สุขภาพและการแพทย์

โควิด-19 : สั่งผู้ว่าชายแดนทุกจังหวัด ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนชั่วคราว

โควิด-19 : สั่งผู้ว่าชายแดนทุกจังหวัด ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนชั่วคราว

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด ระบุว่า การพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2009

ถึงว่าราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดทราบแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาการระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่าง ๆ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของจังหวัดในการระงับการเข้าออกของคน ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนและช่องทางการเข้าออกทุกพื้นที่เป็นการชั่วคราวความละเอียดในหนังสือที่อ้างถึงนั้น

เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รุนแรง กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดชายแดนที่มีช่องทางผ่านแดนในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการตามแนวทางดังนี้

1.ระงับการใช้ช่องทางและจุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว

2.สำหรับจุดผ่านแดนถาวรให้พี่พิจารณาระงับการใช้ช่องทางและจุดผ่านแดนถาวรทุกแห่งในพื้นที่เป็นการชั่วคราว กรณีหากพิจารณาเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการใช้ช่องทางขอให้เหลือจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดละไม่เกิน1 แห่ง สำหรับจังหวัดเชียงรายให้เหลือด้านละ 1 ประเทศ โดยให้กำหนดเงื่อนไขการใช้ช่องทางให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถดำเนินการคัดกรองการเข้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ และให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในการตรวจคัดกรอง แยกกัน กักกัน หรือคุมสังเกตเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคจากผู้เดินทางขึ้นมาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อ และกรมควบคุมโรคกำหนดอย่างเคร่งครัดดังนี้

กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นเขตติดต่อร้ายแรงให้กักกันบุคคลดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ณ โรงแรมที่กำหนดไว้โดยให้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในกรณีคนไทยให้นำตัวส่งไปพำนักที่พักอาศัยตามภูมิลำเนาของบุคคลนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

กรณีผู้เดินทางที่มาจากท้องที่หรือเมืองท่านอกราชอาณาจักรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องตามประกาศของกรมควบคุมโรคให้กักกันคนดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ที่กำหนด กรณีคนต่างด้าวให้กักกัน ณ โรงแรมที่กำหนดไว้ โดยมีระบบแอพพลิเคชั่นติดตามตัว กรณีคนไทยให้อยู่ในที่พักของตนเองและอาจจะอนุญาตให้ไปในบางสถานที่ที่จำเป็นได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน

ในกรณีที่สถานการณ์แพร่ระบาดมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นให้จังหวัดมีคำสั่งระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรดังกล่าวทันที การดำเนินการระงับการใช้ช่องทางตามข้อ 1 และ 2 มีหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินการและรูปแบบการออกคำสั่งเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ถึง 3 และให้รายงานผลดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทราบด้วย

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ ผู้สนใจประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรม ก่อนผันตัวมาเจาะประเด็นข่าวทางสังคม ออนไลน์ ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button