ศพ

ส่องประวัติ เจ้าสาว โอ๊ค พานทองแท้ หลังเข้าพิธีวิวาห์เงียบ | Thaiger
ข่าว4 วัน ago

ส่องประวัติ เจ้าสาว โอ๊ค พานทองแท้ หลังเข้าพิธีวิวาห์เงียบ

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ | Thaiger
ข่าว21 ชั่วโมง ago

โควิดไทยวันนี้ 1 ก.ค. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,354 ราย ดับ 16 ศพ

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว2 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 30 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,695 ราย ดับ 14 ศพ

ดูเอง เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1 7 65 เขาว่าเป็นใบปลอม? แต่ยิงเลขนี้เด่นมาก | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

ดูเอง เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1 7 65 เขาว่าเป็นใบปลอม? แต่ยิงเลขนี้เด่นมาก

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ | Thaiger
ข่าว3 วัน ago

โควิดไทยวันนี้ 29 มิ.ย. 65 ติดเชื้อเพิ่ม 2,569 ราย ดับ 14 ศพ

Trending

By continuing to use our site you consent to the use of cookies as described in our privacy policy.