Connect with us

ข่าวทั่วไทย

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ล่าสุด ผ่านแอป Farmbook

ไทยเกอร์นิวส์

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ล่าสุด ผ่านแอป Farmbook | Thaiger
ภาพโดย Sasin Tipchai จาก Pixabay
 • follow us in feedly

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ล่าสุด ผ่านแอป Farmbook

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2563 – การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากจะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงิน 5,000 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนแล้ว ทางรัฐบาลยังมีมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรไว้กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครัวเรือนละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน

ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีช่องทางอำนวยความสะดวกคือผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook

Farmbook สำหรับ IOS คลิก

Farmbook สำหรับแอนดรอยด์ คลิก

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ล่าสุด ผ่านแอป Farmbook | ข่าวโดย Thaiger

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร หน้าแรก จะให้กรอกข้อมูลคือ รหัสทะเบียนเกษตรกรหรือเบอร์โทรศัพท์ กับรหัสผ่าน จากสมุดทะเบียนเกษตรกร 12 หลัก เล่มเขียว

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ล่าสุด ผ่านแอป Farmbook | ข่าวโดย Thaiger

เมื่อกรอกข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยจะขึ้นหน้าจอดังด้านล่าง ประกอบด้วยรายการ แจ้งปลูก ถ่ายภาพแปลง สำรวจสมาชิก ติดตามสิทธิ์ ตรวจสอบการโอนเงินของ ธ.ก.ส. หรือปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ล่าสุด ผ่านแอป Farmbook | ข่าวโดย Thaiger

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ล่าสุด ผ่านแอป Farmbook | ข่าวโดย Thaiger

วิธีลงทะเบียนเกษตรกร 2563 ออนไลน์ ล่าสุด ผ่านแอป Farmbook | ข่าวโดย Thaiger

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล

แบบคำร้องอื่นๆ
(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)


เกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร

 • บุคคลในครัวเรือนคนใดคนนึง หรือ หลายคนที่ประกอบการเกษตร
  ฐานทะเบียนเกษตรกร กำหนดให้ 1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค.56 เป็นต้นมา)
 • ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้
  1) การทํานาหรือทําไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป
  2) การปลูกผัก หรือการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง
  หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งงานขึ้นไป
  3) การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
  หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่และมีจํานวนต้นตั้งแต่สิบห้าต้นขึ้นไป
  4) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวนผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่
  และมีจํานวนต้นตั้งแต่สิบห้าต้นขึ้นไป
  5) การเลี้ยงแม่โคนม ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป
  6) การเลี้ยงโค หรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
  7) การเลี้ยงสุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ห้าตัวขึ้นไป
  8) การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ห้าสิบตัวขึ้นไป
  9) การเลี้ยงสัตว์น้ํา หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
  10) การทํานาเกลือสมุทร บนเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป
  11) การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน
  12) การเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆ หมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรง ชันโรง ครั่ง
  จิ้งหรีด ด้วงสาคูไส้เดือนดิน ชีวภัณฑ์และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน
  13) ประกอบการเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
  ที่กําหนดตาม 1) ถึง 12) และมีรายได้ตั้งแต่แปดพันบาทต่อปีขึ้นไป*การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องทำอย่างไร

 • ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน ขอขึ้นทะเบียนได้ 1 คน
  – ยื่นแบบ ทบก. 01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืช 15 วัน > จนท.บันทึกข้อมูล > ตรวจสอบข้อมูล > ติดประกาศในชุมชน 3 วัน > จนท.ยืนยันข้อมูลในระบบ > การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์
 • ช่วง COVID-19 : ยื่นได้ที่ผู้นำชุมชน หรือ อกม . รวมรวบส่งสำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการต่อไป
 • ดาวน์โหลด แบบ ทบก.01 ได้ที่ https://farmer.doae.go.th/farmerforn63-h.pdf
 • แอปพลเคชัน FARMBOOK ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกร รายใหม่ แปลงใหม่ ได้ **การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

เมื่อใดต้องปรับปรุงการลงทะเบียนเกษตรกร

 • เมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบ และเมื่อต้องการเปลี่ยนข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ดังนี้
 • – รายใหม่ แปลงใหม่ / รายเดิม แปลงใหม่ : ยื่นแบบ ทบก.01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน > จนท.บันทึกข้อมูล > ตรวจสอบข้อมูล > ติดประกาศในชุมชน 3 วัน > จนท.ยืนยันข้อมูลในระบบ > การขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมบูรณ์
 • – รายเดิม แปลงเดิม : สามารถปรับปรุง ผ่าน แอปพลิเคชัน Farmbook

* การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

ตรวจสอบสถานะหัวหน้าและสมาชิกครัวเรือนเกษตร

ตรวจสอบได้ที่ https://farmer.doae.go.th/

 • สถานภาพในทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
  1. เสียชีวิต
  2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ เสมือนไร้ความสามารถ
  3. แจ้งยกเลิกประกอบการเกษตร
  4. แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  5. ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี
  (เริ่มใช้ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป และมีผลย้อนหลัง สำหรับผู้ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ 23 มิ.ย. 60)
  *การใช้ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ

ที่มา: ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร


 

ล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รายงานผ่านเฟซบุ๊กว่า

กระทรวงเกษตรฯได้ปรับปรุงแอปพลิเคชัน สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลหรือ Farmbook ในช่วงที่ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 2562/63 และติดตามผลการโอนเงินที่รับจากโครงการประกันรายได้ ปัจจุบัน Farmbook มีเกษตรกรเข้ามาปรับปรุงทะเบียนกว่า 6 ล้านครัวเรือน

เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนและที่ต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถใช้งานแอปพลิเคชัน Farmbook ผ่านโทรศัพท์แบบสามาร์ทโฟนเพื่อแจ้งข้อมูล 4 ประเภทคือ 1. การแจ้งปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเพาะปลูก เฉพาะแปลงเดิมที่ได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ในปีการผลิตที่ผ่านมาคือ ข้อมูลเอกสารสิทธิ์ เช่น เนื้อที่ / ที่ตั้ง / พิกัด กิจกรรมการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด / พันธุ์พืช วันที่ปลูก วันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เนื้อที่ปลูก ปีเพาะปลูก และประเภทการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน 2. การติดตามผลการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แสดงรายละเอียดแปลงที่มีการแจ้งปลูก เพื่อติดตามสถานะการแจ้งปลูก ทั้งนี้แปลงที่แจ้งปลูกผ่านแอปพลิเคชัน สามารถลบ/แก้ไข กรณีแจ้งปลูกผิด แต่สถานะการแจ้งปลูกต้องยังไม่จัดชุด ส่วนแปลงที่แจ้งปลูกผ่านเจ้าหน้าที่ต้องแจ้งลบ/ แก้ไขที่สำนักงานเกษตรอำเภอเท่านั้น 3. การติดตามผลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐด้านการเกษตร โดยแสดงรายการโครงการที่เข้าร่วมและผลการโอนเงินตามเงื่อนไขโครงการ และ

4. การคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแสดงรายละเอียด ช่วงวันที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คาดการณ์ผลผลิต คาดการณ์กำไร และราคาขาย

 อ่านข่าวพาดหัวข่าวและข่าวในจังหวัดประเทศไทย.

อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเฟสบุ๊ค Thaiger ประเทศไทย เพื่อข่าวสารทันใจ ทุกวัน

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

คลังเตือน แอพลิเคชั่นลงทะเบียนเราชนะ ไม่ใช่ของรัฐ อย่าหลงเชื่อ | Thaiger
การเงิน6 นาที ago

คลังเตือน แอพลิเคชั่นลงทะเบียนเราชนะ ไม่ใช่ของรัฐ อย่าหลงเชื่อ

หวยฮานอย 17 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 17 1 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย40 นาที ago

หวยฮานอย 17 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 17 1 64 หวยฮานอยวันนี้

พร้อมไหม คืบหน้าวันลงทะเบียน คนละครึ่ง เราชนะ แจกเงิน 3,500 บาท | Thaiger
ข่าวทั่วไทย2 ชั่วโมง ago

พร้อมไหม คืบหน้าวันลงทะเบียน คนละครึ่ง เราชนะ แจกเงิน 3,500 บาท

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ถูกหวยงวด 17 มกราคม 2564 | Thaiger
ข่าวทั่วไทย2 ชั่วโมง ago

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย ถูกหวยงวด 17 มกราคม 2564

ตรวจหวย 17 01 64 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว | Thaiger
ตรวจหวย3 ชั่วโมง ago

ตรวจหวย 17 01 64 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว

ตรวจผลสลากธ.ก.ส. งวด 17 มกราคม 2564 | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่4 ชั่วโมง ago

ตรวจผลสลากธ.ก.ส. งวด 17 มกราคม 2564

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 ม.ค. 64 ตรวจหวย 17 01 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 ม.ค. 64 ตรวจหวย 17 01 64

ตรวจหวย 17 1 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย6 ชั่วโมง ago

ตรวจหวย 17 1 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2564

มาแล้ว เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย 17/1/64 ก่อนหวยออก | Thaiger
เลขเด็ด9 ชั่วโมง ago

มาแล้ว เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย 17/1/64 ก่อนหวยออก

รวมเลขเด็ด 17/1/64 ก่อนหวยออก เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ ส้มฉุน มนต์สิทธิ์ สถิติหวยออกวันอาทิตย์ | Thaiger
เลขเด็ด9 ชั่วโมง ago

รวมเลขเด็ด 17/1/64 ก่อนหวยออก เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ ส้มฉุน มนต์สิทธิ์ สถิติหวยออกวันอาทิตย์

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (ลิงก์) | Thaiger
ข่าวกีฬา21 ชั่วโมง ago

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (ลิงก์)

หวยฮานอย 16 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 16 1 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 วัน ago

หวยฮานอย 16 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 16 1 64 หวยฮานอยวันนี้

16 ม.ค. 64 กรุงเทพและปริมณฑล PM2.5 เกินมาตรฐานเกือบทุกพื้นที่ | Thaiger
ข่าวกรุงเทพ1 วัน ago

16 ม.ค. 64 กรุงเทพและปริมณฑล PM2.5 เกินมาตรฐานเกือบทุกพื้นที่

ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ เชลซี (ลิงก์) | Thaiger
ข่าวกีฬา1 วัน ago

ดูบอลสด ฟูแล่ม พบ เชลซี (ลิงก์)

รวม เลขเด็ด 17/1/64 เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่ | Thaiger
เลขเด็ด1 วัน ago

รวม เลขเด็ด 17/1/64 เลขท้าย 2 ตัว ขายดีบนแผงลอตเตอรี่

ตรวจหวย 17 1 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2564 | Thaiger
ตรวจหวย6 ชั่วโมง ago

ตรวจหวย 17 1 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 มกราคม 2564

ตรวจหวย 30 12 63 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2563 | Thaiger
ตรวจหวย3 สัปดาห์ ago

ตรวจหวย 30 12 63 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธันวาคม 2563

หวยลาว 14 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 14 1 64 หวยลาววันนี้ 14 1 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 วัน ago

หวยลาว 14 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 14 1 64 หวยลาววันนี้ 14 1 64

หวยลาว 11 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 11 1 64 หวยลาววันนี้ 11 1 64 | Thaiger
ตรวจหวย6 วัน ago

หวยลาว 11 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 11 1 64 หวยลาววันนี้ 11 1 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 ม.ค. 64 ตรวจหวย 17 01 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 17 ม.ค. 64 ตรวจหวย 17 01 64

ตรวจหวย 17 01 64 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว | Thaiger
ตรวจหวย3 ชั่วโมง ago

ตรวจหวย 17 01 64 รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า 3 ตัว

หวยลาว 7 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 7 1 64 หวยลาววันนี้ 7 1 64 | Thaiger
ตรวจหวย1 สัปดาห์ ago

หวยลาว 7 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 7 1 64 หวยลาววันนี้ 7 1 64

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธ.ค. 63 ตรวจหวย 30 12 63 | Thaiger
ตรวจหวย3 สัปดาห์ ago

ถ่ายทอดสดสลากกินแบ่งรัฐบาล 30 ธ.ค. 63 ตรวจหวย 30 12 63

หวยลาว 4 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 4 1 64 หวยลาวชดเชย 4 1 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 สัปดาห์ ago

หวยลาว 4 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 4 1 64 หวยลาวชดเชย 4 1 64

หวยฮานอย 17 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 17 1 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย40 นาที ago

หวยฮานอย 17 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 17 1 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 16 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 16 1 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 วัน ago

หวยฮานอย 16 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 16 1 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 5 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 5 1 64 หวยลาวชดเชย 5 1 64 | Thaiger
ตรวจหวย2 สัปดาห์ ago

หวยลาว 5 ม.ค. 64 ผลหวยลาว 5 1 64 หวยลาวชดเชย 5 1 64

หวยฮานอย 15 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 15 1 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 15 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 15 1 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 14 1 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

หวยฮานอย 14 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 14 1 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 13 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 13 1 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

หวยฮานอย 13 ม.ค. 64 ตรวจหวยฮานอย 13 1 64 หวยฮานอยวันนี้

Trending