Connect with us

ข่าว

โฆษก ศบค. ย้ำ พ.ร.กฉุกเฉินสำคัญ ป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 รองรับ New Normal

Avatar

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

โฆษก ศบค. ย้ำ พ.ร.กฉุกเฉินสำคัญ ป้องกันความเสี่ยงโควิด-19 รองรับ New Normal | Thaiger
ภาพจาก รัฐบาลไทย

หลังประชุม ศบค. ชุดใหญ่ วันนี้ โฆษก ศบค. เผย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในระยองและกรุงเทพฯ ส่วนวัคซีน ไทยรวมมือกับต่างประเทศ อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา ยัน พิจารณาต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะโควิด-19 ยังระบาดทั่วโลกรุนแรงและไทยผ่อนปรนให้คนไทยจากต่างประเทศและต่างชาติเข้ามาทำให้มีความเสี่ยงสูง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ช่วยปิดจุดอ่อน รองรับ New Normal พร้อมผ่อนคลายเฟส 6 อนุญาตแรงงานต่างด้าว-การจัดแสดงสินค้า-การถ่ายทำภาพยนตร์-ผู้ถือบัตรอีลีทการ์ด เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

วันนี้ (22 ก.ค. 63) เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์ประจำวัน และมาตรการในการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

โฆษก ศบค. กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศบค.ชุดใหญ่วันนี้ว่า ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้รายงานการตรวจตัวอย่าง COVID-19 ในกรณีสอบสวนโรคเพิ่มเติม จังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร จำนวน 7,207 ราย ทุกรายตรวจไม่พบเชื้อ ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นกับสองจังหวัดนี้ ทำให้เกิดการเรียนรู้และต้องมีมาตรการอย่างละเอียดเพื่อที่จะดูแลกันต่อไป

สถานการณ์ประจำวันในประเทศวันนี้ พบผู้ป่วยติดเชื้อ 6 ราย อยู่ที่สถานกักกันที่รัฐจัดให้ ทำให้มีผู้ป่วยรวม 3,261 ราย หายป่วยแล้ว 3,105 ราย เสียชีวิตคงเดิมที่ 58 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 98 ราย ขณะที่สถานการณ์โลกพบผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันที่ 15,093,712 ราย สหรัฐอเมริกาพบผู้ป่วย 4,028,569 ราย ซึ่งแตะ 4 ล้านรายเป็นวันแรก ผู้เสียชีวิตรวมทั่วโลก 619,467 ราย โดยไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่อันดับที่ 103 ของโลก

ด้านความก้าวหน้าของการผลิตวัคซีน ในการร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนให้โรงงานสยามไบโอไซเอนซ์พัฒนาต่อยอดการผลิตวัคซีน โดยที่ประชุมได้อนุมัติหลักการที่จะนำไปสู่ความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตวัคซีนโดยเร็ว เพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขต่อไป

โฆษก ศบค. รายงานว่า ที่ประชุม ศบค. ได้พิจารณาความเหมาะสมในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ในภาพรวมทั่วโลกยังคงมีการระบาดที่รุนแรง อีกทั้งมีคนไทยจากต่างประเทศและชาวต่างชาติที่ได้รับการผ่อนผันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจะมีการอนุญาตชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพิ่มเติม

นอกจากนี้ มาตรการผ่อนคลายภายในประเทศที่ดำเนินการอยู่ เป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จึงจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคภายในประเทศ โดย

1. จำเป็นต้องมีอำนาจตามกฎหมายเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ อาทิ 1) การควบคุมการเดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรในทุกช่องทาง 2) การจัดทำระบบติดตามตัว การกักตัว และการเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัย และ 3) มาตรการการควบคุมโรคที่สามารถบังคับใช้ได้อย่างครอบคลุมในทุกกิจกรรม/กิจการที่เกี่ยวข้อง

2. จำเป็นต้องมีระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ในลักษณะการรวมศูนย์ที่ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการกำลังพลเรือน ตำรวจ และทหารเข้าร่วมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับประเทศในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ฐานชีวิตใหม่ (New Normal) จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับอื่นมารองรับในอนาคต

กรณีการเดินทางภายใต้ข้อตกลงพิเศษ (Special Arrestment) และมาตรการสำหรับบุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญ และนักการทูต ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย จะต้องกักตัว 14 วัน

การพิจารณาแนวทางมาตรการหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ สำหรับการนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา เข้ามาในประเทศ โดยกระทรวงแรงงานได้เสนอให้มี Organizational Quarantine ที่หน่วยงานจัดพื้นที่เพื่อให้แรงงานได้ทำการกักตัว 14 วัน และเพื่อเป็นการลดต้นทุนต่าง ๆ อาจจะให้ทำการกักตัวอย่างน้อยห้องละสองคน เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการตรวจตามมาตรฐาน ทั้งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายมั่นคง

การพิจารณาการเตรียมความพร้อมเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายในอนาคต ซึ่งจะมี 4 กลุ่มที่เกี่ยวข้อง คือการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาจัดแสดงสินค้าในราชอาณาจักร ที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจพอสมควร ได้มีการเสนอถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำหรับชาวต่างชาติ ตั้งแต่ก่อนเข้ามาในราชอาณาจักร การกำกับดูแลเมื่อเข้ามาแล้ว โดยมีการหารือในรายละเอียด ซึ่งที่ประชุมได้รับในหลักการ รับฟังข้อเสนอและมีการพิจารณาร่วมกันเป็นอย่างดีให้เห็นภาพของการควบคุมดูแล โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจะเป็นผู้ให้ข่าวในรายละเอียดต่อไป

ด้านการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศ ในแต่ละปีมีภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำมากมาย มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงเรื่อง Medical and Wellness โปรแกรมแพ็คเกจทัวร์ที่เชื่อมโยงเข้าไป เพื่อให้ผู้มีศักยภาพได้เข้ามาทำการรักษาได้เที่ยวต่อหลังจากอยู่ รพ. แล้ว 14 วัน และเรื่องผู้ถือบัตร Thailand Elite Card มีสมาชิก 10,363 ราย อยู่ในไทย 3,108 ราย นอกราชอาณาจักร 7,255 ราย โดยมีกลุ่มที่จะนำร่องให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรอยู่จำนวน 200 ราย ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอในข้อปฏิบัติต่าง ๆ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ได้รับทราบและอนุมัติในหลักการให้ กระทรวงการท่องเที่ยวฯ จัดทำรายละเอียดต่อไป

ที่มา รัฐบาลไทย

13.00 ถ่ายทอดสด จีน พบ ไชนีส ไทเป ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย | Thaiger
วอลเลย์บอล33 mins ago

13.00 ถ่ายทอดสด จีน พบ ไชนีส ไทเป ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย

วันนี้ PPTV ยิงสด ฟุตซอลชิงแชมป์โลก ไทย พบ หมู่เกาะโซโลมอนส์ 19 กย. | Thaiger
ข่าวกีฬา2 hours ago

วันนี้ PPTV ยิงสด ฟุตซอลชิงแชมป์โลก ไทย พบ หมู่เกาะโซโลมอนส์ 19 กย.

โควิดไทยวันนี้ 19 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 13,576 ราย ดับ 117 ศพ | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย2 hours ago

โควิดไทยวันนี้ 19 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 13,576 ราย ดับ 117 ศพ

ดูบอลสด สเปอร์ส พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก3 hours ago

ดูบอลสด สเปอร์ส พบ เชลซี (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด เวสต์แฮม พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
พรีเมียร์ลีก3 hours ago

ดูบอลสด เวสต์แฮม พบ แมนฯ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 19 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา4 hours ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 19 กย.64

ธอส. ฉลองครบรอบ 68 ปี จัด สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว ลุ้นรับ 1 ล้านบาท | Thaiger
ข่าวการเงิน19 hours ago

ธอส. ฉลองครบรอบ 68 ปี จัด สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดเกล็ดดาว ลุ้นรับ 1 ล้านบาท

18 ก.ย. 4 โมงเย็น ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล ญี่ปุ่น พบ ไชนิส ไทเป รอบรองชนะเลิศ | Thaiger
วอลเลย์บอล21 hours ago

18 ก.ย. 4 โมงเย็น ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล ญี่ปุ่น พบ ไชนิส ไทเป รอบรองชนะเลิศ

ดูบอลสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา23 hours ago

ดูบอลสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา23 hours ago

ดูบอลสด สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด พบ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี (ลิงก์ดูบอล)

18 ก.ย. ถ่ายทอดสด จีน พบ อิหร่าน รอบรอง วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย | Thaiger
วอลเลย์บอล24 hours ago

18 ก.ย. ถ่ายทอดสด จีน พบ อิหร่าน รอบรอง วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย

‘ร่างทรง’ เตรียมเข้าฉายในไทย ตุลาคมนี้ | Thaiger
หนังใหม่1 day ago

‘ร่างทรง’ เตรียมเข้าฉายในไทย ตุลาคมนี้

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

ดูบอลสด การท่าเรือ เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ไทยลีก1 day ago

ดูบอลสด การท่าเรือ เอฟซี พบ ขอนแก่น ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

โควิดไทยวันนี้ 18 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 14,109 ราย ดับ 122 ศพ | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย1 day ago

โควิดไทยวันนี้ 18 ก.ย. ติดเชื้อเพิ่ม 14,109 ราย ดับ 122 ศพ

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 days ago

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย3 days ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

หวยฮานอย 14 9 64 ตรวจหวยฮานอย 14 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 13 9 64 ตรวจหวยฮานอย 13 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

หวยฮานอย 13 9 64 ตรวจหวยฮานอย 13 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 12 9 64 ตรวจหวยฮานอย 12 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 days ago

หวยฮานอย 12 9 64 ตรวจหวยฮานอย 12 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 days ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว3 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

หวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 days ago

หวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว6 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 13 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 13 9 64

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย4 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย3 days ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

Trending