ข่าว

14 มิ.ย. วันแรก ลงทะเบียนจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

14 มิ.ย. วันแรก ลงทะเบียนจอง ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขั้นตอนการลงทะเบียนจอง วัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 สำหรับ องค์กรและหน่วยงาน

รายงานความคืบหน้าการลงทะเบียนจองวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว วันนี้ 14 มิ.ย. 64 วันแรก ตั้งแต่ 8 โมงเช้าที่ผ่านมา

วิธีการจอง วัคซีนซิโนฟาร์ม (sinopharm) ระยะที่ 1

-เข้าไปที่เว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th มี 4 เมนู คือ

1. สำหรับนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรร
วัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”

2. สำหรับนิติบุคคล เข้าระบบเพื่อจัดการนัดหมายเวลาฉีด

3. สำหรับผู้ได้รับวันเวลาฉีด เพื่อยืนยันนัดหมายและทำแบบยินยอม

4.ลงทะเบียนสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีน

– ให้คลิกข้อ 1 เข้าไปกรอก แบบแจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม”

  • แจ้งความประสงค์ประกอบด้วยคำถาม 6 หน้า และต้องกรอกให้ครบ มีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลบริษัทหรือหน่วยงาน (รับเฉพาะการแสดงความประสงค์ของนิติบุคคลเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารรับรอง หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ

2. ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน (คนที่ 1) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

3. ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน (คนที่ 2) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

4. ข้อมูลผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต

5. ความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก จำนวนและกลุ่มที่จะรับการฉีด

6. ข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน

กรุณาเตรียมไฟล์ที่ต้องอัพโหลดในรูปแบบ PDF หรือ รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 10 MB ดังนี้

– เอกสารรับรอง หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และอื่นๆ ที่ออกไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม
– สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน
– สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงาน

จอง วัคซีนซิโนฟาร์ม

วัคซีนซิโนฟาร์มราคา เข็มละ 888 บาท

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ กำหนดอัตราวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม (ณ 8 มิถุนายน 2564) ราคาเข็มละ 888 บาท รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา พร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล และค่าบริการทางการแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กรหรือหน่วยงานติดต่อประสาน เพื่อบริการฉีดวัคซีน และได้กำหนดเงื่อนไขผู้ขอรับการจัดสรร “วัคซีนทางเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ดังนี้

1.เป็นองค์กรนิติบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ ( สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 5) องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน( ด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ)ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

2.องค์กร / หน่วยงานสามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคลที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงานและแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ทั้งนี้ หากองค์กร/หน่วยงานใดฝ่าฝืนระเบียบตามข้อกำหนดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

3.องค์กร / หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนทางเลือก จำนวน 10% ของจำนวนที่ได้รับการจัดสรรจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียดและขั้นตอนในเรื่องนี้จะแจ้งให้ทราบต่อไป

4. องค์กร / หน่วยงานจะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน โดยโรงพยาบาลดังกล่าวจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือกกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับองค์กร/หน่วยงานนั้นได้ แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด”

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียน ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักเขียนบทความออนไลน์เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ บันเทิง และเลขเด็ด หวยทุกประเภท หวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยฮานอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button