การเงิน

สินเชื่อเงินด่วน กสิกร : สมัครไว เงินเดือน 7500 ก็กู้ได้

แวะมาดูกันกับ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคาร กสิกร ไทย (Kasikorn Bank) ที่สามารถดำเนินการได้ไวผ่านทางแอปพลิเคชัน K Plus และฐานเงินเดือนผู้กู้อยู่ที่แค่ 7,500 บาท

(28 เม.ย. 2565) The Thaiger จะแวะมาดูกันกับ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จากธนาคาร กสิกร ไทย (Kasikorn Bank) ที่ถือว่าเป็นสินเชื่อที่สามารถดำเนินการได้ไว โดยผ่านทางแอปพลิเคชัน K Plus, ใช้งานเพียงแค่บัตรประชาชน และผู้ที่มีฐานเงินเดือนอยู่ที่ 7,500 บาท ก็สามารถกู้ได้

รายละเอียดของ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จาก ธนาคารกสิกรไทย (Kasikorn Bank) มีด้วยกันดังนี้

1. วงเงินที่เปิดให้กู้ได้ผ่านสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

วงเงินของสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan นั้น จะเป็นการคำนวณจากวงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ โดยวงเงินอนุมัติเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร ซึ่งขั้นต่ำจะอยู่ที่ 6,000 บาท จากฐานเงินเดือน 7,500 บาท (เฉพาะพนักงานบริษัททั่วไป)

2. อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระของสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จะมีอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้น ลดดอก ที่จะแบ่งตามประเภทงาน และวงเงินที่ทำการกู้ โดยต่ำสุดอยู่ที่ 17% และระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่ 60 เดือน

หมายเหตุ

 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร
 • กรณีได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินก้อนวงเงิน 6,000 – 20,000 บาท เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 เดือนเท่านั้น
 • สินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระเงินสินเชื่อเริ่มต้น 300 บาทต่อเดือน คิดจากดอกเบี้ย 17% เงินต้น 6,000 บาท ผ่อน 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้ คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% รวมสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่ผิดนัดชำระ (ยกเว้นกลุ่มลูกค้าที่ได้รับอนุมัติก่อน 1 ส.ค. 2563 เฉพาะกรณีที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 25% อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระรวมสูงสุดไม่เกิน 26%)
3. รายละเอียดในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จะมีรายละเอียดการกู้แบ่งตามสายอาชีพด้วยกัน 3 แบบดังนี้ (หมายเหตุ : กรณีต้องการสมัครใหม่ ควรเว้นช่วงอย่างน้อย 3 เดือน หลังการสมัครครั้งล่าสุด)

– ผู้ที่มีรายได้ประจำ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ หากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้มีรายได้ประจำน้อยกว่า 15,000 บาท ลูกค้าต้องเลือกชำระเงินโดยการหักบัญชีโดยอัตโนมัติ (Auto Payment) เท่านั้น
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

– เจ้าของกิจการ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ

– อาชีพอิสระ

 • อายุ 20-70 ปี สัญชาติไทย
 • ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ
 • มีภาระหนี้ต่อเดือน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆ
4. เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

เช่นเดียวกันกับรายละเอียดการสมัคร สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan จะทำการใช้งานเอกสารแตกต่างกันไป ตามสายอาชีพ ดังต่อไปนี้

– ผู้ที่มีรายได้ประจำ

 • เอกสารแสดงตัวตน : สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)
  • หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง / สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร / กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
 • เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน)
  • เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด
  • กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
   • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น)
   • สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)
 • เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

– เจ้าของกิจการ

 • กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา
  • เอกสารแสดงตัวตน : สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  • เอกสารแสดงรายได้ : Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล
  • เอกสารแสดงตัวตน : สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
  • เอกสารแสดงรายได้ : Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
  • เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท
 • กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล
  • เอกสารแสดงตัวตน : สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ / สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล
  • เอกสารแสดงรายได้ :
   • สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)
    • เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน
    • เคล็ดลับสินเชื่อกู้ง่าย : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท
5. ขั้นตอนการสมัครของสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan

– กดไปยังหน้าเมนูสินเชื่อ และเลือก “สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan”

 • อัปเดต K PLUS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

– ทำการกรอกข้อมูล และสมัครบริการ NDID จากนั้นทำการยืนยันตัวตน

 • สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครบริการ NDID และยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกสิกรไทย จำเป็นต้องสมัครบริการ และต้องยืนตัวตนด้วยบัตร ประชาชนที่ ตู้ ATM ที่มีสติกเกอร์ K CHECK ID, ตัวแทนธนาคารที่กำหนด, หรือที่สาขาของธนาคาร จึงจะสามารถดำเนินการสมัครสินเชื่อออนไลน์ ผ่าน K PLUS ต่อได้

– ยินยอมการเปิดเผยข้อมูลเครดิตบูโร

– สรุปวงเงินเบื้องต้น และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น

 • สินเชื่อกู้ง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร กรณีรับเงินเดือนผ่านบัญชีกสิกรไทย ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป

– ระบบจะทำการแสดงผลการกู้ภายในระยะเวลา 15 นาที

 • เมื่อทำรายการสมัครสินเชื่อออนไลน์ ผ่าน K PLUS ตั้งแต่เวลา 09:00 – 19:00 น. ทั้งนี้ผลการอนุมัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 

ผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการภายในช่วงเวลา 9:00 – 19:00 น. และสามารถทำการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ได้ที่นี่ : ธนาคาร กสิกร ไทย (Kasikorn Bank)

 

สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

 

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button