การเงินข่าวข่าวการเงิน

ตอบคำถาม! ที่เกี่ยวข้องกับ สินเชื่ออิ่มใจ ธ.ออมสิน

หลังจากที่ได้ทำการเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อขอรับการกู้ภายใน สินเชื่ออิ่มใจ จาก ธ.ออมสิน ก็ได้มีการตอบคำถาม – ข้อสงสัยสำหรับผู้ที่สนใจจะขอกู้ในสินเชื่อตัวนี้

สินเชื่ออิ่มใจ จาก ธ.ออมสิน เป็นสินเชื่อสำหรับบรรดาผู้ประการธุรกิจด้านร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้วงเงินโครงการ 2 พันล้านบาท และวงเงินต่อราย รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

โดยคำถามที่เกี่ยวข้องกับในตัวสินเชื่อนั้น มีด้วยกันทั้งหมดดังนี้

 • คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ เป็นอย่างไร

  • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร ร้านที่มีลักษณะเป็น Booth / ผู้ประกอบการรถ Foot Truck ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่ ร้านแบบ หาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น
  • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน
  • มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานประกอบการแน่นอน
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ลูกค้าที่สนใจใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจ ควรดำเนินการอย่างไร

  • ลูกค้าลงทะเบียน ผ่าน www.gsb.or.th
  • หลังจากลงทะเบียน 5 วันทำการ ให้ลูกค้าตรวจสอบเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้น ผ่าน www.gsb.or.th และลูกค้าจะได้รับ Notification / SMS แจ้งผลการพิจารณาผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ
  • ลูกค้าที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น สามารถขอกู้ได้ที่ Mobile Application MyMo ในขั้นตอนถัดไป
 • กรณีลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ทำอย่างไรได้บ้าง

  • ให้ลูกค้าติดต่อธนาคารออมสินสาขาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนแทนลูกค้า
 • ลูกค้าลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ต้องใช้เอกสารประกอบสำหรับการลงเบียนอะไรบ้าง

  • ไฟล์ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ
  • ไฟล์เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ เช่น เอกสารทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ /สัญญาเช่าร้าน / สัญญาแฟรนไชส์ เป็นต้น
  • แผนที่ร้านค้า
  • Link ร้านค้าใน Social Media
 • กรณีลูกค้าที่ขอกู้ประกอบกิจการที่บ้านของตนเองและไม่มีเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ สามารถใช้เอกสารใดแทนได้

  • ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของลูกค้าที่ขอกู้เป็นเจ้าของบ้านแทนเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของ
 • ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการ ควรมีลักษณะอย่างไร

  • ภาพถ่ายของลูกค้าพร้อมสถานประกอบการควรเห็นลักษณะ รูปแบบร้านอย่างชัดเจนเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อ
 • ลูกค้าสามารถบันทึกหน้าจอจาก Google Map แทนแผนที่ร้านค้าเพื่อลงทะเบียนได้หรือไม่

  • ได้ ในการบันทึกหน้าจอควรให้เห็นสถานที่สำคัญ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าที่อยู่ใกล้กับร้านค้าของลูกค้า
 • ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ลูกค้าต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังหรือไม่

  • ลูกค้าไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ
 • เมื่อลูกค้าผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป

  • กรณีลูกค้ามี Mobile Application MyMo แล้ว เมื่อลูกค้าเข้าใช้ Mobile Application MyMo จะพบเมนูเพื่อใช้บริการสินเชื่ออิ่มใจ
  • กรณีลูกค้าไม่มี Mobile Application MyMo ต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก และบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอสมัครใช้บริการ Mobile Application MyMo ที่ธนาคารออมสินสาขา
 • กรณีลูกค้าตรวจสอบผลการลงทะเบียนและพบว่าให้แนบเอกสารเพิ่มเติม เนื่องจากสาเหตุใดได้บ้าง

  • รูปแบบร้านค้าไม่ชัดเจน
  • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
 • ลูกค้าที่ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ สามารถลงทะเบียนซ้ำได้หรือไม่

  • ไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้
 • เมื่อลูกค้าผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในระบบลงทะเบียนแล้ว ลูกค้าต้องเตรียมเอกสารหรือข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อ ผ่าน Mobile Application MyMo

  • ใช้เพียงบัตรประชาชนในการสมัครขอสินเชื่อผ่าน Mobile Application MyMo และต้องมี E-Mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (E- Contract)
 • ลูกค้าจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อ ผ่านช่องทางใด

  • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณา (ทั้งผ่านการพิจารณาและไม่ผ่านการพิจารณา) ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ Push Notification บน Mobile Application MyMo และ SMS
 • เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งว่าผ่านการพิจารณาสินเชื่อแล้ว ต้องทำอย่างไร

  • ลูกค้าจะต้องเข้าไปยืนยันการทำสัญญาใน Mobile Application MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง
 • เมื่อลูกค้าทำสัญญาบน Mobile Application MyMo เรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินกู้เมื่อไร

  • ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง ผ่านบัญชีหลัก ( Primary Account ) ใน Mobile Application MyMo
 • ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

  • ติดต่อได้ทั้ง Call Center1115 และ 1143 / สาขาของธนาคารออมสิน
 • ในการยื่นขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ ลูกค้าจะถูกตรวจสอบ Credit Bureau หรือไม่

  • ตรวจ Credit Bureau โดยลูกค้ายืนยัน Consent ผ่าน Mobile Application MyMo
 • การส่งชำระสินเชื่ออิ่มใจ สามารถส่งชำระผ่านช่องทางใดได้บ้าง

  • สินเชื่ออิ่มใจ ส่งชำระอัตโนมัติโดยหักบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกบัญชีไว้กับ Mobile Application MyMo / ธนาคารออมสินสาขา
 • ลูกค้าต้องการปิดบัญชีสินเชื่ออิ่มใจ ผ่าน Mobile Application MyMo ได้หรือไม่

  • ไม่สามารถทำได้ ลูกค้าต้องติดต่อธนาคารออมสินสาขาเท่านั้น
 • ลูกค้าได้รับเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกเมื่อใด

  • ลูกค้าได้รับการปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย) จะเริ่มชำระสินเชื่องวดแรกในเดือนที่ โดยนับเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นเดือนแรก เช่น ลูกค้าได้รับเงินกู้ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สัญญากำหนดให้ชำระหนี้ทุกสิ้นเดือน ดังนั้น ลูกค้าจะเริ่มชำระภายในสิ้นเดือน มกราคม 2565 เป็นงวดแรก

 

แหล่งที่มาของข่าว : ธนาคารออมสิน (GSB)

สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

 

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *