Connect with us

เศรษฐกิจ

กรมศุลกากร ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เป็น ของขวัญปีใหม่ 2565

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

กรมศุลกากร ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เป็น ของขวัญปีใหม่ 2565 | Thaiger

กรมศุลกากร มอบ ของขวัญปีใหม่ 2565 ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้ผู้จัดตั้ง และผู้ประกอบกิจการเขตปลอดอากร และขยายระยะเวลาการนำของเข้าเพื่อผ่านแดนหรือถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร

เมื่อวานนี้ (29 ธันวาคม 2564) นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง โดย กรมศุลกากร ได้มอบ ของขวัญปีใหม่ 2565 เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการเสนอกฎกระทรวงเพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาต และเขตปลอดอากร และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการรายใดที่เสียค่าธรรมเนียม รายปี 2565 ไว้แล้ว สามารถขอคืนได้ที่สำนักงานศุลกากร หรือด่านศุลกากร ที่กำกับดูแลคลังสินค้าทัณฑ์บน โรงพักสินค้า ที่มั่นคง ท่าเรือรับอนุญาตและเขตปลอดอากร

นอกจากนี้ ได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรทั้งหมด หรือแต่บางส่วน สำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำหรือของที่ตกเป็นของแผ่นดินตามมาตรา 103 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำในด้านการปฏิบัติพิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำของเข้ามา เพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำออกไปนอกราชอาณาจักร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ผู้นำของเข้าเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำแสดงหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 102 วรรคสอง และมาตรา 103 ต่ออธิบดีกรมศุลกากร เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินการดังกล่าวได้ตามความจำเป็นสำหรับกฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อรัฐมนตรีลงนาม และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โฆษกกรมศุลกากร กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ที่ผ่านมา กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากร ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1. การขยายระยะเวลาการยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อการรักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งนี้ ตามรายการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด โดยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

2. การขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้ผู้นำเข้าสามารถใช้สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อขอใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 149/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564

3. การขยายระยะเวลายกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

4. การขยายระยะเวลาการขอทุเลาการเสียอากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำขอทุเลาการเสียอากร กรณีที่ต้องเสียค่าภาษีอากรเพิ่ม ให้สามารถยื่นหนังสือประกันตนเองของนิติบุคคล หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารฉบับเดิม มาใช้เพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักประกันการชำระอากรได้ ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 154/2564 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564

5. การลดเงินเพิ่มให้กับผู้ประกอบการที่นำของเข้าหรือของออก ซึ่งชำระอากรไว้ไม่ครบถ้วนโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากร และได้นำอากรที่ยังชำระไม่ครบถ้วนมาชำระต่อกรมศุลกากรภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 โดยลดเงินเพิ่มเหลือร้อยละศูนย์จุดสองห้าต่อเดือนของอากรที่ต้องเสียหรือเสียเพิ่มนับแต่วันที่นำของออกไปจากอารักขาของศุลกากรหรือส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ชำระ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาเพื่อคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าว เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

6. การงดหรือลดเบี้ยปรับ โดยงดหรือลดเบี้ยปรับในกรณีที่ผู้นำของเข้าหรือผู้ส่งของออกซึ่งไม่เสียอากรภายในกำหนดโดยไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียอากร และนำเงินอากรที่ต้องเสียตามแบบแจ้งการประเมินอากรมาชำระต่อกรมศุลกากร ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

Modern Warfare 2 เตรียมให้ทดลอง (Beta) ภายในเดือนกันยายนนี้ | Thaiger
เกมส์4 นาที ago

Modern Warfare 2 เตรียมให้ทดลอง (Beta) ภายในเดือนกันยายนนี้

ราคาทองวันนี้ 9 ส.ค. 65 ราคาทอง 1 บาทเปิดตัวลง 100 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้8 นาที ago

ราคาทองวันนี้ 9 ส.ค. 65 ราคาทอง 1 บาทเปิดตัวลง 100 บาท

แนะนำ หนัง 13 หมูป่า สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ถ้ำนางนอน มีเรื่องใดบ้าง | Thaiger
หนัง8 นาที ago

แนะนำ หนัง 13 หมูป่า สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ถ้ำนางนอน มีเรื่องใดบ้าง

ยูเวนตุส บรรลุข้อตกลงคว้าตัว ตอสติช ค่าตัวราว 16 ลย. | Thaiger
ข่าวกีฬา10 นาที ago

ยูเวนตุส บรรลุข้อตกลงคว้าตัว ตอสติช ค่าตัวราว 16 ลย.

อาร์เซน่อล เล็งฉก “โตนาลี่” เติมแดนกลาง ก่อนปิดตลาด | Thaiger
ข่าวกีฬา22 นาที ago

อาร์เซน่อล เล็งฉก “โตนาลี่” เติมแดนกลาง ก่อนปิดตลาด

‘เบลล่า ราณี’ ปิดโรงหนัง ฉายบุพเพสันนิวาส ๒ เพื่อแฟนคลับแบบจัดหนักจัดเต็ม | Thaiger
บันเทิง28 นาที ago

‘เบลล่า ราณี’ ปิดโรงหนัง ฉายบุพเพสันนิวาส ๒ เพื่อแฟนคลับแบบจัดหนักจัดเต็ม

ไอแบงก์ ปล่อยสินเชื่อ iBank Small SMEs วงเงินสูงถึง 20 ลบ. | Thaiger
ข่าวการเงิน30 นาที ago

ไอแบงก์ ปล่อยสินเชื่อ iBank Small SMEs วงเงินสูงถึง 20 ลบ.

สอบตั๋วทนาย รุ่น 59 ประกาศผลวันไหน เช็กผลผ่านช่องทางใดได้บ้าง | Thaiger
ข่าว37 นาที ago

สอบตั๋วทนาย รุ่น 59 ประกาศผลวันไหน เช็กผลผ่านช่องทางใดได้บ้าง

หมดปัญหา ‘สลิปปลอม’ พ่อค้าออนไลน์ ปึ้งไอเดียเปิดไลน์ธนาคารขึ้นทีวีจอเบิ้ม | Thaiger
ข่าว38 นาที ago

หมดปัญหา ‘สลิปปลอม’ พ่อค้าออนไลน์ ปึ้งไอเดียเปิดไลน์ธนาคารขึ้นทีวีจอเบิ้ม

เปิด โพสต์สุดท้าย ‘วิโรจน์ ทองชิว’ ก่อน เสียชีวิต | Thaiger
ข่าวดารา41 นาที ago

เปิด โพสต์สุดท้าย ‘วิโรจน์ ทองชิว’ ก่อน เสียชีวิต

โรมาโน่ โพสต์ เชลซี เตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ ขอซื้อ “โฟฟาน่า” หนสอง | Thaiger
ข่าวกีฬา43 นาที ago

โรมาโน่ โพสต์ เชลซี เตรียมยื่นข้อเสนอใหม่ ขอซื้อ “โฟฟาน่า” หนสอง

‘อนันดา’ โพสต์เปิดใจ หลังคุกเข่าขอ ‘ณัฐ ณิชชา’ แต่งงานท่ามกลางสายฝน | Thaiger
บันเทิง48 นาที ago

‘อนันดา’ โพสต์เปิดใจ หลังคุกเข่าขอ ‘ณัฐ ณิชชา’ แต่งงานท่ามกลางสายฝน

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
เลขเด็ด49 นาที ago

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

จิ้งหรีดขาว เปิด ‘เลขเด็ด ตาทองงิ้วราย’ งวด 16/8/65 ช่วยกันลุ้น | Thaiger
เลขเด็ด49 นาที ago

จิ้งหรีดขาว เปิด ‘เลขเด็ด ตาทองงิ้วราย’ งวด 16/8/65 ช่วยกันลุ้น

‘เส้นเลือดในสมองแตก’ เกิดจากอะไร ? ส่องสัญญาณโรคร้ายเสี่ยงอัมพาต | Thaiger
สุขภาพ50 นาที ago

‘เส้นเลือดในสมองแตก’ เกิดจากอะไร ? ส่องสัญญาณโรคร้ายเสี่ยงอัมพาต

ฝันว่าขี้แตกใส่กางเกง เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน6 วัน ago

ฝันว่าขี้แตกใส่กางเกง เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น | Thaiger
ข่าว1 วัน ago

ออย รอยจูบ อัดคลิป ขอโทษหลัง แก้ผ้าเต้นกลางร้านของแก่น

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
เลขเด็ด49 นาที ago

ฝันเห็นคนตาย เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ฝันว่าอุ้มทารก รวมเลขเด็ดนำโชค ทำนายฝันพร้อมความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน7 วัน ago

ฝันว่าอุ้มทารก รวมเลขเด็ดนำโชค ทำนายฝันพร้อมความหมาย

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง | Thaiger
บันเทิง6 ชั่วโมง ago

ประวัติ ‘มิวกี้ ไปรยา’ ยูทูบเบอร์สายหรูอู้ฟู่ เวิร์กกิ้งวูแมนตัวจริง

ฝันเห็นผีหลอก บอกความหมาย ทำนายฝัน พร้อมส่องเลขเด็ด | Thaiger
ทำนายฝัน5 วัน ago

ฝันเห็นผีหลอก บอกความหมาย ทำนายฝัน พร้อมส่องเลขเด็ด

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน1 วัน ago

ทำนายฝันว่ารถหาย เลขเด็ดนำโชค พร้อมบอกความหมาย

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 5 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 5 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย4 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 5 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 5 8 65

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 3 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 3 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย6 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 3 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 3 8 65

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร | Thaiger
ทำนายฝัน2 ชั่วโมง ago

ฝันว่าท้อง ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค หมายถึงอะไร

เลขเด็ด พระพันปีหลวง 16 8 65 เลขมงคลงวดนี้จากวันแม่ | Thaiger
เลขเด็ด6 วัน ago

เลขเด็ด พระพันปีหลวง 16 8 65 เลขมงคลงวดนี้จากวันแม่

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา | Thaiger
ข่าว2 วัน ago

อดีตนักแสดง น.ช.นักโทษชาย ฆ่าจิตรกรข้างบ้าน โพสต์คลิปโชว์หรา

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา11 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 9 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 7 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก,บุนเดส,เจลีก มีเตะ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 4 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 4 สิงหาคม 65

Trending