Connect with us

ข่าวการเงิน

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา SMEs นายจ้างเช็คด่วน ขั้นตอนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000 บาท 3 เดือน

Pachara Nakju

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา SMEs นายจ้างเช็คด่วน ขั้นตอนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000 บาท 3 เดือน | Thaiger

ลงทะเบียนส่งเสริมการจ้างงาน smes 3000 บาท 3 เดือน ลงทะเบียนได้ถึง 20 พ.ย. 64 ทบทวนสิทธิ์เงินอุดหนุนระหว่างวันที่ 21 -27 พ.ย. 64

เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000 บาท – ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th โครงการกระตุ้นการจ้างงานช่วยเหลือนายจ้างหรือ ผู้ประกอบ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs หรือ เยียวยานายจ้าง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจ่าย เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3,000 บาท 3 เดือน ให้กับนายจ้าง ว่า “รัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564-มกราคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 สถานะ active และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยนายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

วิธีให้นายจ้างลงทะเบียนเงินอุดหนุนจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 3000 บาท

ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อขอรับ เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000 บาท นายจ้างสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th/ (คลิก)

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน 3000

1. คลิก ลงทะเบียนรับสิทธิ 20 ต.ค. -20 พ.ย. 64

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน 3000

ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุน 3000

2. กรอกข้อมูลลงทะเบียนรับสิทธิ

 • เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 • เลขที่บัญชีนายจ้างประกันสังคม 10 หลัก

3. คลิกตรวจสอบข้อมูลกับ สปส.

เลขที่ประกันสังคม

4. ระบบจะแจ้งผลการเข้าเงื่อนไขสิทธิมาให้ 2 แบบคือ

 • ถ้าผ่าน จะขึ้นว่า ***กิจการของท่านมีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ***
 • หากไม่ผ่าน จะขึ้นว่า ท่านไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจาก – พร้อมเหตุผล – และเปิดให้ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 21 -27 พ.ย. 64

ผลการลงทะเบียน ณ วันที่ 05 พ.ย. 256 มีผู้ผู้ประกอบการลงทะเบีนย 80,534 แห่ง มีลูกจ้างสัญชาติไทยรวม 1,413,813 คน

ทั้งนี้ ต้องย้ำว่า เงื่อนไขบริษัทที่เข้าเกณฑ์ในเบื้องต้นคือ

การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสภาพ คล่อง สร้างความแข็งแรงและฟื้นฟูกิจการในธุรกิจ SMEs ให้ดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถส่ง เสริมและรักษาระดับการจ้างงานให้ลูกจ้างสัญชาติไทยไม่ให้ถูกเลิกจ้าง หรือได้รับการจ้างงานใหม่เพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ นายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยนายจ้างที่ ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องมีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไข พร้อมแสดงความยินยอมในการเข้าร่วม โครงการฯ ดังนี้

คุณสมบัติและเงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการเยียวยานายจ้างเอสเอ็มอี

ต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามฐานทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 มีสถานะ Active ที่มีลูกจ้างทุกสาขารวมกันไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2554 เพื่อตรวจสอบขนาดกิจการที่ มีสถานะเป็น SMEs

เงื่อนไขเยียวยานายจ้างเอสเอ็มอี

1. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างตามจํานวนลูกจ้างสัญชาติไทยจํานวนไม่เกิน 200 คน ที่อยู่ในฐาน ทะเบียนข้อมูลประกันสังคม มาตรา 33 มีสถานะ Active ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

2. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน พฤศจิกายน 2554 ถึง มกราคม 2565)

3. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนตามจํานวนการจงจริงของทุกเดือน โดยตรวจสอบจากฐานทะเบียนข้อมูลประกัน สังคม มาตรา 33 มีสถานะ Active ทุกวันที่ 16 ของเดือน

4. ระหว่างเข้าร่วมโครงการเดือนที่ 2 และ 3 (ธันวาคม 2560 ถึงมกราคม 2565) มีเงื่อนไขดังนี้

 • นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 95 หาก นายจ้างไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานจะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น ๆ
 • ในกรณีที่นายจ้างมีจํานวนการจ้างงานเพิ่มขึ้นโดยเปรียบเทียบจากข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายจ้างจะได้รับเงินอุดหนุนตามจํานวนการจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจํานวนลูกจ้าง สัญชาติไทยทั้งหมดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ในอัตรา 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลา 2 เดือน ธันวาคม 2554 ถึง มกราคม 2565)

5. นายจ้างจะต้องแจ้งชื่อและหมายเลขบัญชีธนาคารของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลต้องใช้ บัญชีธนาคารซึ่งเป็นชื่อของนิติบุคคลนั้น /นายจํางบุคคลธรรมดาใช่ชื่อบัญชีของนายจ้าง)

6. รัฐจ่ายเงินอุดหนุนให้กับนายจ้าง โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้งทุกวันทําการสุดท้ายของเดือน กรณีการรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สําหรับธนาคารอื่นนายจ้างจะได้ รับเงินอุดหนุนหลังจากวันดังกล่าว โดยจะถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนระหว่างธนาคารจากเงิน อุดหนุน

7. นายจ้างที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็ มอ.doe.go.th ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ก่อน แล้วจึงสมัครใช้บริการ ระบบ e-Services ของสานักงานประกันสังคม เพื่อยืนแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ e-Services ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจาก โครงการนี้

8. การขอรับเงินอุดหนุนของนายจ้างจะต้องไม่เป็นเหตุให้นายจ้างชะลอการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

9. นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําของแต่ละจังหวัดตามประกาศของคณะกรรมการค่าจ้าง

เงื่อนไข นายจ้าง SMEs เงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000

 

ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา SMEs นายจ้างเช็คด่วน ขั้นตอนรับเงินอุดหนุนลูกจ้าง 3000 บาท 3 เดือน | ข่าวโดย Thaiger

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358

   ดูบอลสด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
   ข่าว6 นาที ago

   ดูบอลสด บีจี ปทุม ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

   โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 29 มค.65 | Thaiger
   ข่าวกีฬา36 นาที ago

   โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 29 มค.65

   เบอร์ไหนว่างอยู่บ้าง? ‘ดิอาซ’ จะใส่เสื้อเบอร์อะไรให้ ลิเวอร์พูล | Thaiger
   ข่าว15 ชั่วโมง ago

   เบอร์ไหนว่างอยู่บ้าง? ‘ดิอาซ’ จะใส่เสื้อเบอร์อะไรให้ ลิเวอร์พูล

   สรุป ภาษีคริปโต ล่าสุด สรรพากรยอมให้หักลบขาดทุน ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% | Thaiger
   การเงิน16 ชั่วโมง ago

   สรุป ภาษีคริปโต ล่าสุด สรรพากรยอมให้หักลบขาดทุน ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%

   ตรุษจีน 2565 หยุดไหม เช็กคำตอบ วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว | Thaiger
   ไลฟ์สไตล์16 ชั่วโมง ago

   ตรุษจีน 2565 หยุดไหม เช็กคำตอบ วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว

   19 แคปชั่นตรุษจีน 2565 คำคมวันตรุษจีนฮา ๆ เอาไปตั้งสเตตัสได้เก๋ไม่เหมือนใคร | Thaiger
   ไลฟ์สไตล์16 ชั่วโมง ago

   19 แคปชั่นตรุษจีน 2565 คำคมวันตรุษจีนฮา ๆ เอาไปตั้งสเตตัสได้เก๋ไม่เหมือนใคร

   กทม. รับหนังสือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่งสร้างความปลอดภัยคนข้ามทางม้าลาย | Thaiger
   ข่าว16 ชั่วโมง ago

   กทม. รับหนังสือเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่งสร้างความปลอดภัยคนข้ามทางม้าลาย

   หวยลาว 28 1 65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 28 ม.ค. 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร | Thaiger
   ตรวจหวยลาว16 ชั่วโมง ago

   หวยลาว 28 1 65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 28 ม.ค. 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร

   ‘หมอเจี๊ยบ’ ผุดแคมเปญ ‘#ทางกระต่าย’ ทางม้าลายต้องปลอดภัย! | Thaiger
   ข่าวดารา16 ชั่วโมง ago

   ‘หมอเจี๊ยบ’ ผุดแคมเปญ ‘#ทางกระต่าย’ ทางม้าลายต้องปลอดภัย!

   ไม่น่าพลาด! โรมาโน่ เผย นิวคาสเซิ่ล จ่อปิดดีล ‘กีมาเรส’ 40 ล้านยูโร | Thaiger
   ข่าว16 ชั่วโมง ago

   ไม่น่าพลาด! โรมาโน่ เผย นิวคาสเซิ่ล จ่อปิดดีล ‘กีมาเรส’ 40 ล้านยูโร

   ส่อง! รายละเอียด Test and Go เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 2565 | Thaiger
   โควิด-19 ประเทศไทย16 ชั่วโมง ago

   ส่อง! รายละเอียด Test and Go เริ่มลงทะเบียน 1 ก.พ. 2565

   ด่วน! สรรพากรผ่อนปรน ภาษีคริปโต นำขาดทุนมาคิด ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% – VAT | Thaiger
   การเงิน16 ชั่วโมง ago

   ด่วน! สรรพากรผ่อนปรน ภาษีคริปโต นำขาดทุนมาคิด ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% – VAT

   คนละครึ่งเฟส 4 ร้านค้าใหม่ เปิดวิธีสมัครร่วมโครงการ ทำอย่างไร ดูเลย | Thaiger
   ข่าวการเงิน16 ชั่วโมง ago

   คนละครึ่งเฟส 4 ร้านค้าใหม่ เปิดวิธีสมัครร่วมโครงการ ทำอย่างไร ดูเลย

   อ.คฑา เผยเคล็ดลับไหว้ตรุษจีน เสริมสิริมงคล ดวงดีตลอดปี 2565 | Thaiger
   ไลฟ์สไตล์17 ชั่วโมง ago

   อ.คฑา เผยเคล็ดลับไหว้ตรุษจีน เสริมสิริมงคล ดวงดีตลอดปี 2565

   มาแล้ว เลขเด็ดอ่างน้ํามนต์ฤาษีเณร 1/2/65 รับหวยรัฐบาลงวดตรุษจีน | Thaiger
   เลขเด็ด17 ชั่วโมง ago

   มาแล้ว เลขเด็ดอ่างน้ํามนต์ฤาษีเณร 1/2/65 รับหวยรัฐบาลงวดตรุษจีน

   หวยลาว 28 1 65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 28 ม.ค. 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร | Thaiger
   ตรวจหวยลาว16 ชั่วโมง ago

   หวยลาว 28 1 65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 28 ม.ค. 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร

   หวยลาว 26 1 65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 26 ม.ค. 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร | Thaiger
   ตรวจหวยลาว3 วัน ago

   หวยลาว 26 1 65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 26 ม.ค. 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร

   หวยลาว 24/1/65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 24 1 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร | Thaiger
   ตรวจหวยลาว5 วัน ago

   หวยลาว 24/1/65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 24 1 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร

   ราคาทองวันนี้ 26 ม.ค. 65 ทองเปิดตัวคงที่ รูปพรรณขายออก 29,300 บาท | Thaiger
   การเงิน3 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 26 ม.ค. 65 ทองเปิดตัวคงที่ รูปพรรณขายออก 29,300 บาท

   ราคาทองวันนี้ 28 ม.ค. 65 ทองเปิดลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 28,900 บาท | Thaiger
   การเงิน1 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 28 ม.ค. 65 ทองเปิดลดลง 200 บาท รูปพรรณขายออก 28,900 บาท

   ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 65 ทองเปิดตัวลด 300 บาท รูปพรรณขายออก 29,050 บาท | Thaiger
   การเงิน2 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 27 ม.ค. 65 ทองเปิดตัวลด 300 บาท รูปพรรณขายออก 29,050 บาท

   ราคาทองวันนี้ 24 ม.ค. 65 ทองขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 29,200 บาท | Thaiger
   การเงิน5 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 24 ม.ค. 65 ทองขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 29,200 บาท

   ราคาทองวันนี้ 25 ม.ค. 65 ทองเปิดตัวคงที่ รูปพรรณขายออก 29,250.00 บาท | Thaiger
   การเงิน4 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 25 ม.ค. 65 ทองเปิดตัวคงที่ รูปพรรณขายออก 29,250.00 บาท

   ราคาทองวันนี้ 22 ม.ค. 65 คงที่ ทองรูปพรรณขายออก 29,150 บาท | Thaiger
   การเงิน7 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 22 ม.ค. 65 คงที่ ทองรูปพรรณขายออก 29,150 บาท

   ตามต่อ เลขเด็ด ‘เณรน้อย ซื้อหวยยังโยม’ 1 2 65 งวดนี้มาแน่! | Thaiger
   เลขเด็ด5 วัน ago

   ตามต่อ เลขเด็ด ‘เณรน้อย ซื้อหวยยังโยม’ 1 2 65 งวดนี้มาแน่!

   ส่องด่วน! ‘เลขปฏิทินจีน’ 1 2 65 เตรียมเฮงต้อนรับวันตรุษจีน | Thaiger
   เลขเด็ด5 วัน ago

   ส่องด่วน! ‘เลขปฏิทินจีน’ 1 2 65 เตรียมเฮงต้อนรับวันตรุษจีน

   คนละครึ่งเฟส 4 คนเก่า ยืนยันสิทธิ์ วันไหน หลังเริ่มใช้1 ก.พ.นี้ | Thaiger
   ข่าวการเงิน5 วัน ago

   คนละครึ่งเฟส 4 คนเก่า ยืนยันสิทธิ์ วันไหน หลังเริ่มใช้1 ก.พ.นี้

   ตรุษจีนเตรียมเฮง! เลขเด็ด ‘เจ๊ฟองเบียร์’ 1 2 65 ให้เลขวันมงคล | Thaiger
   เลขเด็ด5 วัน ago

   ตรุษจีนเตรียมเฮง! เลขเด็ด ‘เจ๊ฟองเบียร์’ 1 2 65 ให้เลขวันมงคล

   ‘เจนนี่’ ฉุนหนัก! จับสามีโอนเงินให้ผู้หญิงนับแสน ด้าน ‘ยิว’ รีบเข้ามาเคลียร์ | Thaiger
   ข่าวดารา4 วัน ago

   ‘เจนนี่’ ฉุนหนัก! จับสามีโอนเงินให้ผู้หญิงนับแสน ด้าน ‘ยิว’ รีบเข้ามาเคลียร์

   เลขมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด | Thaiger
   เลขเด็ด3 วัน ago

   เลขมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

   Trending