ข่าวภูมิภาค

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็น กมธ.การท่องเที่ยว

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยมีมติตั้ง พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2562 ข้อ 103

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

สำหรับ พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา เป็นน้องชายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และเป็น อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตแม่ทัพภาคที่ 3 อดีตอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button