สุขภาพและการแพทย์

ที่ไหนบ้างเช็กเลย ! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศประเทศ เขตโรคติดต่ออันตรายโควิด-19 เพิ่ม

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโรคโควิด19(CoronavirusDisease2019(COVID-19) (ฉบับที่2 ) พ.ศ.2563 โดยมีใจความ ดังนี้

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด19 ได้แพร่อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลกซึ่งมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากประกอบกับองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นการระบาดใหญ่ (Pandemic) ในส่วนของประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14

และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการได้ประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางท้องที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด19

อย่างไรก็ดีประเทศไทยมีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะเกิดการติดต่อของโรคโควิด19ที่มากับผู้เดินทางซึ่งมาจากกลุ่มประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยหรือประเทศที่มีพรมแดนติดกับกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งมีสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19 อย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ที่อาจจะเข้ามาภายในราชอาณาจักรและเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด19เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบข่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชากา รจึงเห็นสมควรประกาศกำหนดให้ท้องที่นอกราชอาณาจักร ที่เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โรคโควิด19 เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม ซึ่งหากสภาวการณ์ของโรคดังกล่าวสงบลงหรือมีเหตุอันสมควรจะได้มีการประกาศยกเลิกเขตติดโรคติดต่ออันตรายต่อไป โดยในประกาศได้เพิ่มรายชื่อประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายไวรัสโควิด-19 อีก 5 ประเทศในลำดับที่(5)-(9) ได้แก่ (5) มาเลเซีย (6) ราชอาณาจักรกัมพูชา (7) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (8) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (9) สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button